Hushållning och ekonomisk balans

Kostnadskontroll


En politikers viktigaste uppgift är att styra verksamheten mot uppsatta mål. I detta ingår att göra prioriteringar, att göra det som är viktigast först och att hålla tillbaka det som är mindre viktigt. Under vår tid i majoritet har varje bokslut varit positivt och kostnadskontrollen har varit mycket god. Vi har helt enkelt sett till att kostnaderna varit mindre än intäkterna. (se diagrammet nedan). 

 

Pressade läkemedelskostnader

Redan för ett tiotal år sen diskuterades våra förhållandevis höga läkemedelskostnader. Med hjälp av kunnig personal och en nystart för läkemedelskommittén, har vi nu lyckats bromsa kostnadsutvecklingen. Detta är fortsatt är ett viktigt fokusområde, där mer behöver göras. Diagrammet nedan visar att Landstinget i Värmland är ett av de landsting som har den allra lägsta kostnadsutvecklingen.

 

 

 

Nya investeringar

Vi har startat flera stora byggprojekt under de senaste åren. Huset för medicinsk service och internmedicinsk vård, samt huset för länsgemensam psykiatri, har haft inflyttning under början av 2011. Ytterligare två projekt på gång - ersättningslokaler för operation öst vid Centralsjukhuset samt nya lokaler för rättspsykiatrin i Kristinehamn. Vi är glada över att det nu kommer att finnas funktionella lokaler för både patienter och personal i dessa verksamheter. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta innebär ett framtida ekonomiskt åtagande som ställer stora krav på fortsatta prioriteringar. 

 

Halverad miljöpåverkan


I vårt miljöpolitiska program för 2009-2012 inriktas miljöarbetet på att minska klimatpåverkan från landstingets verksamheter. Som övergripande mål gäller att utsläppen av växthusgaser ska ha halverats till 2012. Miljöarbetet har koncentrerats på tre viktiga och klimatpåverkande verksamheter:

 

  • fastighetsdrift 
  • transporter 
  • mat och måltider
Landstingsfastigheter fortsatte att minska sina utsläpp av koldioxid och värmeförbrukningen beräknas minska ytterligare under de närmaste åren då systemen med energibrunnar fungerar optimalt. Redan 2009 kunde vi konstatera att Landstinget i Värmland hade den allra lägsta förbrukningen av värme per kvadratmeter (se diagram nedan).

 

 

 

Den totala transportsträckan med leasingbilar har minskats med cirka 50 000 mil sedan 2007 och andelen etanolbilar har ökat med 200 procent. Utsläppen av koldioxid har därmed reducerats kraftigt. Det är svårt att mäta en minskad klimatpåverkan från mat och måltider. Istället har vi främjat en utveckling mot en större inköpsandel klimatsmarta livsmedel. Inköpsandelen av ekologiska livsmedel var 6,6 procent 2008 och vid slutet av 2010 beräknades andelen vara uppe i ca. 16 procent (räknat i kronor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-10 08:48