Uträttat 2004 - 2009

I Europaparlamentet var Åsa den svenska socialdemokrat som ansvarade för miljö- och klimatfrågorna. Som ledamot i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt i Europaparlamentets tillfälliga klimatutskott har hon varit en av de mest aktiva parlamentarikerna för en bättre miljö, säkrare livsmedel och för ett Europa som framgångsrikt ska kunna möta klimathotets utmaningar. Åsa var även ersättare i Europaparlamentets utvecklingsutskott som främst arbetar med biståndsfrågor.


Exempel på hur Åsa Westlund har påverkat i EU:

 

Bekämpa klimatförändringarna - EU:s klimatpaket

För att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna måste alla bidra och ett extra stort ansvar vilar på de rika länderna i världen. Åsa har i förhandlingar om EU:s klimatpaket arbetat för att EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Hon har också kämpat för att EU ekonomiskt ska stötta utvecklingsländernas klimatarbete.

Alla förändringar åt rätt håll är viktiga och ett sätt att minska klimatpåverkan är att stoppa parlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg. Åsa har under mandatperioden på olika sätt drivit frågan om att Europaparlamentet i framtiden enbart borde sammanträda i Bryssel.

Den omstrukturering som klimatarbetet för med sig kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bli framgångsrik- något Åsa alltid lyft fram då frågor som rör klimatet behandlas i parlamentet.

Bilar och transporters klimatpåverkan

Åsa har varit drivande i arbetet med EU:s nya krav på personbilars klimatpåverkan. Till exempel ska hårdare regler gälla för nya bilars koldioxidutsläpp, bilar som drivs med biobränsle ska premieras och särskild bonus ska ges till bilar med riktigt låga utsläpp. Kraven på koldioxidutsläppen kommer att successivt fasas in från och med år 2012. Åsa har därutöver arbetat för att få fram en lagstiftning för att minska även andra fordons klimatpåverkan.

För att stoppa klimatförändringarna behövs tuffare regler på alla områden som har en negativ miljöpåverkan. Åsa har aktivt drivit på för att utsläpp från internationell luft- och sjöfart ska begränsas liksom användning av växthusgaser i olika varor. Energieffektivisering är ett annat viktigt område som Åsa arbetat med.

EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH

I december 2006 fick EU världens absolut främsta kemikalielagstiftning. Åsa Westlund var en av de ledamöter som arbetat med att få lagstiftningen på plats.

Lagen innebär att ett tydligt ansvar läggs på industrin för att ta fram data om kemiska ämnen samt göra riskbedömningar och föreslå åtgärder för att hantera riskerna. Ansvaret läggs främst på tillverkare och importörer. Lagen innebär även bättre information till konsumenterna.

Åsa var särskilt pådrivande i frågan om den så kallade substitutionsprincipen vilket innebär att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ när så är möjligt. Hon drev också frågan om mer omfattande krav på information om lågvolymkemikalier.

Säker mat

Åsa var den Europaparlamentariker som ansvarade för EU:s nya lagstiftning om livsmedelstillsatser som stegvis träder ikraft med start i år. Ett viktigt förslag från Åsa, som också fick gehör i miljöutskottet, var ett förbud mot azofärger i mat som visat sig kunna orsaka hyperaktivitet hos barn. Tyvärr accepterade ingen regering, inklusive den borgliga svenska regeringen, ett förbud och det blev tillslut en kompromiss som innebär varningstext på produkter som innehåller de azofärger som förknippats med hyperaktivitet hos barn.

Ett annat resultat av Åsas arbete med förordningen är att framtida beslut som rör livsmedelstillsatser bland annat måste ta större hänsyn till allergiker och hur tillsatsen påverkar miljön. Dessutom krävs en ny prövning om tillsatsens partikelstorlek genom nanoteknik ändras.

Tidigare under mandatperioden lyckades Åsa få EU-kommissionen att lova att snabba på arbetet med att begränsa användningen av antibiotika i mat och återigen undersöka riskerna med sötningsmedlet aspartam.

Förbud mot transfett

Åsa har genom åren arbetat för att EU ska förbjuda transfett i mat. Under hösten 2008 ställde sig en majoritet i Europaparlamentet bakom ett sådant krav på förbud. Transfett medför en betydligt större risk för hjärt- och kärlsjukdomar än annat fett. Transfett förekommer i pajer, bakelser, kex, rån, kakor, pommes frites, chips och godis.

