Skrivelse med anledning av den kommunala snöröjningen i Stockholm

Årets vinter har inneburit att trottoarer, gator och parker på Södermalm delvis blivit ofram-komliga på grund av snö och is. Nyfallen snö blir liggande och förvandlas snart till ett ispansar som täcker vägar och trottoarer i veckor. Föga förvånande drabbas redan utsatta hårdast: äldre och funktionshindrades rörelsefrihet kringskärs betydligt. Statistiken pekar mot att bensköra – främst medelålders och äldre kvinnor – drabbas av frakturer i samband med fall. Vi menar att läget är oacceptabelt: stockholmarna har rätt att kräva bättre kommunal service när det gäller snöröjningen.

Även förra vintern medförde stora problem med att allmänna platser och passager täcktes av packad snö, blanka isfläckar och snövallar. Detta visar att den innevarande vinterns problem inte är en tillfällighet: Stockholms stads bristande kapacitet är ett systematiskt problem. Därmed är ansvaret för bristerna också politiskt. 

Det råder ingen tvekan om att snöröjningen på Stockholms gator är en skyldighet för kommunen. Sveriges Riksdag har i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning från 1998 tydliggjort att ”På gator, torg, parker och andra allmänna platser (…) ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.” (ur 2 §).

Lagen specificerar ingen exakt nivå för kommunens ansvar avseende snöröjningen. Enligt vårt förmenande kan dock vinterns snösituation på trottoarer och andra allmänna platser i Stockholm inte sägas tillgodose lagens krav på trevnad, framkomlighet och trafik¬säkerhet. Inte heller har kommunen gjort tillräckligt för att förhindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa till följd av snö och is – medias rapporter om en kraftig ökning av antalet olyckstillbud bör syn för sägen. Under de inledande veckorna av halkperioden tog akutmottagningen på Södersjukhuset emot nära 300 patienter med frakturer på handleder, fingrar, fotleder eller axelskador. Det innebär en fördubbling av antalet halkskadade jämfört med samma period 2010, rapporterar Svenska Dagbladet (22/1).

Problemen med bristande snöröjning är inte jämt fördelade i Stockholm. De viktiga stråken på Södermalm – inte minst Götgatans trottoarer – tycks särskilt drabbade, medan andra passager i innerstaden har snöröjts på ett adekvat sätt. Detta förhållande är förvånande då Trafikkontoret, en central förvaltning, svarar för snöröjningen i hela staden. I realiteten får stockholmarna helt olika service, trots att de bor i samma stad och betalar samma kommunalskattesats. I detta avseende är det värt att framhålla den viktiga offentligrättsliga principen att kommunen är skyldig att behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (kommunal¬lagen 2 kap. 2 §).

Att Stockholms stad saknar kapacitet att röja tillräckliga mängder snö vintertid är, menar vi, ett fall av samhällsekonomisk suboptimering. På kort sikt och i den kommunala ekonomin finns pengar att spara på att inte säkra tillräcklig snöröjningskapacitet för snörika vintrar. Men för samhälls¬ekonomin i stort är det en förlustaffär. Som noterats ovan medför halkan ett avsevärt ökat tryck mot vården, med direkta kostnader som följd. Ännu större samhällsekonomiska kostnader torde uppstå till följd av förlorad arbetstid på grund av sjukskrivningar i samband med olyckstillbud och förseningar i kollektivtrafiken. Den besparing Stockholms stad kortsiktigt kan räkna hem genom att inte utveckla egen kapacitet eller i upphandlingar garantera redundans¬kapacitet för snöröjning betalar vi alla gemensamt i form av lägre tillväxt, ökade vårdkostnader och minskade skatte¬inbetalningar.

Med anledning av ovanstående hemställer vi att den politiska majoriteten i Stockholm stad skyndsamt vidtar åtg ärder för att förbättra kommunens kapacitet till snöröjning inför kommande vintrar. 

Plats och dag som ovan

KATARINA VÄSTRA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

Anders Göransson Elsemarie Bjellqvist
Ordförande Äldreansvarig

Skrivelsen som pdf

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:14