Hälsovalet

Efter en ny lagstiftning om bl a fri etablering av vårdcentraler, som den borgerliga regeringen drev igenom, startades Hälsoval Värmland i maj 2010. Detta vårdvalssystem har inneburit att nio nya privata vårdcentraler tillkommit. 

Landstingets politiska majoritet har bråttom att genomföra fler vårdvalsreformer. Nu i april 2013 har man tagit ett beslut om en strategi för att införa ytterligare tre vårdval här i Värmland. Vi har reserverat oss mot beslutet med följande motivering:  

Vi har tagit del av en uppföljning som visar att vårdvalsförändringarna inom allmänmedicin inneburit en kostnadsökning med ca 150 Mkr, jämfört med kostnaden före vårdvalsinförandet. Samma uppföljning visade även att den samlade produktionen, i form av besök till vårdcentralerna, minskat under samma tidsperiod. Med bl a dessa fakta som bakgrund, var det ett klokt beslut att uppdra åt landstingsdirektören att fördjupa analysen, dels avseende primärvårdens andel av sjukvårdskonsumtionen, dels beträffande samarbetet med andra vårdgivare. 

Vi anser det mindre klokt att redan nu besluta om strategier för att införa nya vårdval. Vår uppfattning är att styrelsen borde invänta landstingsdirektörens fördjupade analys, innan beslut om eventuell strategi för nya vårdvalsreformer tas upp som ärende. Med detta som motiv föreslog vi en återremiss av ärendet och eftersom vi inte fick gehör för vårt förslag reserverar vi oss mot styrelsens beslut.

  

___________________________________________________________________________________

Våren 2014 beslutades landstingets moderatledda majoritet om ett nytt vårdvalssystem. Det handlar om moderaternas politiska mål att öka mängden privata vårdföretag och den här gången är fysioterapeuterna (sjukgymnasterna) som ska starta fler privata företag, som ska finansieras av landstinget. Vi motsatte oss beslutet. Vi ser inte att det finns någon kritik mot hur sjukgymnasterna arbetar idag, där både de privata sjukgymnasterna och de landstingsanställda gör ett mycket bra jobb idag och kompletterar varandra. Det finns däremot en kritik från oss i landstinget som handlar om de begränsade möjligheterna att kontrollera och följa upp hur de privata sjukgymnasternas tar betalt av landstinget. Men detta problem föreslås det ingen lösning på. Så som det nya vårdvalet är utformat kan det enda syftet vara att stimulera de nu landstingsanställda sjukgymnasterna till att starta eget. Detta innebär att vi kommer att ha två system för privata sjukgymnaster: 1) Ett gammalt system med s k nationell taxa, med skapliga möjligheter till god lönsamhet, där alla nuvarande privata sjukgymnaster finns. 2) Ett nytt vårdvalssystem, som ett okänt antal av landstingets sjukgymnaster kan ansluta sig till, där möjligheten till lönsamhet är begränsad och där kontrollerna är mycket noggranna.   

Vi ser stora risker för ytterligare ökade kostnader och vi kan inte se hur värmlänningarna kan få mer eller bättre vård för pengarna. Kan något av landstingsråden förklara detta för oss och för väljarna?

Vad är det som blir bättre med detta nya vårdval? Är alla sex partier i majoriteten övertygade om att detta är ett bra förslag?