Nyhetsbrev

 

Jag heter Berit Högman och är gruppledare för socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet.  
Vi ser nu tydligt att orättvisorna i samhället förstärks och att klyftorna ökar till följd av regeringens politik. En nyfattigdom växer fram i spåren av den ökande arbetslösheten när a-kassan har försämrats och sjuka inte längre får sjukpenning. Nu får det vara nog! Vi socialdemokrater lämnar ingen människa utanför. Alla har rätt till ett jobb, en utbildning eller stöd för att få ett jobb. Vi vill investera i 100 000 nya jobb- och utbildningsplatser, införa ett brett Kunskapslyft och ett individualiserat stöd till arbetslösa. Inom utskottets område föreslår vi en utökad budget för aktiva insatser för arbetslösa, ex lönebidrag, och mer resurser till förebyggande arbetsmiljöarbete med inriktning mot hot, våld och stress.
Jag hoppas vi hörs snart – varma hälsningar Berit!

 
Vi vill utveckla Arbetsförmedlingen till en Kompetensförmedling med ett breddat fokus mot utbildning. Vi vill se mer resurser till forskning, bättre villkor för mindre och växande företag och föreslår en omfattande satsning på en modernisering av infrastruktur, bostäder och energisystem. Mer om våra förslag kan du läsa i budgetmotionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02Fi260
Vi har en intensiv och spännande kongress bakom oss som tydligt visade inriktningen för de kommande åren. På vårt område fick vi stöd för en förnyelse av jobbpolitiken.

Under hösten fattas det viktiga beslut i riksdagen som redovisas i nyhetsbrevet. Har du några frågor, så tveka inte att kontakta mig under adress: berit.hogman@rikdagen.se 


Den 1 januari tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för att återföra alla dem som utförsäkras från sjukförsäkringssystemet in på arbetsmarknaden. Den sjuke förväntas därmed stå till arbetsmarknadens förfogande och söka jobb. Regeringen har i grunden förändrat och försämrat sjukförsäkringen. Det har skett i snabb takt och utan att lyssna på de personer som drabbas, arbetsmarknadens parter eller ens de egna myndigheterna.

- Detta hade aldrig hänt om vi socialdemokrater hade haft regeringsmakten. Den som har varit sjukskriven länge behöver skräddarsydda insatser och ett bra stöd för att kunna komma tillbaka i arbete. Det är i dag bara en dryg procent av de arbetslösa så får arbetsmarknadsutbildning och detta kallar regeringen en aktiv arbetsmarknadspolitik, säger Maria Stenberg.

  
Vill du veta mer om nyhetsbrevet? Kontakta lena.georgsson.wirkkala@riksdagen.se
 
Vi vill avsätta en rehabiliteringsmiljard till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi vill att fler som utförsäkras ska kunna erbjudas ett arbete med lönebidrag och ökar därför resurserna med 5 000 platser utöver regeringens nivå. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.  

 
Vi säger nej till stupstocken i sjukförsäkringen  
Under nästa år förlorar 54 000 sjuka sin ersättning från Försäkringskassan. Cirka 14 000 utförsäkras redan vid årsskiftet och ska övergå i Arbetsförmedlingens ansvar. Vi säger nej till stupstocken som innebär att människor knuffas ur sjukförsäkringen utan att få sin arbetsförmåga prövad.  
  
Nya ändringar i a-kassan  
Höstens nyheter från regeringen på a-kasseområdet består i att man vill tvinga a-kassorna att lämna ut uppgifter om medlemmarna och att man torftigt nu försöker lappa ihop de hål man skapat i försäkringen under mandatperioden för långtidssjuka. Dessa ständiga förändringar bidrar till att många kassor nu har oerhört svårt att hinna betala ut ersättning inom rimlig tid, säger Patrik Björck som ansvarar för a-kassefrågorna inom utskottsgruppen.  
Regeringen har genom en lagändring skapar ett ”carte blanche” för att begära ut uppgifter om medlemmar i a-kassorna. De motiv som anges för detta är högst tveksamma och förändringen innebär en försvagning av den personliga integriteten. Vi menar att detta strider mot den grundlagsskyddade föreningsrätten, säger Patrik Björck.
 
Förslag om nyanländas etablering på arbetsmarknaden    
Regeringen har lagt fram förslag om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Vi håller med om att tidiga insatser är nödvändiga och att den snabbaste etableringen sker genom arbete, men regeringen väjer för viktiga frågor, säger Luciano Astudillo. 
Regeringens förslag innebär att huvudansvaret läggs på Arbetsförmedlingen men begränsas till personer med uppehållstillstånd. Ett valsystem med etableringslotsar föreslås där personerna själva ska välja en lots som ska bistå vid etableringen.
- Var man bosätter sig under asylprövning och efter uppehållstillståndet är helt avgörande för möjligheten att skaffa sig ett jobb. Vi är kritiska till det experiment som regeringen vill genomföra med lotssystemet. Dessutom lämnas många, inte minst kvinnor, utanför målgruppen när regeringen i sitt förslag inte inkluderar anhöriginvandrarna, säger Luciano Astudillo som också leder socialdemokraternas arbetsgrupp för nya svenskars etablering. 
Nya semesterlagen drabbar långtidssjuka
Riksdagen har beslutat om ändringar i semesterlagen som kan ge löntagare drygt 4 000 kr mindre i plånboken. Men värst drabbar den nya semesterlagen långtidssjuka och arbetsskadade.
Enligt regeringen har ambitionen varit att förenkla semesterlagen, men istället innebär den nya lagen väsentliga försämringar för arbetstagarna. Lagen ger arbetsgivaren möjlighet att välja ett alternativt sätt att beräkna semesterlönen. Om arbetsgivaren väljer det förenklade beräkningssättet kan det ge drygt 4 000 kr mindre i semesterlön för fem veckors semester än vad nuvarande regel ger. Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar hur semesterlönen ska beräknas, kan facket inte motsätta sig valet av metod. På sikt finns en risk att även anställda som omfattas av kollektivavtal drabbas.
Regeringen tvingas nu återigen försöka lappa och laga i arbetslöshetsförsäkringen som man så totalt har förstört genom att skapa ett snabbspår in i a-kassan för dem som har gått ur arbetslöshetsförsäkringen under sjukperioden. Den överhoppningsbara tiden förlängs. I viss mån underlättar detta för de tidigare sjukskrivna att få tillgång till en ersättning motsvarande de inkomstrelaterade a-kassan istället för grundersättningen på 320 kr/dag, men det förbättrar knappast de sjukskrivnas möjligheter att kunna arbeta. Försäkringskassan har informerat dem som berörs, men alldeles för sent för att de ska hinna få ersättning från den 1 januari.

Långtidssjuka och arbetsskadade drabbas oavsett kollektivavtal eftersom rätten till semesterlön begränsas under tiden man har varit frånvarande. I praktiken förlorar en långtidssjuk upp till 13 dagars betald semester och en långtidssjuk på grund av arbetsskada upp till 25 dagar.

- Regeringens nya semesterlag är att hafsverk och en i raden av förändringar som drabbar långtidssjukskrivna som redan befinner sig i en utsatt situation. Därför har vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet starkt motsatt oss dessa förändringar, säger Lars Lilja.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-14 11:31