Funktionsutbildningar

studier

Idebärande ledarskap - styrelseutveckling

Utbildningen vänder sig till dig som är ordförande i arbetarekommun eller på annat sätt är intresseradav styrelseutveckling. Samtidigt vill du utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald. Kursen syftartill att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet äratt bidra till personlig utveckling i rollen som utvecklingsledare, ge verktyg och metoder för politisktsamverkansarbete och utveckling av nya nätverk.

Kursen innehåller både internatträffar på Bohusgårdenoch mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Hur kan samverkan utvecklas och stärkas
  • Kommunikation
  • Organisation & organisationsutveckling


De mellanliggande processerna är utformade som stödför ditt politiska uppdrag. Kursen genomförs under ca ett halvår med två obligatoriska internat. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggandeprocesser handlar om lokalt utvecklingsarbete i din egna arbetarekommun eller i samverkan med andra.

Målgrupp:  Ordförande i AK, eller på annat sätt intresserad av styrelseutveckling
Kurstid:  Internat på Bohusgården, Uddevalla
4-5 februari 2017 samt 25-26 mars (andra internatet kan komma att flyttas)
Anmälan:  senast 21 december