Stadsdelsnämndsgruppens förslag till verksamhetsplan för 2012

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 2011-12-25

Nedan följer vårt förslag till beslut, dels om löpande text dels som bifogad Worddokument. Satsningar på förskola, äldreomsorg (främst hemtjänsten) och sommarjobb för alla gymnasieungdomar är tre viktiga skillnader.

 

SDN-gruppens förslag i Word

 

        1.       att           bifalla förvaltningen förslag till beslut vad avser p. 2 – 3 och 7

2.       att           avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan,

3.       att           i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2012 med följande tillägg

4.      att           4 000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till ideella organisationer som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och äldre

5.       att           det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter ska vara minst 25 % med ambitionen att andelen ska öka ytterligare

6.      att           i redovisning och uppföljning särskilja de enskilda verksamheterna utifrån ägarform

7.      att           höja kvaliteten i förskolan genom att:

8.      arbeta för att minska barngrupperna med i genomsnitt ett barn per grupp

9.      initiera ett arbete för att öka andelen personal med pedagogisk utbildning till en stadigvarande nivå över 50 %

10.  alla barn som gått igenom förskolan ska vara förberedda inför övergången till förskoleklass

11.  ge föräldrarna större möjligheter till delaktighet i barnens förskola

12.   att        arbeta för att införa en gemensam obligatorisk förskolekö

13.   att        förskoleplatser erbjuds även på kvällar och nätter och att förvaltningen aktivt                   

14.   informerar om denna verksamhet så att medborgare som är i behov av detta vet vilka möjligheters som finns

 

15.   att             öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten har stängt) och en i Sjöstaden

16.   att      fritidsgårdarna håller öppet längre – även på lördagar        

17.   att           alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas plats i kolloverksamheten

18.  att           ett ungdomsråd inrättas som rådgivande organ till Södermalms stadsdelsnämnd                 

19.   att           anställa en kultursamordnare på Södermalm

20.  att           fixartjänsten ska erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år

21.  att           det i upphandlingsunderlag och i entreprenadavtal finns tydliga kravspecifikationer avseende kvalitet för att möjliggöra en förtida uppsägning eller en hävning av avtal med entreprenörer som inte levererar service i överensstämmelse med ingångna avtal

22.  att           man vid uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal även hör personalen om sina erfarenheter.

23.  att           uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på ett antal ”hårda” fakta för hur boendena fungerar. Hur ser personaltätheten ut, både dag och natt?  Antalet fallolyckor, ev. överdödlighet

24.  att           uppdra till förvaltningen att arbetar fram frivilliga överenskommelser om att alla entreprenörer är positiva till att ta emot sjuksköterskeelever.

25.  att           systematiskt och kontinuerligt samarbeta med de fackliga organisationerna

26.  att           de dementa som bor på våra omsorgsboenden aldrig lämnas ensamma på låsta avdelningar

27.  att           en högre andel av personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning

28.   att           öka valfriheten genom att ge den enskilde inom äldreomsorgen större inflytandet över vilka insatser som ska utföras

29.   att           rätten till utevistelse/sällskapstid garanteras i biståndsbeslutet

30.   att     kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden samt i förekommande fall inom hemtjänsten ses över och förbättras

 

31.   att     servicehusen och dess restauranger bevaras och utvecklas utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en à la carte-meny

32.   att      uppdra till förvaltningen att föreslå åtgärder för att motverka bristerna inom den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden och då främst inom områdena demens, nutrition och inkontinens

33.   att     stadsdelen undersöker eventuella skillnader när det gäller beviljad biståndstid i hemtjänsten jämfört med hur mycket tid som skulle ges om man istället använde stadens gemensamma schablontider

34.   att     tillse att det finns rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård de är berättigad till

35.   att     de lokala pensionärsrådens och förtroenderådens ställning och inflytande stärks

36.   att     ingen ytterligare upphandling av vård- och omsorgsboenden genomförs