Svårare att vilseleda konsumenter

Åsa arbetade aktivt med de nya EU-reglerna för användning av hälso- och näringspåståenden som trädde ikraft 2007. Detta har varit och är fortfarande ett vanligt sätt att vilseleda konsumenter. För att få använda närings- och hälsopåståenden vid märkning, presentation och marknadsföring av en produkt ska livsmedlet enligt de nya reglerna uppfylla en viss näringsprofil. Produkten får alltså inte innehålla för höga mängder socker, fetter, salt eller alkohol. Detta gäller såväl påståenden som görs i text och bild. Hälsopåståenden ska dessutom kunna beläggas vetenskapligt och får inte vara vilseledande.

Tillverkaren ska inte längre kunna lyfta fram en enskild ingrediens som vi konsumenter uppfattar som nyttig om livsmedlet samtidigt innehåller höga halter av socker och fett. Detta eftersom konsumenter då får en falsk föreställning om att maten är nyttigare än den faktiskt är. Till exempel uppfattas “90 procent fettfri” signalera en lägre fetthalt än påståendet “10 procents fetthalt” trots att de säger samma sak. Jämförande uppgifter, t ex “1/3 mindre socker” ska bara få användas under vissa omständigheter. Det ska vara tydligt vad man jämför med och jämförelsen ska gälla ett urval livsmedel i samma kategori av olika märken.

Reklam som riktar sig till barn

I Sverige har vi förbjudit reklam som riktar sig till barn. Men TV3 och Kanal 5 kan kringgå dessa regler genom att sända från Storbritannien. Det är orimligt. Därför har Åsa arbetat hårt för att ändra EU:s regler så att det land som sändningen riktar sig till ska kunna bestämma vilka regler sändningen ska följa. Detta lyckades inte. Dessvärre kan de nya EU-reglerna tvärtom komma att öka mängden TV-reklam som riktar sig till barn.

Hälsa

Inom folkhälsoområdet har Åsa prioriterat alkoholens skadeverkningar och har genom aktiviteter och seminarier belyst frågan. Hon har också lagt ändringsförslag som har med detta att göra både i lagstiftningsärenden och i arbetet med EU:s alkoholstrategi och arbetat för lägre införselkvoter.

När det gäller EU:s hälsoprogram har Åsa främst arbetat för frågan om att få bättre kunskap om och motverka ojämlikheter i vården, minska riskerna för antibiotikaresistens och minska smittspridning. 

Färre tungmetaller i batterier

Under mandatperioden behandlade Europaparlamentet frågan om tungmetaller i batterier. Åsa drev på för ett mer omfattande förbud än vad som sedan beslutades. Men den nya lagstiftningen är ändå en förbättring gentemot tidigare. Tungmetaller som används i batterier ska minskas, krav på insamling av batterier ställs på alla medlemsländer och tydligare information ska ges till konsumenterna om förväntad livslängd på batterierna.

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de giftigaste grundämnen som finns. Det utgör ett betydande hot mot människors hälsa och miljön och är en av orsakerna till att gravida kvinnor och kvinnor som ammar eller planerar att skaffa barn avråds från att äta insjöfisk och viss havsfisk. EU kommer därför att införa exportförbud av kvicksilver från år 2011. Metoder för ett säkert slutförvar av kvicksilver ska också utarbetas.

När lagstiftningen behandlades i Europaparlamentet drev Åsa bland annat att exportförbudet skulle tidigareläggas och att metoder för slutförvar inte skulle fastställas förrän det fanns ett starkare kunskapsunderlag om hur detta kan göras säkert. I den kompromiss som utarbetades mellan Europaparlamentet och EU:s medlemsländer vann förslag om säkert slutförvar gehör.

Fler förbud av farliga ämnen

Åsa har arbetat aktivt med att få bort farliga ämnen i vår vardag. Bland annat har detta arbete bidragit till att det nu finns en EU-lagstiftning som innebär mindre farliga ämnen i leksaker och skötprodukter, däck och i maten vi äter genom att antalet tillåtna bekämpningsmedel minskats. Hon arbetar också för färre farliga ämnen i kosmetika och har agerat för att få bort farliga ämnen i nappflaskor.

EU:s lagstiftning om bättre luftkvalitet

I Sverige dör 1000 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Störst är problemen i storstäderna och särskilt på Hornsgatan i Stockholm. Problemet delas med hela Europa. Under 2006 och 2007 reviderades EU:s lagstiftning för luftkvalitet. Bland annat infördes gränsvärden för de allra minsta och hälsofarligaste partiklarna som finns i luften i storstäderna.

I Europaparlamentets miljöutskott drev Åsa på för att sänka gränsvärdena för partiklar i luft.Hon har också aktivt deltagit i arbetet med att skärpa kraven på utsläpp från personbilar och lastbilar för att minska luftföroreningarna.

EU:s havsmiljödirektiv

Tillståndet för Östersjön är alarmerande på många sätt. Giftutsläpp från industrier och sjöfart, utsläpp från avlopp och jordbruk och för stora fiskekvoter har gjort Östersjön till ett innanhav i kris. Samtidigt ger Europasamarbetet möjligheter att rädda Östersjön. Åtta av nio länder kring Östersjön är medlemmar i EU.

Under 2006 och 2007 behandlade Europaparlamentet EU:s havsmiljödirektiv. Åsa fick stöd för sina förslag om att Östersjön ska kunna gå före som pilotområde inom havsmiljöarbetet. Dessutom fick hon igenom tydligare kriterier för god miljöstatus och ett snabbare genomförande. Även i det färdiga direktivet som förhandlades fram mellan parlamentet och ministerrådet finns dessa krav med. Hon har även drivit frågan om att införa åtgärder för att minska jordbrukets näringsläckage till Östersjön.

Hållbart fiske

När Europaparlamentets miljöutskott yttrade sig över torskkvoterna i Östersjön fick Åsa med sig den socialdemokratiska gruppen på att kräva ett torskfiskestopp i det västra torskbeståndet. Detta blev också miljöutskottets linje. Hon har även ställt flera frågor till EU-kommissionen och ministerrådet där hon efterfrågat en mer ekologiskt hållbar fiskeripolitik.
Skydda vårt badvattenÅsa arbetade aktivt med omarbetningen av EU:s badvattendirektiv. Resultatet blev till slut ett direktiv som både tar större hänsyn till svenska förhållanden och ökar säkerheten för dem som badar. Hon har också arbetat aktivt med att stärka skyddet av vårt grundvatten, bland annat från bekämpningsmedel. Åsa var också i högsta grad delaktig i att stoppa det frikort för nitrater som flera medlemsländer ville ha i grundvattendirektivet.

Djurskydd

Åsa har under mandatperioden agerat i frågor om kortare djurtransporter och bättre djurhållning.

Mänskliga rättigheter

Åsa var en av de ledamöter som vid tillträdet 2004 tidigt och aktivt arbetade för att den föreslagna kandidaten till att bli kommissionär med ansvar för rättsliga frågor inklusive diskriminering, Buttiglione, inte skulle bli vald. Buttiglione hade bland annat som konventsledamot motarbetat att den nya konstitutionen skulle förbjuda diskriminering med hänvisning till sexuell läggning. Buttiglione var också känd för att ha sagt att det enda som kan kallas familj är “där en kvinna offrar en bit av sin professionella karriär för barnens skull”. Buttiglione tvingades till slut ge upp sin tilltänkta kommissionärspost och Italien fick nominera en annan kandidat.Åsa har under mandatperioden på olika sätt drivit frågan om homo-, bi- och transpersoners lika rättigheter. Hon har också vid ett flertal tillfällen engagerat sig för romernas situation i Europa.

Turkiets framtid medlemskap

Åsa arbetade för att EU skulle inleda förhandlingar med Turkiet om ett framtida medlemskap. Så skedde också. Hon har drivit att samma krav ska ställas på Turkiet som på andra kandidatländer och då särskilt vad gäller frågor om respekt för mänskliga rättigheter.

Rättvis värld

De utvecklingsfrågor som Åsa arbetat med under mandatperioden har framför allt handlat om att EU:s bistånd även fortsättningsvis ska inkludera stöd till kvinnors reproduktiva rättigheter samt att EU både i sin handels- och utvecklingspolitik måste ha hållbar utveckling som målsättning. Hon har också på olika sätt tryckt på för att EU ska öka respekten för fackliga rättigheter i världen. Hon har också ofta - såväl i parlamentet som i den egna partigruppen - tagit debatten om att en förutsättning för att utrota fattigdomen i världen är att EU minskar det egna jordbruksstödet. Därutöver har hon arbetat för att jordbrukspolitiken ska vara miljövänligare och mer kostnadseffektiv.

Västsahara

Åsa har under mandatperioden varit med och format en grupp för Västsahara i parlamentet. Hon har upprepade gånger agerat för såväl Västsaharas sak som för enskilda politiska västsahariska fångar.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut