Landstingets ekonomi

 

Landstinget i Värmland är illa ute!

 Landstinget i Värmland är inne på en farlig väg. När verksamheternas kostnader inte har något samband med den budget som beslutats har den politiska styrningen upphört att fungera. Det är särskilt allvarligt att det är hälso-och sjukvårdsverksamheterna som har de största avvikelserna och detta är en utveckling som pågått i flera år. De senaste månadsrapporterna pekar mot ett underskott på mer än 400 miljoner kronor. Detta är resultatet av bristande politisk insikt och ansvarstagande och det har tyvärr inte hjälpt att vi påtalat problemet i en mängd yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar ända sedan 2011. Moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, sjukvårdspartiet och miljöpartiet har inte varit intresserade av att lyssna.  

Vi föreslog att budgetfördelningen skulle göras om, så att hälso- och sjukvårdens verksamheter och den vårdnära personalen kunde avlastas ett besparingstryck på mer än 180 miljoner kronor. Men så blev det inte!

Den styrande minoriteten beslutade att den helt orealistiska budgeten skulle vara oförändrad.

 

 

Underskotten växer!

Inför beslut om flerårsplan 2016-2018 samt landstingsplan med budget och investeringsplan för 2016 har vi försökt analysera de underlag som tagits fram. Vi kan se i rapporteringen till styrelsen att det är personalbrist samtidigt som det är för många anställda. Vi har informerats om att det finns ett åtgärdsprogram som förväntas sänka kostnaderna under 2015 med över 100 Mkr. Delårsrapportens resultat för årets fyra första månader antyder att hälso- och sjukvårdens verksamheter går mot ett underskott på 400 Mkr under 2015 och det handlar främst om personalkostnader som ökat mer än budgeterat. 

I den budgetprocess som lett fram till det nu presenterade förslaget för budget 2016 har beräkningarna gjorts utifrån den budget som gäller för 2015.  Detta tillvägagångssätt förutsätter att budget för 2015 är någorlunda realistisk och nu vet vi att det inte är så.  Vi kan inte se att den verklighet som avspeglas i delårsrapporten för årets första fyra månader överhuvudtaget haft någon betydelse för budgetförslaget. 

Verksamheterna klarar uppenbarligen inte sina budgetförutsättningar för 2015 och då finns två alternativ inför 2016 års budget. Endera rättar vi till budget med mer pengar utifrån det kostnadsläge som gäller eller också tar vi politiskt ansvar för att verksamheterna minskar sina kostnader med ett antal kraftfulla åtgärder som ger en ekonomisk balans. Budgetförslaget för 2016 innehåller inte vare sig det ena eller det andra. 

Ska landstinget lyckas klara budgetmålen krävs en stark lojalitet från personalen och deras chefer och det kan inte förväntas att verksamhetsansvariga chefer ska ta ansvar för sina budgetar, om det är uppenbart orealistiska förutsättningar. Vi är därför starkt oroade för att det budgetförslag som nu presenterats av den styrande minoriteten, kommer att leda till en allt sämre budgetdisciplin. 

Vi vill se vilka åtgärder som planeras för både en inbromsning av kostnaderna 2015 och för en kraftfull sänkning av kostnaderna under 2016. Vi vill ha möjlighet att väga konsekvenserna av dessa åtgärder mot de behov vi ser hos värmlänningarna. Landstingsfullmäktige måste få ett realistiskt budgetförslag som endera innehåller mer pengar till hälso- och sjukvården eller en tydlig plan för kostnadsreduceringar. Vi vill säkerställa att de viktigaste behoven kan tillgodoses även med en trång ekonomi.  Vi vill se att de eventuella åtgärder som ska genomföras kommer att riktas mot de minst viktiga behoven och verksamheterna och att vi kan prioritera de svagaste och mest behövande. 

Det pågår ett viktigt utredningsarbete med en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården och detta arbete förväntas leda fram till en effektivare resursanvändning. Vi anser att resultatet och de slutsatser som utredningen kommer fram till, borde vara högst angeläget att arbeta in i både budget och långtidsplan.

Med detta som bakgrund vill vi att landstinget tar fram ett nytt och realistiskt förslag till budget för 2016.