Ett hälsosamt, jämlikt och grönt Västmanland

I juni 2011 beslutade landstingsfullmäktige om plan och budget för de närmaste åren. Trots ett kärvt ekonomiskt läge presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en offensiv landstingsplan med satsningar för ett mer hälsosamt, jämlikt och grönt Västmanland.

 


Landstingsråden Barbara Conte (MP), Juha Rundgren (V) och Kenneth Östberg (S) presenterar det rödgröna förslaget till landstingsplan.

 

Folkhälsa

Många sjukdomar kan förebyggas genom sunda levnadsvanor.

 •  2012 permanentas de framgångsrika hälsocentren i Fagersta och Västerås. Under 2013 planeras öppning av ytterligare två hälsocenter i länet.
 •  Landstinget kommer att söka medlemskap i nätverket Hälsofrämjande sjukhus som innebär ytterligare kunskap och erfarenhetsutbyte om det viktiga hälsofrämjande arbetet.
 • Tydligare hälsoinriktning för vårdcentraler i det reviderade närsjukvårdsprogrammet.

Tillgänglighet

Det är prioriterat att förbättra tillgängligheten för medborgarna till landstingets verksamheter.

 • Det pågår ett projekt med en mobil familjeläkare som besöker äldre i hemmet för att undvika besökpå akutmottagningen. Faller projektet väl ut finns medel avsatta för att permanenta verksamheten.
 • I samband med akutmottagningens flytt till nya lokaler kommer vi att se över kravet på remiss för akuta besök.
 • Satsningar på ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på akutmottagningen bidrar också till bättre tillgänglighet genom kortare vistelsetider. 
 • Ombyggnation av hus 05 på sjukhuset i Västerås för att utöka antalet vårdplatser och säkerställa god hygien och arbetsmiljö.

Miljö

Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för god folkhälsa och hållbar utveckling för dagens och morgondagens västmanlänningar.

 • Väl utbyggd kollektivtrafik leder till ökat kollektivt resande samt minskar bilåkande och koldioxidutsläpp.
 • Det är nödvändigt för ett ekologiskt hållbart Västmanland. Under 2012 inleder vi en långsiktig satsning på kollektivtrafiken genom att avsätta 14,7 miljoner kronor för bland annat en förstärkning av stomlinjenätet.
 • 2012 reviderar vi landstingets miljöpolitiska program och gör en miljöutredning som en del av de nödvändiga förberedelserna för att 2013 starta det miljöarbete som ska resultera i att landstinget miljöcertifieras.
 •  Energieffektivisering av landstingets fastighetsbestånd.

Kvalitetsförstärkning i vården

Möjligheten att bota svåra sjukdomar utvecklas ständigt. En effektiv behandling av svåra sjukdomar kräver att landstingen specialiserar sig inom olika områden.

 • Under 2012 gör vi satsningar på att förbättra vården av cancersjuka, bland annat genom att vara med i bildandet av ett regionalt cancercentrum. 
 • Utveckling av områden där Landstinget Västmanland redan idag är ledande: spetssatsningar inom kolorektalcancer och brösttumör.
 • Satsningar görs för att leva upp till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för patienter med demens, diabetes och stroke.
 • Nya rehab-bassänger i Sala och Fagersta

Trygga kompetens

Landstinget ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig och intensiv utveckling. Inom flera områden har landstinget svårt att hitta personal. Under 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta utvecklingen.

 • Samarbete med läkarutbildningen i Örebro fördjupas när landstinget under 2012 utökar antalet AT-läkartjänster.
 • Möjlighet till kompetenshöjning för anställda.
 • En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas för att göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare. 
 • Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas till exempel genom att erbjuda praktikplatser för svenskar som studerar till läkare utomlands.
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-20 09:59