Årsmöte Östermalm-Gärdet Socialdemokratiska förening

 

  

Tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19.00

 

 

 

 

Årsmötet äger rum bara några dagar före den extra partikongressen (25-27 mars) med bl. a. val av partiordförande.

 

Efter årsmötet kan vi diskutera utvecklingen i vår stadsdel då Mats Pemer, medlem samt tidigare mångårig chef på stadsbyggnadskontoret, informerar om utveckling och aktuella planer.

 

 

 

Lokal: Föreningsrådet Valhallavägen 148 (hörnet Valhallavägen-Värtavägen)

 

Tid: 19.00

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Östermalm – Gärdet socialdemokratiska förening

 

ÅRSMÖTE  

Tisdag 22 mars 2011

 

Förslag till dagordning

 

1.      Öppnande och fastställande av dagordning

 1. Val av ordförande för årsmötet

 2. Val av sekreterare för årsmötet

 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010

 5. Den ekonomiska berättelsen för år 2010

 6. Revisorernas berättelse

 7. Ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Antalet ledamöter i styrelsen

 

 1. Val av:

a)ordförande
b)kassör
c)styrelseledamot 2011-2012

d)styrelseledamot 2011-2013
e) två revisorer 2011
f) en revisorssuppleant 2011

g) fanbärare 2011

h) pensionärsansvarig 2011
i) internationell kontaktperson 2011

j) arbetarekommunens representantskap 3 personer 2011
k) suppleanter 9 personer i ordningsföljd till arbetarekommunens representantskap 2011
l) valberedning två personer 2011
m) Östermalms föreningsrådsrådsmöten två personer 2011

 

 1. Planering inför 2011
 2. Övriga frågor
 3. Avslutning


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Styrelsen för Östermalm-Gärdet Socialdemokratiska stadsdelsförening får härmed överlämna verksamhetsberättelsen för år 2010

 

Styrelsen

Föreningens styrelse sedan årsmötet 13 mars 2010 följande sammansättning

Ordförande               Magnus Lingen                   Valledare

Vice ordförande        Rolf Lindell                        Mediautskott

Kassör                       Ulla-Liza Blom                   Mediautskott

Sekreterare                Fredrik Boeke                     Mediautskott

Medlemsansvarig      Signhild Petrén                   Mediautskott

Studieorganisatör      Leif Krafft

Internationella           Leif Krafft

kontakter                   Marianna Buzaglo

Ledamot                    Anders Engdahl

Vice sekretare           Signhild Petrén

 

Revisorer                   Eva Engdahl

                                  Ulf Ericsson

 

Revisorssuppleant     Robert Mathson

 

Fanbärare                  Inom styrelsen

 

Pensionärs-                Wilhelm Forsberg                                     (avled i juli)
ansvariga                   Ulla-Liza Blom

                                  Kaj Björk

 

Arbetarekommunens representantskap

Ordinarie                   Ulla-Liza Blom, Magnus Lingen, Signhild Petrén

 

Suppleanter               Anders Engdahl, Kristina Uhr, Gunilla Skiöld, Leif Krafft,

                                  Eva Engdahl, Fredrik Boeke i nämnd ordning

 

Valberedning            Andreas Tjerneld                sammankallande

                                  Ulla-Britta Strömstedt

 

Östermalms föreningsråds rådsmöten

                                  Andreas Tjerneld                ordinarie

                                  Anita Landberg Lindgren  ordinarie        avled i juli

                                  Ulla-Britta Strömstedt        ersättare
 

 

Vår verksamhet

                                  

Årsmötet hölls lördagen den 13 mars 2010, först varje stadsdelsförening för sig, dagen avslutade vi med ett gemensamt årsmöte för Östermalms områdesorganisationen.

 

Föreningen har under året haft styrelsemöten, cirklar och medlemsmöten på Östermalms Föreningsråd.