37.   att     öka informationen och stödet till anhörigvårdare

38.   att           fler mötesplatser/tillfällen skapas för de barn och ungdomar med funktionshinder som önskar sådana

39.   att           förstärka heminstruktörsorganisationen så att stadsdelen alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade

40.  att           inrätta ytterligare fältassistenttjänster, så att vi har sex tjänster

41.  att           uppdra till förvaltningen att genomföra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder och att utifrån inventeringen utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet för att åtgärda eventuella brister

42.  att           återställa antalet personliga ombud till fyra

43.  att           samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning

44.   att           ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

45.   att           kostnaden för SL-kort och Internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet

46.   att           stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda som så önskar att arbeta heltid

47.   att           alla gymnasieungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb

48.   att           därutöver anföra följande

 


 

 

Om välfärden håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, och mellan generationer.

 

Därför prioriterar vi utveckling av verksamhet och kvalitetsförbättringar inom de områden som stadsdelsnämnden svarar för. Vårt förslag till verksamhetsplan för 2012 utgår från nuvarande skattesats plus 10 öre högre skattenivå. Därutöver har vi utdelning från Fortum, effektiviseringar m.m., vilket ger utrymme både för förbättringar och utveckling av verksamheten. Vi anser samtidigt att det inte ska vara möjligt att välja en dålig verksamhet om den är finansierad med offentliga medel. Alla offentligt finansierade verksamheter ska hålla en god kvalitet.

 

Förskoleverksamhet

Alla barn ska uppmuntras att växa till fria och självständiga vuxna. Barnen ska lämna förskolan övertygade om sin egen förmåga och med de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta till sig undervisningen i grundskolan. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, men också en viktig del av arbetslinjen.

 

Vårdnadsbidraget skall tas bort då det hindrar barnen att komma i åtnjutande av de utvecklingsmöjligheter som förskolan ger och heller inte uppmuntrar förvärvsarbete hos föräldrarna. 

 

Barngrupperna växer samtidigt som behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Detta påverkar kvaliteten och barnens utveckling och lärande negativt. Många familjer får inte plats på en förskola nära hemmet och det är alltför ofta som besked om förskoleplats drar ut på tiden. För att vända trenden behöver vi bygga ut förskolan och öka antalet förskolor så att barngrupperna minskar samtidigt som personaltätheten bibehålls, barnomsorgsgarantin kan hållas och föräldrarna samtidigt garanteras en förskoleplats nära hemmet.

Andelen nöjda föräldrar har sjunkit. Detta är sannolikt ett resultat av större barngrupper, som leder till sämre kvalitet i förskolan. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16. Detta är en förutsättning för att varje barn ska komma till tals och få möjlighet att påverka sin situation. Endast 75 procent av de föräldrar som har barn i den kommunalt drivna förskolan på Södermalm uppger att deras barn är förberedda för att börja i förskoleplats när det är dags för detta. En fjärdedel tycker alltså inte att förskolan har lyckats med att förbereda deras barn för skolgången. Detta är mycket allvarligt och målet måste vara att alla barn ska vara förberedda för förskoleklass när de slutar förskolan.

 

Kommunikationen och samarbetet med föräldrarna måste förbättras. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans demokratiska processer och i dess pedagogiska arbete. Idag känner många föräldrar att de inte får vara med och påverka barnens situation i förskolan och detta måste förändras. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att integrera jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

 

Andelen personal i förskolan som har pedagogisk utbildning har minskat, något som vi ser mycket allvarligt på. Personalomsättning är stor, särskilt i de nyöppnade förskolorna, vilket givetvis påverkar kvaliteten negativt. Det är viktigt att stadsdelen blir en mer attraktiv arbetsgivare som satsar på personalen så att duktiga medarbetare välja att stanna. När det gäller förskoleverksamheten, specifikt, måste det bli en självklarhet att man som anställd inte tvingas betala för pedagogiska måltider, då dessa är en del av arbetsuppgifterna på en förskola.

 

Idag har vi ett frivilligt system där endast 5 av 50 olika privata förskoleutförare är anslutna till den ”gemensamma kön”.  Det är ofattbart att Alliansen så länge konsekvent vägrat att införa en gemensam obligatorisk förskolekö även för privata förskolor. Detta vore, enligt stadens revisorer och Södermalms stadsdelsförvaltning, ett effektivt sätt att förbättra planeringen. Alla förskolor bör snarast anslutas till en gemensam obligatorisk förskolekö.

 

Förskoleverksamhet ska erbjudas även under kvällar och nätter. Förvaltningen ska aktivt informera om denna verksamhet. Medborgare som är i behov av detta ska veta vilka möjligheter som. Vi lever i ett dygnet-runt-samhälle där vi kräver tillgång till service dygnets alla timmar. 21 % av arbetskraften – totalt 810 000 personer – jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid (helger och kvällar). Av dem vill 26 procent ha barnomsorg utanför kontorstid. Detta motsvarar 210 000 av de 810 000 personer som arbetar utanför kontorstid.

 

Ställer vi krav på att samhället erbjuder en fungerande service dygnet runt måste vi också vara beredda att se att det får konsekvenser på andra områden.

 

 

Verksamhet för barn och ungdom

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i stadsdelen ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, kreativitet och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse.

Barn och ungdomar på Södermalm ska i ökad utsträckning ges möjlighet till en rik icke-kommersiell fritid. Alla ungdomar ska ha nära till lättillgängliga mötesplatser, som ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar samt vara tillgängliga för ungdomar med funktionshinder. Därför behövs ytterligare träffpunkter och längre öppettider på fritidsgårdarna. För de minsta barnen ska öppen förskoleverksamhet finnas tillgänglig och parklekarna ska utvecklas och byggas ut. För de äldre barnen och ungdomarna inrättas ytterligare minst 2 fritidsverksamheter, varav en i Hammarby Sjöstad och en på västra Södermalm. En öppen fritidsgård kostar pengar. En stängd kan kosta hur mycket som helst!

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.

Möjligheterna till spontanidrott måste öka. Det kan exempelvis ske i form av skateboardramper och idrottsplaner.

Ungdomar på Södermalm ska ha inflytande över sin vardag. Därför vill vi att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden inrättas för och med ungdomar. Detta ungdomsråd ska få möjlighet att påverka alla de beslut som fattas av nämnden och rör Södermalms unga.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens rika kulturliv ska vara tillgängligt för alla och kunna både upplevas och skapas i medborgarens egen närhet. Det handlar om allas rätt till att ta del av kulturen och odla sin egen kreativitet och bidra till att utveckla den egna stadsdelens själ, identitet och berättelse.

 

De lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga. Likaså ska samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen öka. För att öka kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i stadens förskolor och skolor återinför vi särskilda kultursamordnare i stadsdelen.

 

Stadsdelsnämnden ska även utveckla verksamheten med konsumentrådgivning. Konsumentrådgivning kan förebygga problem som annars skulle uppkomma längre fram, i första hand för individen, men också för kommunen.

 

 

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Valfriheten i boendeformer ska garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av plattformar för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av vardagen. För att nå dit fram är några av grundstenarna god bemanning och hög kompetens bland personalen inom äldreomsorgen.

 

Det har varit en turbulent höst med många vårdskandaler. Regeringen lovade att den skulle reda ut tveksamheterna kring delar av den privata äldreomsorgen. Tidigare har Riksdagen beslutat om en minimibemanning på demensboendena med reservation från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.  Nu aviseras också en stopplag för riskkapitalbolag med säte i skatteparadis från 2013. Ledningen i Stockholm stad beslutade, som en konsekvens av detta, att alla planerade upphandlingar i äldreomsorgen skulle stoppas. Landet och staden har reagerat. Nu måste även stadsdelsnämnden ta sitt ansvar. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

 

Omsorgen om de äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Med utgångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare, ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på förbättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten.

 

Vissa grundkrav ska heller aldrig underskridas. Det ska t.ex. inte vara möjligt att låsa avdelningar och lämna de dementa som bor på våra omsorgsboenden ensamma under natten.

 

Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

 

Avtal med privata entreprenörer måste ge medborgarna möjlighet att säga upp entreprenadavtal i förtid eller häva dem vid allvarliga och kontinuerliga brister i utföranden av entreprenaden. En förutsättning för att avbryta samarbete med en entreprenör som missköter sig är att tydliga kravspecifikationer finnas inom de viktigare områdena av den service som tillhandahålls av entreprenören. Tydliga kravspecifikationer är en förutsättning för att tydliggöra brott mot entreprenadavtalet och därmed även i praktiken för att göra det möjligt att avbryta ett samarbete med en entreprenör som inte lever upp till ingångna avtal. Staden bör även ges tolkningsföreträde i dessa avseenden.

 

I samband med uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal är det av stor vikt att även personalen hörs om sina erfarenheter. Personal i entreprenaddriven verksamhet är självklart en av de viktigaste källorna till information om verksamhetens kvalitet. Vi föreslår därför att staden som ett led i sin uppföljning av entreprenadavtal även gör sammanställningar av personalens erfarenheter.

 

De anställdas villkor avgör kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten och kontinuiteten är avgörande och måste förbättras. Medarbetarna måste ha en arbetssituation som gör att de orkar arbeta kvar till åtminstone 65 år. Därför ska de ha rätt till heltid samt till kompetensutveckling, träning och handledning.

 

Erfarenheter ska tas till vara genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Dessa skall ges goda förutsättningar för insyn och påverkan.

 

Det är mycket viktigt att vi noga följer omvandlingen av Tanto Servicehus till trygghetsboende.

 

Hemtjänsten ska hålla hög personalkontinuitet. Dessa insatser ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldre som har beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Det måste ta slut med att förkorta tiderna för de beslutade åtgärderna. Det inger inte någon respekt för den som behöver hemtjänst med de riktlinjer som finns idag. Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år. Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Tillsammans med föreningslivet ska träffpunkter utvecklas inom stadsdelen.

 

Staden ska sträva mot en förenklad biståndsbedömning och en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. För äldre som ansöker om äldreboende, och i synnerhet vård- och omsorgsboende, ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.  Dagens biståndsbedömning hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Det är också mycket svårbedömt. Det ökade antalet överklaganden av biståndsbedömningar är tyvärr ett alltför tydligt bevis för det.

 

Tandhälsan är viktig för Södermalms äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt, så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visats kunna leda till sämre allmänhälsa. På Södermalms äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

 

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Ett skydd mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning innebär full tillgänglighet och delaktighet i samma utsträckning som för personer utan funktionsnedsättning. Brukarinflytandet ska stärkas. Ekonomi ska inte vara ett hinder för den enskilde.

 

Stadsdelsnämnden bör göra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder. Denna kartläggning bör ske i samarbete med HSO. Utifrån inventeringen bör sedan en handlingsplan för tillgänglighet och delaktighet utarbetas.

 

En avgörande fråga för ett värdigt liv är att bygga bort bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning och därmed öka valfriheten. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

 

Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till rik fritid. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom handikappanpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning. Det ska inte minst gälla lokalerna på Göta Ark.

 

Verksamheten med Personliga ombud var ett av psykiatrireformens mest lyckade drag. Trots detta tog alliansen under 2011 bort tre av fyra personliga ombud. Vi vill återställa detta under 2012.

 

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran. Träffpunkter för ungdomar med funktionsnedsättningar som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas. Behovet av heminstruktörer för synskadade och för döva och hörselskadade är stort. Antalet behöver därför utökas.

 

 

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

 

När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Denna solidaritet ska bidra till stabilitet och trygghet för alla. Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Då krävs ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete med också hjälp till människor att hitta tillbaka när det gått snett. Hemlösheten måste avskaffas. Det är ovärdigt en välfärdsstat att människor inte har någonstans att bo. Hemlösa eller de som har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Staden ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

 

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där det lätt riskerar att gå snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande samt tidiga och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som kan underlätta för individerna. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och förstärkas. Särskilt gäller detta barn till missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga.

