Skola och förskola på Södermalm - åtta saker som Södersossarna vill satsa på

Vi socialdemokrater på Södermalm vill arbeta för en skola och förskola i vår stadsdel, som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla potential. En bra utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men framförallt till alla människors möjlighet att forma sina egna liv. Det här är åtta konkreta saker vi vill satsa på. 

1. Mindre klasser i skolan

Sedan 2006 har antalet elever i Södermalms skolor ökat med 22 procent – mest i hela innerstaden. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och särskilt i de låga årskurserna. Därför vill vi, till en början, minska elevantalet med cirka fem barn i de största klasserna på lågstadiet.

2. Investera i lärarna

För att varje elev ska få det stöd han eller hon behöver måste lärarnas roll stärkas. Det vill vi göra genom en bättre lärarutbildning, ökade möjligheter till vidareutbildning, fler speciallärare och genom att stärka det pedagogiska ledarskapet. Det är också viktigt att minska administrationen i skolan och låta lärarna fokusera på deras centrala uppgift – att undervisa barnen i klassrummet.

3. Läxhjälp till alla barn, inte bara till några

Olika hemförhållanden ger olika förutsättningar för eleverna i skolan. Att kompensera denna skillnad är en av de huvuduppgifter dagens skola inte lyckas med. Alliansregeringen har gjort det möjligt för dem som har råd att göra skatteavdrag för att köpa läxhjälp till sina barn. Vi vill att alla barn, oavsett familjens ekonomi, ska få och ha rätt till läxhjälp. För yngre barn måste fritidshemmen hjälpa till. För äldre barnen bör samarbete med ideella organisationer och föreningsliv utvecklas.

4. Mindre barngrupper i förskolan

Vår syn på förskolan har två utgångspunkter. Förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta och därigenom bidra till samhällsekonomin och säkra försörjningen. Men lika viktigt är alla barns rätt att utveckla sina kunskaper och talanger. För att förskolan ska lyckas är det viktigt att förskolegrupperna inte är för stora. Vi vill sätta ett tak på max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 i storbarns-grupperna. Sedan alliansen tog över har andelen småbarnsgrupper som är större än 14 barn stadigt ökat.

5. Föräldrar och barn ska kunna välja förskola – men förskolor ska inte kunna välja föräldrar och barn

Vi tycker att det är bra att man kan välja förskola. Men idag finns det inte en utan 37 olika förskoleköer på Södermalm. Det gör det väldigt krångligt för föräldrarna och det ökar risken att förskolor väljer vilka barn och föräldrar de tar in.

Vi vill införa ett gemensamt intagningssystem för alla förskolor oavsett om de drivs i kommunal eller enskild form. En sådan lösning finns i andra kommuner i länet. Föräldrar och barn ska kunna välja förskola - men förskolor ska inte kunna välja föräldrar och barn.

6. Nattis vid Södersjukhuset

Barnomsorgen behövs när föräldrarna arbetar. Trots att var tredje småbarnsförälder i Stockholm arbetar utanför kontorstid finns det i staden bara en enda nattöppen förskola, ”nattis”.

Vi vill ha fler nattöppna förskolor i Stockholm. För att kunna ge plats för barn från hela staden måste nya nattis ligga centralt och gärna nära en stor arbetsplats. Ett sådant läge är Södersjukhuset: kommunikationerna med övriga Stockholm är mycket goda och många av sjukhusets 4 000 anställda arbetar kvällar, nätter och helger. 

7. Fler skolor och förskolor på Södermalm

För att få mindre klasser och barngrupper på Södermalm krävs fler skolor och förskolor. Vi socialdemokrater har inventerat stadsdelen möjliga lägen för nya förskolor. En plats vi föreslår är bredvid gamla Tantogården i anslutning till Tantolunden. En möjlig plats för skola är att utvidga Åsö utbildningscenter (tidigare Åsa gymnasium) med en huskropp i norr så att ett slutet kvarter skapas.

8. Återta Värmdö gymnasium

Vid Gullmarsplan, precis söder om Södermalm, ligger Värmdö gymnasium (gamla Gullmarsplan/Enskede högre allmänna läroverk). Det nyttjas idag som skola av Värmdö kommun. Om Värmdö återlämnar skolbyggnaden till Stockholm kan Södermalm och Söderort avlastas med en skola eller ett gymnasium för omkring 900 elever. Vi vill pröva denna möjlighet.

Ett jämlikt samhälle
Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om jobben, om vården och omsorgen,  om bostäderna., om trafik och miljö och kultur och fritid

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

Här kan du läsa om fyra centrala punkter i ett framtidskontrakt för Södermalm - en sammanfattning av valprogrammet.

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05