Föreningen har fortsatt den ideologicirkel som börjad hösten 2009. Under detta verksamhetsår har 7 cirkelmöten hållits. Det har varit ett uppskattat tillfälle att få diskutera partiets ideologi från olika utgångspunkter. Debatten var livlig liksom engagemanget. En slutsats av cirkeln är att bristen på ideologisk debatt i vårt parti är uppenbar.

 

I maj månad städade föreningen runt Ugglevikskällan och har för detta mottagit 2 000 kr från stadsdelsförvaltningen. Valda ombud till Stockholms Arbetarekommuns representantskap har deltagit i mötena.

 

3 Februari                  styrelsemöte

7 Februari                  representantskap

13 Mars                     årsmöte Östermalm-Gärdet och konstituerande styrelsemöte

8 April                       styrelsemöte

13 April                     representantskap med valprogram

17-18 April                årsmöte Stockholms arbetarekommun

21 April                     möte inför valet för hela tredje valkretsen på Stadion

                                  med Carin Jämtin

1 Maj                         demonstration

8 Maj                         städade vi runt Ugglevikskällan

31 Maj                       styrelse o medlemsmöte med Daniel Suhonen

15 Juni                       representantskap

14 September            styrelsemöte

11 Oktober                styrelse och medlemsmöte

13 Oktober                representantskap

26 Oktober                representantskap forts från 13

22 November            styrelse och motionsmöte

22 November            medlemsmöte med motionsbehandling och läget efter valet.

25 November            representantskap

20 December             extra representantskap val av kommunsekreterare

 

 

Uppdrag 2010 i nämnder och styrelser m.m.

 

Staden

Kommunfullmäktige                       Rolf Lindell, ersättare (t. oktober)

Äldrenämnden                                Ulla-Liza Blom, ersättare

Skönhetsrådet                                 Rolf Lindell, ledamot

Vigselförrättare                               Rolf Lindell

Stadsdelsnämnden                          Rolf Lindell, vice ordförande

                                                      Magnus Lingen, ersättare

                                                      Ulla-Liza Blom, ersättare

                                                      Leif Krafft, ersättare

 

 

Landstinget

Landstingsfullmäktige                    Mariana Penchansky-Buzaglo, ledamot (t. oktober)

                                                      Paula Rasmusson, ersättare                            

Hälso- och sjukvårdsnämnden        Mariana Penchansky-Buzaglo, ledamot

Ber. för barn, unga o. kvinnor        Paula Rasmusson, ledamot

           

Kyrkan

Oscars

Kyrkofullmäktige                           Magnus Lingen, 2:e vice ordförande

                                          Ulla-Britta Strömstedt, ordinarie

                                          Leif Krafft, ersättare

                                          Kristina Uhr, ersättare

 

          Kyrkorådet                                     Magnus Lingen, ordinarie

                                                                Lei Krafft, ersättare

 

Olika församlingsutskott                Ulf Ericsson, Leif Krafft, Anita Landgren Lindgren (avliden i juli), Magnus Lingen, Gunilla Skiöld, Ulla-Britta Strömstedt, Kristina Uhr                                 

 

          Hedvig Eleonora

          Kyrkofullmäktige                           Ulla-Liza Blom, 2:a vice ordförande

 

          Rättsvårdande instanser

          Tingsrätten                                     Kerstin Arlanch-Wallin

                                                                Ulf Ericsson

                                                                Jens Isakzon

                                                                Magnus Lingen

                                                                Ulla-Britta Strömstedt

                                                                Kristina Uhr

 

          Länsrätten (numera                        Kerstin Arlanch-Wallin                           

          Förvaltningsrätten)                         Anna-Lena Gemming

                                                                 Paula Rasmusson

 

Valrörelsen

Måndagar hade vi tält på Östermalmstorg, onsdagar på Karlaplan och fredagar Stureplan. Första fredagen på Stureplan bjöd vi på kvällsfika och rosor

 

25 Augusti                valupptakt för hela Östermalm

9 September              arrangerades möte för äldre på Rio och Kampementet

12 September            val på äldreboenden

14 September            styrelse och extra medlemsmöte för att nominera kandidater till                                         nämnder , rätter och styrelser inom Stockholms läns landsting

                                  och Stockholms stad

19 September            valdagen

 

 

 

 

Valet 2010

 

Under 2010s valrörelse samarbetade föreningarna på Östermalm genom Östermalm områdesorganisationen där vi hade en gemensam valorganisation.  I årets val hade vi varken stuga eller bil utan blev utrustade med ett mobilt tält som kom från arbetarekommuns valcentrum benämnd Grottan under ABF på Sveavägen 41. Vi prövade att vara på flera olika platser som Karlaplan, Östermalmstorg och Stureplan.

