Uttalande från distriktskongressen

Sörmlands socialdemokratiska distriktskongress har den 20 april

gjort följande två uttalande:

 

***********************************************************************************

”Sverige är ett fantastiskt land med en stor potential. Regeringen har dock misslyckats och dess reformer lever inte upp till det moderna samhällets behov. De sänker istället ambitionsnivån och utbildningsminister Jan Björklund föreslår till och med ettåriga gymnasieutbildningar. Infrastrukturen förfaller och det byggs alldeles för få bostäder.

 

Arbetslösheten innebär ofta en tragedi för den enskilde, men innebär också stora påfrestningar på kommunernas ekonomi och leder till krympande resurser till välfärden. Med den höga arbetslösheten följer dessutom växande klyftor. Det är inte värdigt Sverige.

Den borgerliga regeringen har inte klarat uppgiften. Andelen av befolkningen som är arbetslösa har ökat och långtidsarbetslösheten nära tredubblats under deras tid vid makten. Den höga Ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron hos en hel generation. Det krävs politisk vilja och andra lösningar än enbart skattesänkningar för att komma till rätta med arbetslösheten. Medborgarna förtjänar bättre. 

 

Socialdemokraternas mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. Fler jobb är grunden för allt. Sverige behöver en ny politik för fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet.

 

Ekonomin växer när människor växer. Sörmland behöver fler arbetstillfällen. Idag minskar antalet jobb samtidigt som befolkningen ökar. Därför vill vi socialdemokrater öka människors möjlighet till arbete, utbildning och omställning. Det livslånga lärandet blir ännu viktigare i framtiden. Framtidens arbetsmarknad ställer krav på högre utbildningsnivå. Detta gäller inte minst inom välfärdssektorn – vård och omsorg, där vi idag ser ett vikande antal sökande till de utbildningsplatser som finns. Detta trots att behoven ökar, inte minst på grund av en allt mer åldrande befolkning. Sverige behöver en ny regering med framtidstro.”

 

******************************************************************************************

 

”Regeringen har lyssnat på socialdemokraterna angående Ostlänken och dess betydelse för regionen och vi hoppas att regeringen är lika klok avseende Oxelösunds hamn och framtida malmtransporter från Bergslagen. Oxelösund och Sörmland har en färdig hamn vilket självklart måste vägas in i valet av utskeppnings ort när Trafikverket lämnar över sitt förslag till regeringen i början av juni. Att inte ta med det i beräkningarna, utan enbart se till järnvägsinvesteringar i detta sammanhang, är samhällsekonomiskt oförsvarbart.

 

Socialdemokraterna i Sörmland vidhåller att Oxelösunds hamn är det bästa och självklara valet.”

 

******************************************************************************************

                    

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-23 08:31