Uttalande - För en moderniserad asylpolitik

Den globala migrationen är en av vår tids stora samhälls- och utvecklingsfrågor oavsett om den välkomnas eller motarbetas. Socialdemokratins styrka har historiskt hämtats ur vår förmåga att formulera begripliga och ideologiskt konsekventa svar på samtidens stora frågor. Så har vi som parti vuxit och Sverige som land utvecklats. En tydlig, värderingskonsekvent och förutsägbar socialdemokratisk linje i migrationspolitiken är därför helt central. Därför är det särskilt viktigt att ge relevanta svar på de samhällsutmaningar och intressekonflikter som kan följa av en kraftig ökning av antalet asylsökande på kort tid, särskilt mot bakgrund av otillräckliga system för ansvarsfördelning mellan kommuner och avsaknad av resurser. Samhällen som sluter sig i rädsla för omvärlden har stagnerat. Det har inte och ska inte vara Sveriges väg in i framtiden.

De åtgärder som genomförts under 2015 och 2016 i syfte att begränsa möjligheten att söka asyl i Sverige har inneburit en drastisk minskning av antalet asylsökande, försvårad integration för de som redan befinner sig i landet samt en ökad belastning på ansvariga myndigheter. Samtidigt åtföljs åtgärderna av upprepade påståenden om att regeringspolitiken anpassats till SDs analys. Denna osanning måste bemötas med en tydlig politisk linje som värnar de principer som länge har varit vägledande för svensk asylpolitik: en human, rättssäker och reglerad invandring, försvaret av det mångkulturella samhället och program för att ta tillvara migrationens möjligheter. Socialdemokratin står som garant för att de tillfälliga nödåtgärder som vidtagits blir just tillfälliga och inte innebär en historisk omorientering. 

Mot denna bakgrund vill vi så snart som möjligt att det genomförs ett antal åtgärder för att inte bara återställa utan också utveckla asylpolitiken. Detta krävs för att värna en rättighetsbaserad och feministisk politik.

 • Europa måste ta ett gemensamt humanitärt ansvar för människor som tvingas på flykt och söker sig till vår kontinent. Det krävs både lagliga vägar in för att söka asyl och en beredskap för mottagande i hela Europa.
 • Dublinförordningen måste reformeras. Sverige ska avstå från överföring genom att tillämpa den humanitära undantagsbestämmelsen i ärenden då den skulle få svåra humanitära följder och överföring från Sverige enligt första land-principen ska endast ske då hen där ansökt om asyl eller visering.
 • Transportörsansvaret måste avskaffas. Det hotar och i många fall upphäver rätten att söka asyl och tvingar skyddsbehövande i händerna på människosmugglare och till resvägar där de riskerar livet. I praktiken drabbar detta nu kvinnor och barn särskilt svårt.
 • Sverige bör införa nationella asylviseringar och möjligheten att göra temporära undantag från viseringskravet för vissa nationaliteter som är att betrakta som särskilt utsatta (idag t ex syrier).
 • Permanenta uppehållstillstånd ska alltid vara huvudregel då skyddsgrund finns. Det är både det humanitärt anständiga och samhällsekonomiskt riktiga. 
 • Rätten till familjeåterförening ska stärkas och omfatta alla som beviljas asyl i Sverige, utan försörjningsansvar. Både för att värna barnperspektivet men också för att öka möjligheten till integration. Rätten till familjeåterförening enligt den så kallade sista länken-principen ska införas.
 • Möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl ska återupprätta och stärkas. Det görs en särskild genomlysning av utlänningslagen med anledning av att barnkonventionen blir lag.
 • Migrationsverkets kapacitet måste förstärkas för att kunna hantera fler asylärenden, kraftigt korta handläggningstiderna och bibehålla rättssäkerheten. 

Våra fortsatta krav på ett solidariskt europeiskt ansvarstagande är en politisk och ideologisk självklarhet. Samtidigt måste vi förhålla oss till det faktum att många europeiska länder inom överskådlig tid inte kan förväntas bidra solidariskt. När utvecklingen i övriga Europa går åt fel håll minskar inte vårt moraliska ansvar. Snarare ökar det. 

Uttalande antaget av Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 16-17 april 2016.

Presskontakt: Daniel Ferreira 070-255 31 68

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-17 14:53
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut