Projektbeskrivning och bakgrund

Hur minskar vi klassklyftorna? Hur möter vi klimathotet? Vad ska människor jobba med i framtidens Stockholm? Hur blir det med skolan, med äldreomsorgen?

Framtidsstaden är Socialdemokraterna i Stockholms stora politik- och organisationsutvecklingsprojekt. Tillsammans ska vi formulera de politiska svaren på vår tids stora utmaningar.

Syftet är att lyckas tydliggöra vad den socialdemokratiska ideologin innebär konkret i vår moderna storstadsmiljö på ett sådant sätt att det dels ger politisk energi till oss partiaktiva, dels väcker respekt och engagemang och i förlängningen skapar politiskt förtroende även hos medborgarna.

Arbetet bedrivs inte i ett vakuum. Det knyter dels an till all den tidigare politik- och ideologiutveckling som genomförts både i arbetarekommunen och i partiet i stort. Dels sker det parallellt med den faktiska politikutveckling vi varje dag ägnar oss åt i våra parlament, nämnder och styrelser. Det är dock viktigt att understryka att själva partiorganisationen har ett särskilt stort ansvar för att hålla den långsiktiga idé- och politikutvecklingen levande.

  • Projektet ska ta fram tre huvuddokument; en delrapport som diskuteras på årsmötet 2016, ett framtidsprogram som antas på årsmötet 2017och ett valprogram som antas på årsmötet 2018.
  • Framtidsprogrammet har ett långsiktigt, visionärt perspektiv, medan valprogrammet handlar om vad vi vill genomföra under mandatperioden 2018-2022.
  • Arbetet leds av arbetarekommunens styrelse genom en projektgrupp, men arbetssättet ska vara brett inkluderande, både vad avser partimedlemmar och andra intressenter. Arbetet är indelat i tre politikområden: Modernisera stadenTid, frihet och livskvalitet och Jämlikhet och sammanhållning.
  • Med detta upplägg ägnas årsmötet 2017 till allra största delen åt detta framtidsprogram. Föreningarna uppmanas att i första hand motionera runt framtidsprogrammets inriktning och minimera övriga motioner.
  • Under hösten 2015 inleds en omfattande intern dialog i partiorganisationen. Inför denna dialog har en fördjupad analys och nulägesbeskrivning tagits fram. En del av dialogen var en konferens den 10 oktober. Dessutom utmanas samtliga partiföreningar att under hösten arrangera (minst) ett eget dialogmöte runt framtidsstaden. Ett gemensamt diskussionsunderlag och en gemensam form för dokumentation tas fram av arbetarekommunen.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut