Nyhetsbrev från landstinget juni 2009

Landstinget i Värmland är en av länets största arbetsgivare och omsätter cirka sju miljarder kronor per år och har närmare 7000 anställda. Under förra året utfördes mer än 20 000 operationer.

Numera är vårt landsting ett av de mest välskötta i landet. Men lågkonjunkturen håller i sig och pressar ner intäkterna. För årets första månader har de minskade skatteintäkterna gett ett minusresultat på 60 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett minus på 125 miljoner kronor. I den summan ligger även omställningskostnader med engångseffekt, bland annat för avtalspensioneringar.

Vid senaste landstingsstyrelsen antogs budgetramarna och landstingsplanen för nästa år i politiskt samförstånd. Nästa år påbörjas installationen av magnetröntgenkameror i både Torsby och Karlstad. Verksamheter förstärks också med fler vårdplatser.

Tack vare kökortningsprojektet görs bedömningen att landstinget innan årsskiftet ska upfylla vårdgarantin, det vill säga att ingen ska behöva vänta mer än tre månader till mottagning eller behandling.

 

Omställningsarbetet

De flesta vet att landstinget är mitt inne i ett stort omställningsarbete. Cirka 70 landstingsanställda har fått besked om uppsägning. Samtidigt har 100 personer tackat ja till erbjudandet om avtalspension. Förutom uppsägningar och avtalspensioner har verksamheterna ställt om genom att avsluta visstidsanställningar.

I höst räknar man med att den nya organisationen ska träda i kraft. Uppsägningstiden av de anställda varierar från sex månader till ett år. De personer som har sagts upp ska under tiden placeras i en tillfällig organisation som administreras av personalstaben. Landstinget ska också hjälpa till med utbildningar för att öka möjligheten till nya jobb.

 

Hälsoval Värmland

I februari i år fattade den borgerliga regeringen ett beslut som innebär att alla landsting i hela landet har skyldighet att införa ett vårdvalssystem. I Värmland kallas det Hälsoval Värmland, och startar i början av nästa år. Skillnaden från det nuvarande familjeläkarsystemet är att privata entreprenörer kan etablera sig vart de vill i länet, bara de uppfyller de krav som landstinget satt upp. Detta borgerliga beslut innebär svåra planeringsförutsättningar för landstinget. Fler ska vara med och konkurrera om patienterna men också om den befintliga påsen med pengar.

Eftersom landstinget alltid har huvudmannaskapet för den vård som bedrivs i Värmland är det är viktigt att det finns klara, genomtänkta direktiv om hur vården ska vara fördelad i länet. Det är viktigt att det inte ska handla om besök och ”pinnar”, det ska handla om prestationskrav.

Landstinget vill ändå, i den fortsatta planeringen, garantera värmlänningarna att det ska finnas minst en vårdcentral i varje kommun – oavsett hur utfallet av etableringar blir. På fullmäktige den 9-10 juni ska ärendet behandlas. Fler beslut omkring Hälsoval Värmland ska tas längre fram under året.

 

Ny landstingsdirektör

Hans Karlsson har i politisk enighet föreslagits som ny landstingsdirektör. Hans Karlsson har varit biträdande landstingsdirektör i Värmland sedan 2005, är 47 år, har fyra barn och bor i Arvika. Han är specialistläkare i radiologi och har tidigare arbetat som verksamhetschef vid sjukhuset i Arvika och som länsverksamhetschef för radiologin i Värmland.

”Hans Karlsson står för kontinuitet och stabilitet och han känner verksamheten väl. Som biträdande till Tore Olsson har han medverkat till det omfattande ekonomiska saneringsarbete som genomförts i landstinget under några år”, säger Ulric Andersson.

Det formella beslutet om direktörstillsättningen tas vid landstingsstyrelsens sammaträde den åttonde juni. Tillträde sker vid årsskiftet.

 

Nya Perspektiv

Under ett och ett halvt års tid har ledande politiker och tjänstemän i länets kommuner och landsting träffats regelbundet i projektet Nya perspektiv. Syftet är att främja samverkan mellan landstinget och kommunerna. Arbetet har fokuserat på fyra utmaningar; den sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk ohälsa och äldres hälsa. Ofta är flera huvudmän och verksamheter inblandade i den enskilde patientens problematik. Ibland kan det vara svårt för den enskilde att orientera sig i den hjälp som står till buds.

Nu tas nästa steg  - att börja genomföra de mål man tillsammans satt upp. Till exempel att andelen kvinnor och män med psykisk ohälsa ska minska. De negativa effekterna av läkemedelsanvändningen ska minska bland äldre samt antalet fallskador bland 65-åringar och äldre.

Överviktiga barn ska minskas med fem procent fram till 2012, spridningen av HIV och STI ska minskas, andelen värmlänningar som röker ska minskas, och riskbruket av alkohol i alla åldersgrupper ska minskas. Alla föräldrar ska ges möjlighet till föräldrastöd innan utgången av 2012. Det ska också finnas validerade frågeformulär om alkohol för skolhälsovårdens hälsosamtal som ska vara klara att tas i bruk höstterminen 2010.

I dessa ekonomiskt tuffa tider är det oerhört viktigt att kommunerna och landstinget fortsätter att ha goda relationer och att alla hjälps åt att jobba mot de här målen.

 

Handlingsplan för barnkonventionen

Barn kommer i kontakt med sjukvården på många sätt, inte bara via barn- och ungdomsverksamheter. Det är viktigt att alla inom sjukvården och tandvården vet hur de ska bemöta och behandla barnen.

Nu har Landstinget i Värmland, som ett av de första landstingen i Sverige, tagit fram en handlingsplan för att arbeta för att förverkliga FN:s barnkonvention. Planen sträcker sig över åren 2010-2013. Hela landstingets personal berörs, alltifrån politiker till vårdpersonal.

Förändringen sker i flera steg och kommer att ta tid, eftersom det också handlar om att ändra de attityder och förhållningssätt som man har idag.

För att alla beslut ska ha ett barnperspektiv införs en barnchecklista, som ska användas före alla beslut som på ett eller annat sätt kan beröra ett barn.

Handlingsplanens ska behandlas i landstingsfullmäktige den 9-10 juni.

 

Viktiga husbyggen på Centralsjukhuset

Just nu pågår ett av de största, och viktigaste, byggprojekten i Värmland på Centralsjukhuset i Karlstad när cirka 37 000 kvadratmeter nya sjukusbyggnader tar form. Man räknar med att cirka 200 personer från ett antal yrkesgrupper på något sätt är involverade i bygget; bland andra elektriker, plåtslagare och snickare och är därför otroligt viktigt för hela länets byggsektor, enligt fackförbundet Byggnads.

Det är Hus ett och Hus två som växer fram i det projekt som beräknas vara klart om ett och ett halvt år. Bland annat ska de slutna vuxenpsykiatriska vårdplatserna och medicinsk service och internmedicinsk vård inrymmas i de nybygda fastigheterna.

 

Medborgardialogen

För att politikerna i landstinget ska få in så många synpunkter som möjligt om vården i länet har det startats en medborgardialog. Den finns både på Internet och i studiecirkelform. På webben kan man vara med i Värmlandspanelen eller Ungdomspanelen och i höst kommer ett studiecirkelmaterial att jobba med.

Medborgardialogen har funnits med i våra politiska mål sedan vi fick tillbaka majoriteten i landstinget efter förra valet. I medborgardialogen ställer landstinget frågor om hur deltagarna upplever den värmländska sjukvården och hur de ser på framtiden.

Den första omgången handlade om psykisk ohälsa, vilket är ett av de prioriterade områdena. Hela 253 personer hade anmält sitt deltagande till denna första gång. Det är rekord för liknande satsningar i hela landet.

I höst är det dags för den andra frågeomgången. Vill du vara med i panelen ska du gå in och anmäla dig på www.liv.se/politik/varmlandspanelen

Med start redan den 15 juni i Hagfors ska Ulric Andersson, Gunilla Svantorp och Monica Ekström tillsammans med landstingsdirektörerna hålla sju möten på olika platser i länet. Syftet är att kunna komma ut och berätta om landstingets verksamhet och landstingplanen för värmlänningarna. Den 16 juni håller de ett möte i Filipstad. De övriga fem planerade mötena sker i höst.

 

                                   

 

 

Den oändliga tusenlappen 05-25.pdf

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-09 10:37
Flickr Socialdemokraterna

Se bilder

Nyhetsbrev från landstinget juni 2009

Nyheter från Värmland

Första maj 2017

2017-04-19

1 maj 2017Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.   ARVIKA Talare: RiksdagsledamotBerit HögmanUngdomstalare från SSUStefan Jonsson 13.30

Framåt för Oslo-Stockholm

2017-04-11

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande

Visa alla nyheter

Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas
Nyhetsbrev från landstinget juni 2009

Framtidskontrakt

Framtidskontrakt för Värmland 2014 - 2018

Nyhetstidning

En stad för alla

Läs senaste numret av Socialdemokraterna Karlstads nyhetstidning!

Läs mer

Digital kongressbyrå

Här hittar du all information och alla handlingar inför parikongressen i april.

Du eller Aldrig

RSS - Senaste nytt

En stad för alla 3 2016

Tidningen