 

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Vi föreslår att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

 

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Före sammanslagningen av nämnderna på Södermalm hade vi tillgång till fem fältassistenttjänster. Nu har vi fyra tjänster. Vi föreslår en utökning till sex tjänster. Det är en viktig verksamhet för att förebygga våld och missbruk hos ungdomarna. Vi måste stoppa den ökning av alkohol- och narkotikamissbruk som skett de senaste åren.

 

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn föreslår vi att en Familjecentral inrättas i stadsdelen. Familjecentralen kan innebära öppen förskoleverksamhet och gärna mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, men också kuratorer och socialpedagoger. Hit kan till exempel nyblivna föräldrar och ensamstående vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och, om de behöver, få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

 

 

Stadsmiljö

Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum. Eller borde vara. För just nu ligger fokus i stadsmiljöfrågor på olika projekt av ”världsklass”, samt diverse polisiära insatser. Det sistnämnda är bättre, det är inte okej att skräpa ner. Det räcker dock inte. Det bästa sättet att få människor att låta bli att skräpa ner är att de känner att det är deras gator, torg och parker. Att Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum.

 

Det är människorna som skapar staden. Utan invånare blir staden en kuliss. Stockholms heterogena befolkning är en av dess styrkor. Samtidigt ställer den stora krav på stadens fysiska utformning. Stockholm måste ha en mångfald rum och platser som svarar mot medborgarnas olika behov. Stockholm är inte bara huvudstad i Sverige utan också en europeisk storstad. För att möta konkurrensen mot andra städer måste Stockolm ständigt utvecklas, även när det gäller den fysiska miljön. Den fysiska miljön har stor påverkan på hur man lever i staden. Den ger möjligheter till möten och den kan skapa trygghet. Det offentliga rummet och den offentliga platsen är viktig för bilden av Stockholm.

 

Stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. Det är därför viktigt att bevara de befintliga grönytorna i Södermalms parker. Dessa ska också, av besökare och de boende i stadsdelen upplevas som välstädade och trygga. Därför måste städningen av de hårdast belastade parkerna kraftigt utökas. Antalet papperskorgar utökas och töms oftare. Antalet toaletter i parker utökas. Buskar och träd beskärs för att skapa en tryggare fysisk miljö och belysningen i parkerna förbättras där så krävs.

 

Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs till stadsdelsnämnderna. Vi vill att stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. I Stockholm ska det vara lätt att promenera, idrotta och cykla till jobbet och skolan eller affären. Staden ska därför vara planerad utifrån människors rörelsestråk i så hög grad det är möjligt. Varje stadsdelsnämnds invånare och verksamhet ska engageras i miljöfrågor genom ett återupptaget lokalt miljöarbete.

 

Därför lanserar vi en flerårig insats under temat ”Ett Stockholm som fungerar”. Under de kommande åren vill vi öka insatserna för ett Stockholm som fungerar i vardagen. I stora delar är vi beroende av de infrastruktursatsningar som görs nationellt för att lösa framkomligheten för stockholmarna. Samtidigt är denna framkomlighet beroende av vad staden fattar för beslut. Under rubriken trafik/renhållning tillförde vi i ett första skede 38 miljoner kronor extra. Det ger även på Södermalm utrymme för ökat vägunderhåll, snöröjningsinsatser samt att påskynda matavfallsinsamlingen.

 

 

Ekonomiskt bistånd

Till stadsdelsnämnderna kommer människor som söker ekonomiskt bistånd. Detta skall ses som ett stöd för individer och familjer att klara en svår ekonomisk tid och skapa möjligheter till frihet och egen försörjning inom en snar framtid. Alla berättigade till ekonomiskt bistånd ska erhålla stöd på lika villkor.

 Stockholmare som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Försörjningsstödet måste moderniseras och anpassas till det rådande samhället med ett särskilt fokus på barnperspektivet.   

