Avsiktsförklaring 2014-2018

Avsiktsförklaring - majoritetssamarbetet mellan S, V och MP 2014-2018
 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet söker gemensamma lösningar

utifrån gotlänningarnas önskemål och behov. Vi är övertygade om att grunden för en god

hälsa och ett gott liv är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor har möjlighet att

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

De globala utmaningarna är stora, vi har en skyldighet att ta vår del av ansvaret på Gotland.

Hållbar utveckling för hela Gotland

Grunden för att utveckla Gotland ligger i att utveckla hela ön där alla delar och alla

gotlänningars möjligheter tas tillvara. Vi har stora möjligheter i vår unika natur, ett rikt kulturoch

föreningsliv och ett högt nyföretagande. Vi vill skapa bra förutsättningar för näringslivet

att utvecklas genom en tydlig prioritering av regionens service och stöd för att skapa ett bra

klimat för företagande och innovationer inom alla delar av näringslivet. De gröna näringarna

är ett nyckelområde där satsningen på Lövsta som ett grönt centrum är en viktig del.

För att kunna använda Gotlands attraktivitet i denna utveckling krävs det hållbara lösningar

och att vi lever upp till de svenska miljömålen. Skyddet av det gotländska grundvattnet är

prioriterat då detta är en förutsättning för möjligheten att långsiktigt kunna bo och verka på

Gotland. Vi arbetar för kretsloppsanpassade och resurseffektiva lösningar som tryggar vår

vattenförsörjning och där VA-utbyggnaden med nya lösningar är viktig för att hela ön ska ges

förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Vi vill utveckla Gotland som ekokommun och skynda på en nödvändig energiomställning till

mer vindkraft, solenergi och biogas, vilket dessutom skapar arbetstillfällen. Vi fortsätter satsa

på kvalitén på maten som vi serverar i de regionala köken och andelen ekologisk mat ska öka.

Vi vill ha en tydlig förvaltningspolicy för regionens skogsinnehav som ska bygga på hållbara

skogsbruksmetoder. Regionen ska vara aktiv för att säkra och utveckla det lokala utbudet, servicen och

serviceorterna. Tydliga mål behöver utarbetas för serviceorterna. Det lokala engagemanget för

utveckling ska stimuleras och underlättas. Vi tror att samverkan med de idéburna

organisationerna, exempelvis idrottsrörelsen, är en viktig del i detta. Kulturen är en viktig kraft för demokratin och för att vi människor ska leva ett gott liv. Kulturen är också en viktig resurs för en regional utveckling.


Investera för framtiden

Med ökade investeringar i bostäder, infrastruktur, klimatanpassning, förnybar energi och

utbildning rustar vi oss för framtiden och skapar goda utvecklingsmöjligheter. Det ger både

fler jobb och bidrar till att göra Gotland till föregångare i arbetet mot global uppvärmning.

För att kunna uppnå våra höga ambitioner att bygga ut fler tillgängliga och miljöanpassade

boenden för olika behov krävs det en hög planberedskap. För att tillgodose kravet på bra bostäder åt alla till rimliga kostnader måste regionen vara aktiv att få igång byggandet och för

att kostnaderna hålls nere. Vi ser Gotlandshem som ett viktigt verktyg för att förverkliga våra

bostadspolitiska mål. Vi fortsätter med arbetet att gotlänningarna ska ha tillgång till stabilt bredband. Vi står inför

stora investeringar så som en ny gymnasieskola, kryssningskajen och andra

hamninvesteringar.

Kollektivtrafiken ska förbättras med tätare turer på stomlinjerna och snabbare turer. Även en

översyn av taxan behövs för att öka andelen som väljer åka kollektivt. Vidare behövs det en

bred satsning för att underlätta att fler väljer att cykla.

Vi vill ha större inflytande på färjetrafikens utformning men anser att staten måste fortsätta

äga det ekonomiska och politiska ansvaret, vilket också inkluderar behovet av en reservhamn.

Långsiktiga villkor där rimliga priser kombineras med bra turtäthet på två hamnar och

miljöanpassade fartyg är viktigt för oss.


Trygga välfärden

Vi vill utveckla och tillföra nödvändiga resurser till välfärden och ser det som en viktig

förutsättning för Gotlands framtid. Välfärdsektorn ska inte styras av vinstintresse. Vi kommer

inte att ta initiativ till ytterligare privatiseringar inom vård och omsorg under mandatperioden.

En av de frågor vi ser som mest prioriterad de närmaste åren är att fler elever fullföljer skolan

med goda resultat och tror på en positiv framtid. Vi vet att genomförd gymnasieutbildning

kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och ohälsa.

Arbetslösheten drabbar särskilt de unga. Vi vill därför öka insatserna för att minska

ungdomsarbetslösheten. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter i framtiden och vi vill se

en ökad tillgång till vuxenutbildning i olika former. Det är viktigt med ett nära samarbete med

Campus Gotland för såväl den privata som offentliga arbetsmarknadens behov, men även

gällande insatser och projekt som utvecklar och stärker Gotland.

Vi vill stärka folkhälsoarbetet och det förebyggande arbetet inom sjukvård, socialtjänst och

utbildning. Vi vill fortsätta vårt fokus att sätta in samordnat stöd från olika verksamheter när

barn och familjer behöver det. Vårt arbete med att göra Gotland tillgängligt för alla måste

fortsätta. Vi vill fortsätta avsätta pengar för att utjämna osakliga löneskillnader mellan män och

kvinnor. Regionen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna möta de framtida

behoven av nya medarbetare. Viktiga delar i det arbetet är möjlighet till kompetensutveckling

och att kunna välja att arbeta heltid.

 

Gotland ska vara en öppen plats där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya

möten, där saker händer och idéer förverkligas. Vi är övertygade att mångfald leder till ett

kreativare samhällsklimat vilket i sin tur är grunden för utveckling.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-07 11:53