Vår grundsyn

 

Frihet och jämlikhet
"Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka det egna samhället." Så inleds det nya socialdemokratiska partiprogrammet. "Frihet förutsätter jämlikhet. Denna jämlikhet förutsätter rätten att välja och utvecklas olika, utan att olikheterna innebär underordning och klyftor i makt och inflytande över vardag och samhälle."
 
Solidaritet
"Människan är en social varelse som utvecklas och växer i samspel med andra." "Detta gemensamma bästa förutsätter solidaritet, den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra, och att det samhälle är bäst som byggs i samverkan i ömsesidig hänsyn och respekt.
"Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång, men den utesluter den egoism som gör det tillåtet att utnyttja andra för egna fördelar."

Alla människors lika värde
Socialdemokratins mål är ett samhälle utan över- eller underordning, utan klassgränser, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där var och en är fri att styra sitt eget liv och sin vardag, att utvecklas som individ och att i jämlik samverkan med andra söka de solidariska lösningarna på de uppgifter som är gemensamma."
"Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet."