Välfärdens Södermalm - här är åtta saker inom vård och omsorg som södersossarna vill göra

Södermalm ska vara en stadsdel för alla. Där människor oavsett bakgrund, ålder, kön eller ekonomiska villkor kan bo, arbeta och trivas. En förutsättning för detta är en fungerande välfärd och en stark hälso- och sjukvård. Vi behöver utveckla omsorgen och vården för att den i högre grad ska präglas av trygghet, kontinuitet och möjlighet att välja.

1. En barnmorska för varje födande kvinna

Förlossningsvården i Stockholm är hårt ansträngd och många gravida kvinnor känner oro för att lämnas ensamma under förlossningen. För att öka tryggheten och förbättra kontinuiteten vill vi bygga ut barnmorskeutbildningen för att på sikt nå målet att varje födande kvinna följs av en barnmorska. 

2. Kvalificerad och snabb vårdplanering för att säkerställa en trygg hemgång.

I Uddevalla arbetar man efter en modell kallad Trygg hemgång. Den innebär att man i hemmet direkt kan erbjuda kvalificerade och omfattande insatser till dem som behöver stöd i form av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering efter sin sjukhusvistelse. På detta sätt tros kvaliteten för vårdtagaren öka, då vårdplaneringen sker i en trygg och van omgivning och man utgår från den enskildes faktiska, och inte förmodade miljö. 

3. Varje våningsplan på våra vård- och omsorgsboenden ska vara bemannat

När vi är sköra och utsatta behöver vi andra människor som mest. Vi vill att det på varje våningsplan på Södermalms vård- och omsorgsboenden ska finnas personal på plats även nattetid. Det är viktigt för äldres trygghet.

4. Alla ska ha rätt att smaka på maten

Vid varje upphandling av mat som stadsdelen genomför ska de som sen ska äta maten också ges möjlighet att smaka på den när de olika anbuden bedöms. Maten ska om möjligt vara närodlad och ekologisk.  

5. Alla ska ha rätt till gula bananer

Alla som inte själva klarar att handla ska garanteras hjälp av hemtjänsten med matinköp minst två gånger i veckan.

6. Stöd aktiva seniorer

Nio av tio äldre klarar sig själva. Många av dem arbetar: betalt, obetalt eller ideellt. De gör stora insatser för nära och kära, är centrala för att samhället ska fungera. Därför är det viktigt att vi stödjer föreningsverksamheten och uppmuntra till aktivitet. 

7. En inventering av brister i fysisk och kognitiv tillgänglighet.

Som ett led i att göra Södermalm mer tillgängligt vill vi att bildsymboler ska användas som information och vägledning i större utsträckning. Detta är ett sätt att göra informationen om närmiljön bättre för funktionshindrade.

8. Ett utvecklat Aktivitetshus

Aktivitetshuset är idag den enda träffpunkt för personer med psykisk ohälsa som drivs av stadsdelen. Nu är verksamheten under förändring. En förestående flytt innebär en oro för den här gruppen, men det är också en chans att utveckla verksamheten. Det kan till exempel handla om att placera det personliga ombudet i den nya lokalen och att man blir mer generös när det gäller villkoren för att delta i verksamheten. Avgörande är dock att brukarna får stor möjlighet till påverkan.

Ett jämlikt samhälle

Det här är en av sex delar av Södersossarnas fullständiga valprogram 2014. De övriga kan du läsa här: om jobben, om skolan och förskolan, om bostäderna, om trafiken och miljön, och om kulturen och fritiden.

Programmet har dessutom särskilda avsnitt om Gamla stan och Hammarby Sjöstad.

 Här kan du läsa fyra punkter i ett framtidskontrakt för Södermalm,  en sammanfattning av valprogrammet.

Socialdemokraternas mål är att åstadkomma ett jämlikt samhälle och en progressiv samhällsutveckling. Södermalm är Stockholms största stadsdel, en fantastisk plats där grönområden blandas med tät trafik och massor av kultur, restauranger och affärer. Södermalm står inför stora utmaningar de kommande åren, utmaningar som vi vill möta med en framtidspolitik för jobb, en bättre skola, fler bostäder och trygghet i välfärden. För oss socialdemokrater går det före fortsatta skattesänkningar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 00:01