Solidarisk Hälso- och sjukvård

Behoven ska styra

Sjukvården kan vara ett enkelt besök hos läkaren på vårdcentralen. Men det kan också vara en helt livsavgörande händelse. Många har upplevt den svenska sjukvårdens höga kvalitet och alla har vi mött den omsorgsfulla vårdpersonalen, som ger oss vård och omsorg när den behövs som mest. För oss socialdemokrater och Vänsterpartister är det självklart att vi vill försvara den sjukvårdsmodell vi har idag och som fortfarande innebär att den som har störst behov av vården skall få den först. Detta innebär att människors behov och vårdens kvalitet har varit vägledande för de beslut som vi har fattat.

 

En solidariskt finansierad vård via skattsedeln är vår grundsyn som kan möjliggöra detta vägval. Ingen ska behöva skaffa sig en sjukförsäkring för att få vård av högsta kvalitet inom rimlig tid.

 

För oss finns det en allmän grundfilosofi om den värmländska hälso- och sjukvården. De sjukdomstillstånd som kan vårdas, lindras eller botas i patientens närmiljö ska också vårdas där. Vår ambition är att Landstinget i Värmland, tillsammans med den kommunala hemsjukvården, ska skapa en trygg och säker vårdkedja för våra äldre och sköra. Det kräver en helhetssyn och samarbetsförmåga som inte riskerar att resa hinder för patienternas trygghet. Tillsammans med kommunerna, ska landstinget se till att de äldre och sjuka ska få komma så nära hemmets trygghet som det är medicinskt möjligt. 

 

Jämställdhet och jämlikhet

Det är en självklarhet för oss Socialdemokrater och Vänsterpartister att alla patienter och alla medarbetare behandlas lika. För att se till att detta görs har vi tagit fram en plan för att alla anställda ska genomgå utbildning i rätt bemötande av HBT-personer, genomfört en certifierad jämställdhetsutbildning för alla chefer och även sett till att all statistik ska vara könsuppdelad. 

Barnperspektivet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avskaffade de barnavgifter som den förra borgerliga majoriteten införde 2003. Vi anser inte att något barn i Värmland ska behöva avstå vård på grund av brist på pengar. Barnperspektivet är alltid styrande för vår politik. Därför tog vi initiativet till, att en handlingsplan för Barnkonventionens genomförande i Landstinget i Värmland, arbetades fram.

 

I alla situationer där barn är inblandade är det vuxenvärldens ansvar att alltid ta hänsyn till barnets perspektiv. FN.s konvention om barnets rättigheter ”Barnkonventionen” är tydlig på detta. Att ständigt förbättra kunskaperna och bli bättre på att möta barnens behov är en viktig utmaning. Barnets behov ska synliggöras, också inom hälso- och sjukvården.  Vi ser med stor oro på de klyftor som gör att vi ökar barnfattigdomen – vi kommer att stark motsätta oss eventuella avgifter för barn och unga i sjukvården. 

 

Hälsa ger tillväxt

Investeringar i hälsa är en självklarhet i vårt landsting. För oss handlar folkhälsa om levnadsvillkor och är därför en viktig politisk fråga. Sedan flera år tillbaka har vi bl a arbetat för att öka mängden friskvård och för att medverka till en bättre folkhälsa. Ett exempel på detta är FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) där antalet genomförda aktiviteter fördubblats de senaste åren.
Människors hälsa medverkar till en bättre tillväxt. Internationell forskning har visat att det finns tydliga effekter av hälsoinvesteringar på arbetskraftsutbudet och produktiviteten. Vi vill både förbättra hälsan och minska hälsoskillnader i befolkningen, vilket är till gagn både för dem som får sin hälsa och livskvalitet förbättrad och för den ekonomiska utvecklingen. Den utveckling vi nu kan se med försämringar i socialförsäkringssystemen måste omprövas och sjukvården har ett särskilt ansvar att bidra med kunskap om effekterna av förändringarna.

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-10 08:49