Det är en fråga om anständighet att se till barnens väl. Det är ofta de som drabbas när en förälder måste söka försörjningsstöd. Det måste vara en vägledande idé att ge alla barn bra och jämlika uppväxtvillkor och därför måste försörjningsstödet anpassas särskilt för barnfamiljer. Barnperspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut.  Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs. 

Försörjningsstödet måste moderniseras på så sätt att det skapar förutsättningar för vägar ur försörjningsstöd och till egen försörjning. Att som idag inte inkludera SL-kort och Internetuppkoppling i bidragsnormen för dem som har ekonomiskt bistånd begränsar möjligheter för jobbsökande, riskerar att isolera människor från samhället i övrigt när möjligheten att resa i Stockholm tas bort. För barnen innebär det en förälder som inte kan följa med till parkleken på andra sidan staden eller hämta dottern efter en fest en halvtimma bort från hemmet. Dessutom är vi övertygade att insatserna underlättar återkomsten till arbetsmarknaden för många av dem som i dagsläget får ekonomiskt bistånd. Det är en självklarhet att se försörjningsstöd som ett stöd och inte ett straff - därför skall personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ha rätt till tandvård som möjliggör en god tandstatus. Att vi inom stadsdelen därutöver ser till att det finns avgiftsfria fritidsaktiviteter ökar möjligheten för människor - särskilt unga - att delta i gemensamma aktiviteter och ger riktiga möjligheter att delta på lika villkor.

 

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara.

Den borgerliga majoritetens budget i staden innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskas med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor. I vårt socialdemokratiska förslag finns ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning om det blir verklighet. Det är ett paket om totalt 140 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb.

 

Vi vill hävda arbetslinjen i praktiken. Genom vårt jobbpaket, genom satsningen på sommarjobb till alla, genom en förskola som är öppen när den behövs, genom en skolbarnomsorg som håller god kvalitet och kan ge hjälp med läxläsning, genom bättre fungerande kommunikationer och genom att avskaffa vårdnadsbidraget ville vi öka möjligheten och attraktiviteten att jobba för sin egen försörjning. Vi vill på så sätt bryta utvecklingen mot ett allt högre bidragsberoende i Stockholm.

 

På Södermalm är situationen än så länge mer positiv. Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Förutom satsningar på långtidsarbetslösa unga och andra grupper som har stora problem föreslår vi också storsatsning på sommarjobb för unga. De höjda ambitionerna för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tillsammans med en aktiv samverkan med det privata näringslivet gör att vi kan föreslå en garanti om sommarjobb för alla gymnasieungdomar. All forskning visar på att de som inte arbetat under gymnasietiden klarar sig sämre än övriga. Det är en investering i framtiden som vi inte har råd att avstå ifrån.

 

Jämställdhet

Det är glädjande att Stockholms stad har ambitioner att öka jämställdheten och mångfalden i sin verksamhet. Enligt planen har man också förstått att frågorna bör ingå som en naturlig del i all verksamhet. Samtidigt konstaterar man att det inte bedrivits jämställdhets- och mångfaldsarbete tillräckligt aktivt.

 

Handlingsplaner bör innehålla tydliga och konkreta mål för att tydliggöra för medarbetarna vartåt man strävar. Konkreta mål är också lättare att uppfylla och mäta.

 

Nämndens mål finns angivna men är otydliga. Antalet medarbetare som inte är utsatta för diskriminering eller kränkande behandling ska öka men det framgår inte vad hur situationen ser ut i utgångsläget. Målbeskrivningar i svepande ordalag har en tendens att uppfattas som floskler och kan vara svåra för medarbetare att omsätta i praktiken.

 

Till nästa revidering av jämställdhets- och mångaldsplanen är det därför önskvärt att målen konkretiseras och görs mätbara. Otydlighet försvårar att planen integreras i det vardagliga arbetet och program gällande våld i nära relation är plötsligt helt i avsaknad av både jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

 

En stad i världsklass ska naturligtvis vara världsledande i jämställdhets- och mångfaldsfrågan.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 15:13