Framtidskontrakt för Södermalm - i detalj

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar.  

Vi söker söderbornas förtroende för att under perioden 2014-2018 arbeta med att förverkliga dessa mål: 

Ge alla unga sommarjobb

Varje år söker tusen Söderbor i gymnasieåldern sommarjobb hos kommunen. De senaste åren har bara en av fem av dem fått ett jobb. Att arbeta på sommaren ger självkänsla, egna pengar och värdefulla erfarenheter inför arbetslivet. Därför vill vi satsa på att alla unga som vill arbeta på sommarlovet ska få ett jobb.

Mindre klasser i skolan och förskolan

Skolresultaten faller i Stockholm och andelen niondeklassare som blir behöriga till gymnasiet minskar. Samtidigt har det blivit fler barn i klasserna – på Södermalm har klasserna ökat med 22 procent sedan 2006. Vi vill sätta in resurser i förskolan och skolan för att vända trenden. Målet är att minska elev­antalet i lågstadiet med fem barn per klass. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar.

Ingen ska glömmas i välfärden

När vi är sköra och utsatta behöver vi andra människor som mest. Vi vill att det på varje våningsplan på Södermalms vård- och omsorgsboenden ska finnas personal på plats även nattetid. Det är viktigt för äldres trygghet. Förlossningsvården i Stockholm är hårt ansträngd och många gravida kvinnor känner oro för att lämnas ensamma under förlossningen. Vi vill bygga ut barnmorskeutbildningen så att varje födande kvinna följs av en barnmorska. 

Södermalm kan inte lösa Stockholms bostadsbrist, men Södermalm är en del av lösningen

Vi vill bygga bostäder i vår växande stad, helst hyresrätter och studentbostäder. Det är en bättre politik än fortsatta utförsäljningar av allmännyttan. Vi vill bygga ut tunnelbanan från City till Nacka med nya stationer på östra Södermalm och i Sjöstaden. Det ger bättre kollektivtrafik i vår stadsdel och möjlighet att bygga fler bostäder.

Jobb och arbete

Varje människas rätt och skyldighet att delta i samhället genom ett meningsfullt arbete är och har alltid varit central för oss socialdemokrater. Arbetet är grunden för vår gemensamma välfärd och för den enskildes möjlighet att försörja sig. Ett eget arbete ger självkänsla och ett socialt sammanhang. På Södermalm är arbetslösheten låg, men i stadsdelen finns grupper och individer som har svårt att få jobb. Vi vill använda stadsdelsnämndens egna verksamheter för att skapa arbeten för personer med funktionshinder. Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare för att kunna attrahera den kompetens som krävs för att säkra välfärden.

Sommarjobb åt alla!

Vi vill att alla ungdomar mellan 16 och 18 år som bor i stadsdelen och som söker arbete under sommarlovet ska garanteras tre veckors sommarjobb av stadsdelsförvaltningen. Unga bör även erbjudas arbete under jullovet.

Jobb istället för bidrag – Sigtunamodellen på Södermalm

Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska erbjuda en tidsbegränsad anställning under ett år med kollektivavtalsenlig lön till personer som uppbär ekonomiskt bistånd inom stadsdelen. Med en anställning på ett år kvalificerar personerna sig för arbetslöshetsförsäkringen.

Funkislinjen

Vi vill etablera ”Funkislinjen” – ett lokalt samarbete mellan det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade och kommunen för att bli ledande i Sverige i att skapa arbeten för personer med funktionsnedsättningar på Södermalm.

Värna personalen i hemtjänsten

Personalen i hemtjänsten är avgörande för äldre som har behov av hjälp och stöd. För att utveckla hemtjänsten och höja statusen i arbetet vill vi erbjuda hemtjänstpersonal inom kommunen utbildningsmöjligheter på betald arbetstid.

Rätt till heltid och lediga helger

För att klara sitt välfärdsuppdrag måste Stockholms stad bli en mera attraktiv arbetsgivare, bland annat på Södermalm. Vi vill därför att alla som är anställda på deltid inom de verksamheter som styrs av stadsdelsförvaltningen ska erbjudas heltid. Ingen anställd i de kommunala verksamheterna ska behöva arbeta mer än två av fem helger.

Skapa jobb genom offentlig upphandling

Där det är möjligt, ska den entreprenör som i sitt anbud beskriver hur den ska anställa sommarjobbande gymnasieungdomar, premieras. Det är ett sätt att uppfylla vårt löfte att alla gymnasieungdomar som vill ska ha ett sommarjobb. Som en del av vårt Framtidskontrakt för Stockholm har vi lovat att anställa arbetslösa som är beroende av försörjningsstöd i viktiga välfärdsverksamheter. Detta ska gälla oavsett om verksamheten drivs i privat eller kommunal regi.

Bättre hygien på förskolan ger friskare barn

Många småbarnsföräldrar drabbas av förskolebarn som ofta är sjuka. Vård av barn, VAB, innebär problem i ett pressat arbetsliv och förlorade timmar i ekonomin, utöver att det är synd om sjuka ungar. Mycket kan göras för att minska smittspridningen på förskolorna genom bättre hygien, bättre rutiner och en större del av vistelsetiden utomhus. Vi vill att Södermalm ska bli provstadsdel för bättre hygien i förskolan för att minska behovet av VAB. Både kommunala och fristående förskolor bör erbjudas stöd och resurser för att utveckla metoder för bättre hygien.

Skola och förskola

Vi vill arbeta för en skola och förskola som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla potential. En bra utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men framförallt till alla människors möjlighet att forma sina egna liv.

Mindre klasser i skolan

Sedan 2006 har antalet elever i Södermalms skolor ökat med 22 procent – mest i hela innerstaden. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och särskilt i de låga årskurserna. Därför vill vi, till en början, minska elevantalet med cirka fem barn i de största klasserna på lågstadiet.

Investera i lärarna

För att varje elev ska få det stöd han eller hon behöver måste lärarnas roll stärkas. Det vill vi göra genom en bättre lärarutbildning, ökade möjligheter till vidareutbildning, fler speciallärare och genom att stärka det pedagogiska ledarskapet. Det är också viktigt att minska administrationen i skolan och låta lärarna fokusera på deras centrala uppgift – att undervisa barnen i klassrummet.

Läxhjälp till alla barn, inte bara till några

Olika hemförhållanden ger olika förutsättningar för eleverna i skolan. Att kompensera denna skillnad är en av de huvuduppgifter dagens skola inte lyckas med. Alliansregeringen har gjort det möjligt för dem som har råd att göra skatteavdrag för att köpa läxhjälp till sina barn. Vi vill att alla barn, oavsett familjens ekonomi, ska få och ha rätt till läxhjälp. För yngre barn måste fritidshemmen hjälpa till. För äldre barnen bör samarbete med ideella organisationer och föreningsliv utvecklas.

Mindre barngrupper i förskolan

Vår syn på förskolan har två utgångspunkter. Förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta och därigenom bidra till samhällsekonomin och säkra försörjningen. Men lika viktigt är alla barns rätt att utveckla sina kunskaper och talanger. För att förskolan ska lyckas är det viktigt att förskolegrupperna inte är för stora. Vi vill sätta ett tak på max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 i storbarns-grupperna. Sedan alliansen tog över har andelen småbarnsgrupper som är större än 14 barn stadigt ökat.

Föräldrar och barn ska kunna välja förskola – men förskolor ska inte kunna välja föräldrar och barn

Vi tycker att det är bra att man kan välja förskola. Men idag finns det inte en utan 37 olika förskoleköer på Södermalm. Det gör det väldigt krångligt för föräldrarna och det ökar risken att förskolor väljer vilka barn och föräldrar de tar in.

Vi vill införa ett gemensamt intagningssystem för alla förskolor oavsett om de drivs i kommunal eller enskild form. En sådan lösning finns i andra kommuner i länet. Föräldrar och barn ska kunna välja förskola - men förskolor ska inte kunna välja föräldrar och barn.

Nattis vid Södersjukhuset

Barnomsorgen behövs när föräldrarna arbetar. Trots att var tredje småbarnsförälder i Stockholm arbetar utanför kontorstid finns det i staden bara en enda nattöppen förskola, ”nattis”.

Vi vill ha fler nattöppna förskolor i Stockholm. För att kunna ge plats för barn från hela staden måste nya nattis ligga centralt och gärna nära en stor arbetsplats. Ett sådant läge är Södersjukhuset: kommunikationerna med övriga Stockholm är mycket goda och många av sjukhusets 4 000 anställda arbetar kvällar, nätter och helger. 

Fler skolor och förskolor på Södermalm

För att få mindre klasser och barngrupper på Södermalm krävs fler skolor och förskolor. Vi socialdemokrater har inventerat stadsdelen möjliga lägen för nya förskolor. En plats vi föreslår är bredvid gamla Tantogården i anslutning till Tantolunden. En möjlig plats för skola är att utvidga Åsö utbildningscenter (tidigare Åsa gymnasium) med en huskropp i norr så att ett slutet kvarter skapas.

Återta Värmdö gymnasium

Vid Gullmarsplan, precis söder om Södermalm, ligger Värmdö gymnasium (gamla Gullmarsplan/Enskede högre allmänna läroverk). Det nyttjas idag som skola av Värmdö kommun. Om Värmdö återlämnar skolbyggnaden till Stockholm kan Södermalm och Söderort avlastas med en skola eller ett gymnasium för omkring 900 elever. Vi vill pröva denna möjlighet.

Välfärdens Södermalm

Södermalm ska vara en stadsdel för alla. Där människor oavsett bakgrund, ålder, kön eller ekonomiska villkor kan bo, arbeta och trivas. En förutsättning för detta är en fungerande välfärd och en stark hälso- och sjukvård. Vi behöver utveckla omsorgen och vården för att den i högre grad ska präglas av trygghet, kontinuitet och möjlighet att välja.

En barnmorska för varje födande kvinna

Förlossningsvården i Stockholm är hårt ansträngd och många gravida kvinnor känner oro för att lämnas ensamma under förlossningen. För att öka tryggheten och förbättra kontinuiteten vill vi bygga ut barnmorskeutbildningen för att på sikt nå målet att varje födande kvinna följs av en barnmorska. 

Kvalificerad och snabb vårdplanering för att säkerställa en trygg hemgång.

I Uddevalla arbetar man efter en modell kallad Trygg hemgång. Den innebär att man i hemmet direkt kan erbjuda kvalificerade och omfattande insatser till dem som behöver stöd i form av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering efter sin sjukhusvistelse. På detta sätt tros kvaliteten för vårdtagaren öka, då vårdplaneringen sker i en trygg och van omgivning och man utgår från den enskildes faktiska, och inte förmodade miljö. 

Varje våningsplan på våra vård- och omsorgsboenden ska vara bemannat

När vi är sköra och utsatta behöver vi andra människor som mest. Vi vill att det på varje våningsplan på Södermalms vård- och omsorgsboenden ska finnas personal på plats även nattetid. Det är viktigt för äldres trygghet.

Alla ska ha rätt att smaka på maten

Vid varje upphandling av mat som stadsdelen genomför ska de som sen ska äta maten också ges möjlighet att smaka på den när de olika anbuden bedöms. Maten ska om möjligt vara närodlad och ekologisk.  

Alla ska ha rätt till gula bananer

Alla som inte själva klarar att handla ska garanteras hjälp av hemtjänsten med matinköp minst två gånger i veckan.

Stöd aktiva seniorer

Nio av tio äldre klarar sig själva. Många av dem arbetar: betalt, obetalt eller ideellt. De gör stora insatser för nära och kära, är centrala för att samhället ska fungera. Därför är det viktigt att vi stödjer föreningsverksamheten och uppmuntra till aktivitet. 

En inventering av brister i fysisk och kognitiv tillgänglighet.

Som ett led i att göra Södermalm mer tillgängligt vill vi att bildsymboler ska användas som information och vägledning i större utsträckning. Detta är ett sätt att göra informationen om närmiljön bättre för funktionshindrade.

Ett utvecklat Aktivitetshus

Aktivitetshuset är idag den enda träffpunkt för personer med psykisk ohälsa som drivs av stadsdelen. Nu är verksamheten under förändring. En förestående flytt innebär en oro för den här gruppen, men det är också en chans att utveckla verksamheten. Det kan till exempel handla om att placera det personliga ombudet i den nya lokalen och att man blir mer generös när det gäller villkoren för att delta i verksamheten. Avgörande är dock att brukarna får stor möjlighet till påverkan.

Bygg Söder

Stockholm har en allvarlig bostadsbrist som hämmar ekonomin och arbetsmarknaden och som gör det svårt för oss som bor här att hitta ett boende som passar oss. Vi socialdemokrater vill få igång byggandet som släpat efter under de borgerliga åren. Huvuddelen av den byggbara marken finns i ytterstaden, men även på Södermalm finns möjligheter att bygga bostäder. Vi socialdemokrater vill prioritera hyresrätter. Vi står bakom de mål för bostadsbyggandet på Södermalm som finns i Stockholms arbetarekommuns bostadsförsörjningsprogram Bygg Stockholm.Vi vill motarbeta gentrifiering av Södermalm (rika flyttar in och fattiga flyttar ut). När allmännyttan bygger på Södermalm och Hammarby Sjöstad ska minst 20 procent utföras av små hyresrätter för unga och studenter.

Bygg på stadens tak

De hus som byggdes på Södermalm på 1960- och 70-talen är relativt låga och har platta tak. Här finns möjlighet att komplettera med fler våningar för att bereda plats för fler lägenheter. Andra möjligheter är att skapa gröna ytor på taken eller anlägga solceller. Självklart ska påbyggnader göras med stor respekt för husens arkitektoniska uttryck.

Kvarteret Persikan – en ny del av Söder

SL:s bussgarage lämnar snart Sofia-området på Södermalm. Det gör det möjligt at riva SL:s stora anläggning och ersätta den med flera kvarter med bostäder. Det är ett välkommet tillskott av bostäder: upp till 1 500 lägenheter bör kunna byggas. Vi vill att det nya området i Sofia ska passa in i den täta stenstaden i området med restauranger och butiker i gatunivån och hushöjder i nivå med omgivningens.

 

När Sjöstaden byggdes överlät alliansen till marknaden att ordna förskoleplatser och idrotts- och föreningslokaler glömdes nästan helt bort. Resultat blev en efterhandskorrigering som fortfarande pågår. Det är också en viktig erfarenhet när Persikan planeras. Vi vill undersöka möjligheten att bygga en idrottshall under markytan i anslutning till Sofia skola, enligt en modell som prövats vid Engelbrektsskolan. Vi vill också bygga ut skolan längs Bondegatans förlängning för att skapa plats för fler elever.  

Bygg Studenttorn vid Södersjukhuset

Stockholm är en studentstad, men huvudstadsregionens 75 000 studenter har bara 12 000 studentlägenheter att tillgå i Stockholms län, varav 7 500 i Stockholms stad. Vi vill bygga för studenter – bristen på studentbostäder hotar tillväxten i Stockholm och utan en vettig bostad går det inte att klara sina studier effektivt. Till exempel vill vi bygga ett studenttorn med 400 små studentlägenheter mellan Södersjukhuset och Tanto-området. Platsen ligger nära pendeltåg och t-bana, så att studenterna snabbt kan ta sig till sina olika lärosäten runt om i länet.

Dags att bygga Slussen

Slussen har tillåtits förfalla. Dagens konstruktion måste rivas och en ny Slussen-lösning måste till. Dessvärre har moderaterna misslyckats med Nya Slussen, som blivit försenad och onödigt dyr. Vi socialdemokrater vill få en ny Slussen-konstruktion på plats så snart som möjligt. Utgångspunkten är den detaljplan för Slussen som vunnit laga kraft. Vi vill utreda vad som går att göra för att minimera kostnader och trafikstörningar när Slussen byggs om.

Balkonger inåt, inte utåt

Stora delar av Södermalm präglas av den stenstad som byggdes decennierna kring förra sekelskiftet. Det är en kulturhistoriskt värdefull miljö som måste förvaltas med omsorg. Vi vill vara mycket restriktiva med att tillåta balkonger och andra ändringar på husens fasader ut mot gatan. Mot innegårdarna vill vi vara mer tillåtande.

Bygg bostäder på överdäckade spår i Tanto

Vi vill pröva att däcka över spårområdet i Tantoområdet, där Årstabroarna angör Södermalm. Ovanpå de överdäckade spåren kan bostäder byggas.

Södra Skanstull – en del av Söderstaden

Stockholms stads har en vision för området Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen: Vision Söderstaden. I visionen ingår bland annat att det ska bli enklare att röra sig mellan Södermalm och resten av Söderstaden. Vi stöder tankarna på att integrera stadsdelarna och vi vill bättre utnyttja området Södra Skanstull som i dag är ödsligt. Vi vill se en sporthall under Skanstullsbron och hitta plats för bostäder i området.

Trafik och miljö

Södermalm är en stadsdel som präglas av både tät trafik och lummiga grönområden. Tiotusentals Stockholmare är beroende av att byten vid trafikknutpunkter som Södra station och Slussen fungerar smärtfritt. Allt fler tar cykeln från bostaden i Söderort till arbetet i City och trängs i rusningstid längs Götgatan, Stadsgården och Långholmsgatan. Grönområden som Vita bergen och Tanto är platser för rekreation för många fler än vi som bor på Södermalm. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och ha plats med både grönområden, utbyggda cykelstråk och nya bostäder.

Smart bilism på Söder

Vi vill gynna bilpooler främst genom att reservera fler p-platser. Med bilpooler får fler tillgång till bil samtidigt som behovet av både privatägda bilar och p-platser minskar. P-talet, alltså antalet p-platser per bostad, bör vara lågt när nya bostäder byggs på Södermalm med närhet till butiker och kollektivtrafik.

Rensa luften på Söder genom en dubbdäcksavgift

För många bilar med dubbdäck är huvudorsaken till de hälsofarliga partikelhalterna i luften på Söder. Nuvarande dubbdäcksförbud på Hornsgatan fungerar inte bra. Vi vill istället införa en dubbdäcksavgift enligt norsk förebild så att andelen bilar med dubbdäck minskar betydligt utan att trafiksäkerheten hotas.

Lättare att cykla på Söder

Vi vill ha fler separata cykelbanor, särskilda genomfartsleder för cykelpendlare, prioriterad snöröjning av gång- och cykelbanor, fler lånecyklar och en fördubbling av antalet stöldsäkra cykelstolpar. Vi vill undersöka om Södermalm kan få flexibla cykelstråk som kan anpassas efter säsong: breda cykelbanor med hög kapacitet sommartid, smalare cykelbanor under vintern när färre cyklar.

Rusta stråket längs Årstaviken – gåfart för cyklister

Årstavikens strandkant är en naturskön promenadväg mellan Skanstull och Tanto. Vi vill rusta stråket och i det arbetet inspireras av Norr Mälarstrand mellan Stadshuset och Rålambshovsparken med fler bryggor, bänkar och vacker växtlighet. Kanske paviljonger och pontonbryggor för barer och kaféer. För att gångtrafikanter och cyklister bättre ska kunna samsas på det populära stråket vill vi hitta sätt att anpassa cyklisternas hastighet till de gående.

Styr bort cyklarna från Götgatspuckeln

I dag rör sig både fotgängare och cyklister på Götgatspuckeln. Sommartid är det trångt och trafikfarligt. Både i backen ned mot Hornsgatan och vid Björns trädgård är det trångt med cyklar. Vi vill tydligare leda om cykelstråket från Götgatspuckeln och göra Repslagargatan till ett attraktivt alternativ för cyklisterna.

Fixa mer grönska på Söder

Vi vill utveckla parker och grönytor så att de blir bättre både för lek, picknick, motion och djurliv. Några områden som vi vill utveckla och göra mera attraktiva är Fåfångan, Tantoberget och sydöstra delen av Reimersholme.

Alkoholförbud i Tantolunden

Tantolunden är en av våra mest attraktiva och välbesökta parker. Tyvärr har ordningen i parken blivit sämre. Klagomålen från kringboende, kolonister och besökare har ökat. Ett alkoholförbud mellan kl. 00.00 och 07.00 löser självfallet inte alla problem utan ett förbud ska förstås kompletteras med andra åtgärder.

Låt stombussar fortsätta till Sjöstaden

Sjöstaden är en snabbt växande stadsdel med drygt 17 000 invånare. Tvärbanan och buss 74 behöver kompletteras med mer kollektivtrafik. I dag går SL:s stombusslinje två mellan Norrtull och Barnängen i Sofia på Södermalm. Vi vill pröva att låta stombuss fortsätta till Sjöstaden via Danvikstull. Därmed får Sjöstadsborna en direktlinje till City, i väntan på en utbyggd T-bana.

Bygg ut T-banan till Nacka via Södermalm och Söderort

Stockholm växer och trängseln i trafiksystemet är redan stor. För att kunna bygga fler bostäder och underlätta resandet vill vi bygga ut tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Gullmarsplan och Nacka med nya stationer i Sofia och Sjöstaden. Ny tunnelbana ger bättre kollektivtrafik för söderborna och klimatsmarta och effektiva resor i en växande storstad.

Ge Nacka- och Värmdöbussarna bästa platsen i nya Slussen-terminalen

Moderaterna driver linjen att terminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ska sprängas in i Katarinaberget. Vi menar att det är en dyr och dålig lösning som ger långa byten mellan t-bana och buss. Vi vill att bussterminalen ska ligga så nära t-banans perronger det är möjligt.

Båt till Årsta holmar

Ute i Årstaviken ligger Årsta holmar, gröna öar som i dag är hemvist för fågelliv och bävrar. Vi vill att staden möjliggör för Stockholmarna att nå holmarna med roddbåt under vissa tider på året i form av organiserade turer. Miljöintresset måste samsas med människors intresse av att besöka Årsta holmar – vi vill inte störa under fåglarnas häckningstider. Att erbjuda tillträde till holmarna per båt är billigare än en dyr fast förbindelse, som ändå inte kan nyttjas under stora delar av året.

Kultur och fritid

Södermalm är Stockholms inofficiella kulturhuvudstad med opera, biografer och teatrar. Konstnärstraditionen är stark och Medborgarhuset med bibliotek, samlings­lokaler och scener för konserter är Söders kulturhjärta mitt i stadsdelen. Konstgräsplaner runt om i stadsdelen används flitigt av ungdomar och vuxna från olika håll i Stockholm. Samtidigt är bristen på föreningslokaler och icke-kommersiella mötesplatser akut, inte minst i Sjöstaden.

”Snabba cash” – stöd till ungas egna projekt

För att unga ska kunna förverkliga sina egna idéer vill vi införa ett nytt stöd på Södermalm: ”Snabba cash”. Unga 13-18 år på Södermalm ska enkelt kunna söka medel för att genomföra egna, utåtriktade verksamheter.

Anlägg en ny träningshall på Södermalm

Idrott har en mycket stor betydelse för många barn, unga och vuxna. Idrotten skapar samhörighet och bidrar till en bättre folkhälsa. Samtidigt råder det stor hallbrist på Söder. Därför vill vi Socialdemokrater bygga en ny träningshall på Södermalm, så att alla ska kunna ta del av idrottens positiva effekter.

Stöd det fria kultur- och föreningslivet

Vi anser att kulturens och föreningslivets krafter har ett värde i sig som fria och oberoende. För att Södermalm ska fortsätta att vara den spännande blandning av människor och idéer är det viktigt vi ökar stöden till dessa verksamheter, som att förbättra situationen för folkbildningen, ateljéverksamheten och amatörverksamheten.

Fler konstgräsplaner

Konstgräsplaner skapar nya möjligheter för både den organiserade idrotten och spontanidrotten. Detta är särskilt viktigt för de unga i vår stadsdel. Därför vill vi Socialdemokrater anlägga konstgräsplaner på samtliga befintliga grusplaner på Södermalm.

