Regionfrågan

 

Nu finns ett förslag!

Regeringen tillsatte sommaren 2015 en utredning som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Enligt direktiven till Indelningskommittén kan de lämna betänkanden i juni 2016 och augusti 2017. Det diskussionsunderlag som nu presenteras baseras på de diskussioner kommittén haft i länen, tidigare utredningar och Indelningskommitténs egna analyser.

Indelningskommittén tar utifrån kartbilden dialogen vidare till nästa steg. En ny läns- och landstingsindelning kan träda ikraft 1 januari 2019 eller 1 januari 2023.

I mars 2016 kom indelningskommitténs förslag som innebär att Värmland, Västa Götaland och Halland blir en ny region.

Landstinget i Värmland är under 2016 involverat i två olika regionprocesser. Det gäller dels regeringsförslaget om att bilda storregioner. Det kan ske redan 2019 eller senast 2023. Dels gäller det bildandet av en så kallad regionkommun till 2019. Regionkommunen innebär i praktiken en sammanläggning av landstinget och Region Värmland.

Bakgrund

Den statliga utredningen som genomfördes av Ansvarskommittén visade att det krävs större regioner, regionkommuner, med ett bredare uppdrag än dagens landsting för att klara att ge medborgarna en kvalificerad och likvärdig sjukvård i hela landet.

I Värmland instämde samtliga kommuner och landstinget i kommitténs slutsatser, vilket för övrigt över 90 procent av samtliga remissinstanser gjorde.

Hos oss i Värmland påbörjades diskussioner i frågan med en parlamentarisk referensgrupp med representation av samtliga partier i Region Värmlands fullmäktige. Våren 2008 gjordes ett ställningstagande som innebar att man ställde sig bakom att ingå i en större region redan fr.o.m. 2011 och att både en västsvensk och en Svealandsregion var möjlig. Detta besked lämnades också till den särskilde utredare som regeringen tillsatt i regionfrågan. Samma besked lämnades senare i en formell skrivelse till regeringen i augusti 2008.

Därefter genomfördes under september månad en analys av de två alternativen Svealands- respektive en västsvensk region. Resultatet av denna analys ledde fram till en ny skrivelse till regeringen i oktober 2008 med beskedet att Värmland nu önskade ingå i en ny regionkommun tillsammans med Västra Götaland.

Därefter beslutade landstingsfullmäktige i november 2008 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Region Värmlands styrelse inleda kontakter med Västra Götalands-regionen. Dessa resulterade i en gemensam utredning som presenterades i juni 2010 och som sedan dess fram till 30 juni 2011 remissbehandlas i de politiska partierna i Värmland och Västra Götaland.

Avsikten är att frågan om att gå vidare mot en regionbildning i Västsverige eller att avbryta processen med Västra Götaland ska behandlas i landstings- och regionfullmäktige i början av hösten 2011.

I vårt parti tog vi, den 12 juni 2011, ställning för en fortsatt process mot en ny regionbildning tillsammans med Västra Götaland.

  

Den 23 augusti 2011 kom beskedet!

Värmland – Västra Götaland: Ingen ansökan om att bilda ny region – 

Det blev ingen ansökan till regeringen om att bilda en gemensam region mellan Värmland och Västra Götaland. Det blev beslutet när politikerna möttes i går i Vänersborg för att ta ställning i frågan. År av utredningar och diskussioner till ingen nytta. Möjligheten att hänga på tillväxtmotorn Göteborg slängdes nu i sjön.

 

Mars 2013 

De politiska partierna i Värmland har gett ordförandena i landstingsstyrelsen och regionstyrelsen uppdraget att sätta samman parlamentarisk kommitté för utreda hur Landstinget i Värmland och Region Värmland kan bilda en gemensam regionkommun. Målbilden för arbetet är att
:
”Bilda en ny, samlad regional organisation i Värmland för hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive det statliga uppdraget, kollektivtrafik, kultur och folkbildning genom att samla verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland i en gemensam organisation – en regionkommun.”

- Det är viktigt att vi lyssnar av alla våra medlemmar och fångar upp de många frågeställningar som finns kring det här arbetet, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande (S).

2015

En egen värmländsk regionbildningskommittén har nu tagit fram ett förslag på projekt- och tidsplan för arbetet i Värmland. Planen är indelad i tre steg och tar utgångspunkt i en målsättning om att bilda en regionkommun för Värmland 2019. Första steget är en lärandefas där kunskaper och erfarenheter hämtas in från de som redan bildat regioner. Andra steget är en planeringsfas som syftar till att ta fram underlag i form av mål, uppdrag, politisk- och tjänstemannaorganisation, former för samverkan samt hur man kan hantera de interkommunala frågorna. Avslutningsvis kommer en genomförandefas om parterna enats om en ansökan och godkännandebeslut fattats av riksdagen.

Samtidigt har regeringen tilsatt en indelningskommitté bestående av två personer ska föreslå en ny regional indelning som innebär ett väsentligt antal färre län (inklusive färre länsstyrelser) och landsting. Vi får en spännande men också svår diskussion om hur vi ska agera. Att ha en diskussion om en egen ny värmlänsk regionbildning samtidigt som vi ska förhålla oss till en pågående statlig process om nya stora regioner blir en prövning. 

Förslag i mars 2016

I början av mars ska den statliga indelningskommittén lägga fram förslag på hur län ska slås samman i storregioner. För Värmland finns två alternativ. Antingen en Svealandsregion tillsammans med Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. Eller en regionbildning tillsammans med Västra Götaland som redan i dag fungerar som egen region.