 

Tillsammans med Arbetarekommunens äldreutskott ordnade vi också möten i Hjorthagens f.d. Medborgarhus och äldreboendena Rio och Kampementet.

 

Den bistra sanningen blev dock att vi förlorade det andra valet i rad. Alliansen – läs M – gjorde i landet som helhet en effektiv och välstrukturerad valrörelse, ledd av numera ”propagandaministern” Per Schlingmann. Men valresultatet visar också att Sverige är mycket tydligt delat med en nordlig rödgrön majoritet och en sydlig borgerlig majoritet, dessvärre där de flesta bor.

 

Särskilt bekymmersamt för oss är motgången i storstadsområdena, speciellt i Stockholmsregionen där M gick kraftigt framåt, och S tydligt bakåt. Dock vann i alla fall inte SD någon framgång i vare sig Stockholms stad eller Stockholms läns landsting.

 

I hela stadens kommunalval backade M något, medan C och FP ökade, särskilt då C. KD, däremot, minskade tydligt.  Vi gick tillbaka och samlade nu bara 22,6 av rösterna, V gick något tillbaka medan MP gick fram mycket kraftigt.

 

I vår egen tredje valkrets gick faktiskt M något bakåt men fick ändå 50,6 % av rösterna! Alla övriga allianspartier gick fram, alltså även KD. Man anar en och annan ”kamrat 4 procent” här. Vi backade (till 10,4 %), V låg i stort sett kvar, medan MP gick starkt fram och numera i vår krets är jämnstort med oss!

 

I landstingsvalet för hela länet ökade M (till 36,7%), medan FP och KD backade och C blev i stort sett oförändrat. S backade (25,6 %) liksom V, medan MP gick fram.

 

Även i vår valkrets gick M tillbaka något i landstingsvalet men når ändå här över 50 % av rösterna! C gick något framåt, FP något bakåt, medan KD i stort sätt är oförändrat. En marginell tröst: S minskade något mindre än i kommunvalet (11,6 %). V ligger kvar och MP ökade, men inte lika mycket som i kommunvalet och är klart mindre än S.

 

Kommande representation i styrelser och nämnder

 

Som vanligt efter ett val har det pågått intensiva förhandlingar när det gäller uppdrag i styrelser och nämnder m.m. Representanter för Östermalm i 3:e kretsens valkretsförbund var Rolf Lindell och Birgit Marklund Beijer. Ulla-Liza Blom var ledamot i arbetarekommunens valberedning. För föreningens nominerade medlemmar blev utfallet följande:
 

 

 

 

Ulla-Liza Blom                            3:e ersättare i Landstinget; ersättare i Patientnämnden

Mariana Penchansky-Buzaglo     1:a ersättare i Landstinget; ordinarie i Beredning för akutsjukvård

Rolf Lindell                                  Ledamot i Landstinget; 2:e v. ordf. i Fastighets- och investeringsberedningen; ersättare i Trafiknämnden

                                                                                             
Signhild Petrén                            Nämndeman i Tingsrätten (kunde dock inte tillträda av formella skäl)

 

Ulf Ericsson                                     "                  "

Magnus Lingen                                "                  "    ,samt stadsdelsnämnden, ordinarie

Ulla-Britta Strömstedt                     "                  "

Kristina Uhr                                     "                  "

Anna-Lena Gemming                      "                  "

Jens Isakzon                                     "           Svea Hovrätt

Leif Krafft                                     Storstockholms brandförsvars styrelse (revisor) 

Fredrik Boeke                               Stadsdelsnämnden, ersättare

 

 

Politiken i vår stadsdel

 

Alliansen har under ledning av maktfullkomliga moderater i Stadshuset gått vidare med att tona ner så mycket som möjligt att gemensamma och demokratiskt kontrollerade funktioner. Man talar mycket om valfrihet, men privatiseringen av våra äldreboenden och gruppboenden har gjorts utan hänsyn till om de fungerar bra eller inte. Vi har konsekvent förvägrats beslut om s.k. egenregianbud. I stället för att utveckla boenden och verksamheter i egen regi till föredömen så smiter alltså borgarna från sitt ansvar genom att sälja ut alla verksamheter till olika entreprenörer. Så lätt det är då att skylla på någon annan om något går på tok! Moderaternas löftesbrott att avveckla servicehusen och ersätta dem med s.k. trygghetsboenden punkterade deras valfrihetslöfte.

 

Befolkningstillväxten i vår stadsdel fortsätter att öka kraftigt. Norra Djurgårdsstaden tar alltmer fart och utbyggnaden av bostäder, hamn och trafikanläggningar i Hjorthagen - Värtan - Frihamnen kommer att medföra stora förändringar. Det är viktigt att vi lokalt engagerar oss i detta utvecklingsarbete. Vi måste fortsätta att bevaka utvecklingen i den här processen. Det gäller såväl barn- och äldreomsorg som parker, inklusive Nationalstadsparken och anknytande gröna korridorer. Bra kollektivtrafikförbindelser hör också till de strategiska områden som måste bevakas.

 

 

Ekonomi

 

Föreningens främsta intäkt är medlemsavgifter. Genom att delta vid vårens städdag har vi fått in extra pengar till årets verksamhet. Några medlemmar som inte kunnat delta har istället skänkt pengar. Ett mycket generöst bidrag har influtit från Björn Bragée. Det är ganska många som ej deltar i städningen. Förhoppningen är att vi blir fler som kan komma ut i vår vackra natur. Det finns alltid möjlighet att ge ekonomiskt bidrag.

 

Största utgiften under 2010 är för lokaler ochförtäring vid våra möten och kostnader för utskick med tryckning och porto.

 

Vid ingången av 2010 hade föreningen totalt 129 medlemmar, vilket var en viss minskning. Nya stadgan delar in medlemskapet i huvudmedlemskap och extra medlemskap. 110 hade sitt huvudmedlemskap i Östermalm-Gärdet Socialdemokratiska förening. Antalet huvudmedlemmar ger underlag till antalet representantskapsombud. I vårt fall ger det 3 ombud. Vi har en god ekonomi vid ingången av 2011.

 

 

Avslutning

 

2010 blev inget bra politiskt år för oss. Valförlust för andra valet i rad. För närvarande pågår valanalyser. Ett genomgående tema som återkommer i vår del av landet är att storstadsfrågorna måste få ett mycket mer utrymme i kommande valarbete. En särskild fråga att reflektera över är i vilken utsträckning som vi ska samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det mesta talar för att vi nu framförallt behöver hitta vår egen plats i politiken utan att fördenskull orsaka ett dåligt samarbetsklimat eftersom samarbete i olika frågor kan bli nödvändigt även i framtiden.

 

I vår förening ska vi fortsätta att ta initiativ till politiska möten med intressanta opinionsbildare liksom fortsätta med intressant och aktuell studiecirkelverksamhet. För att få ett bättre lokalt genomslag i partipolitiken blir ett ökat samarbete med områdesföreningen viktigt. Tillsammans ska vi bidra till att vi kan återta makten i alla aktuella parlament – Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige och Riksdagen!

 

 

Styrelsen

 

 

Ulla-Liza Blom

 

 

Fredrik Boeke

 

 

Marianna Buzaglo

 

 

Anders Engdahl

 

 

Leif Krafft

 

 

Rolf Lindell

 

 

Magnus Lingen

 

Signhild Petrén

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:15