Skapa fler träffpunkter

Alla på Södermalm ska kunna skapa en meningsfull tillvaro. En central del i detta är ett dynamiskt föreningsliv. För att kunna förverkliga detta behöver vi skapa fler mötesplatser. Vi vill utveckla Söders många träffpunkter, exempelvis GlashusEtt och Delight Studios i Sjöstaden, Hartwickska huset och Stiftelsen i Maria samt Medborgarhuset vid Medborgarplatsen. Vi ser gärna att skolor kan användas för föreningar och aktiviteter efter skoldagens slut. Vi vill också ha fler gym, gärna utomhus, som också ska vara anpassade för äldre.

Medborgarhuset, en samlingsplats på Söder

Medborgarhuset är en central institution på Södermalm. Vi vill expandera dess verksamhet så att den blir en verklig mötesplats för alla Söderbor, med bad, bibliotek och kulturella aktiviteter. För att stärka föreningslivet ska fler bokningsbara lokaler inrättas. Självklart ska även Forsgrénska badet räddas. Vi är också positiva till att hitta sätt att koppla Medborgarhusets bibliotek till den södra uppgången vid Medborgar-platsens tunnelbanestation, men utgångspunkten måste vara att huvuddelen av bibliotekets lokal ska ligga över marknivå.

Mer kulturell utsmyckning på Södermalm

En levande stad är en stad fylld av kultur. Därför vill vi öka den kulturella utsmyckningen på Södermalm. Ett konkret exempel är att införa en kulturvägg nedanför Maria Prästgårdsgata som ska prydas med citat av kända Söderbor.

Mer teater under bar himmel

Söder erbjuder redan idag goda möjligheter att framföra utomhusteater, men vi vill skapa bättre förutsättningar. Det sker främst genom kommunala Parkteatern på Långholmen och i Vita bergen. Vi vill därför rusta upp teatern i Vita Bergen och utöka utbudet av föreställningar. Av samma anledning är vi också positiva till byggandet av en ny utomhusteater på Skinnarviksberget.

Bibliotek över hela Söder

Biblioteken ser vi som en fantastisk möjlighet för alla att vidga sina horisonter. Denna möjlighet måste finnas på hela Södermalm. Att rusta upp biblioteket i Hornstull ser vi därför som en självklarhet. Samtidigt vill vi inte stanna där, vi vill också bygga ett nytt bibliotek i Sofia.

Gamla stan

Konstgräsplan på Riddarholmen

I dag är Riddarholmen en ödslig stadsdel. Vi vill ersätta de dåligt utnyttjade parkeringsplatserna på holmens södra del med en konstgräsplan.

Bättre renhållning och fler återvinningsstationer

Gamla stan behöver fler återvinningstationer och renhållningen – i dag allvarligt eftersatt – behöver bli bättre. Problemen med renhållningsfordon som inte kommer fram i gränderna måste lösas av staden.

Sjöstaden

Bättre kollektivtrafik

Vi vill att tunnelbanan mot Nacka byggs ut med en station i Sjöstaden. I väntan på ny t-bana vill vi förbättra busstrafiken in till stan, till exempel genom att en stombuss får sin slutstation i Sjöstaden.

Elektrofabriken – framtidens kulturfabrik

Sjöstadens har inga lokaler där de boende kan mötas eller avnjuta kultur i olika former. Vi vill utveckla den före detta ASEA-kulturmärkta industrifastighet i kvarteret Påsen på Heliosgatan i Hammarby sjöstad till Sjöstadens kulturfabrik, öppet för föreningsliv, kulturföretag och kulturaktiviteter. Sjöstadens Folkets hus-förening har i denna fastighet ett fruktbärande samarbete med Delight Studios kring SjöstadensOperan. Vi ger stora möjligheter att utveckla ett kreativt kulturkluster i en stadsdel som hyser både kulturskola, Kulturama och Fryshuset.

Rädda Glashus Ett som föreningslokal

GlashusEtt är Stockholms stads miljö -och informationscenter i Sjöstaden. I brist på andra lokaler kan Glashus Ett också nyttjas av föreningslivet i stadsdelen, bland annat hembygdsföreningen och sjöscouterna. Det är viktigt att den möjligheten finns kvar.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-06 15:36