Uttalande antaget vid Sörmlands Socialdemokratiska kvinnodistrikts kongress, 2016-03-19

Uttalande antaget vid

Sörmlands Socialdemokratiska kvinnodistrikts kongress,

i Folkets hus, Trosa 2016-03-19

 

Politikers ansvar för värdering av kvinnors arbete

 Nästan hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna i vårt län arbetar i offentlig sektor, d.v.s. inom vård, omsorg, förskola, skola och administration. De flesta vuxna medborgare har egna upplevelser av hur viktiga dessa kvinnors arbete är när det kommer till att barnen ska ges en god start i livet, när sjukdom drabbar oss eller när vi på ålderns höst behöver extra omsorg. Trots betydelsen av kvinnors arbete är det oftast kvinnorna som har osäkra anställningsvillkor, arbetar ofrivillig deltid, går på delade turer, löper risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro, ges för låg lön, och som lök på laxen, en låg pension på ålderns höst.

 

År för år konstateras att väldigt lite sker för att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Vi tvingas peka på de politiska ledningarna i kommuner och landsting som bär ansvar för att åstadkomma goda anställningsvillkor, en lön som står i paritet med arbetets betydelse, krav på utbildning och kompetens liksom, en arbetsmiljö som möjliggör närvaro och inte skapar sjukfrånvaro.

En förutsättning för kvinnors ekonomiska oberoende är rätt till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Vi anser att sms-vikariat och timanställningar är ett utnyttjande av kvinnor som ska ersättas med fasta tjänster och tillräckligt många anställda för att klara normal frånvaro i verksamheterna. Vi vill att de mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken har sämre löneläge än vad yrkets krav, kompetens och ansvar faktiskt innebär synliggörs. Som ett första steg välkomnar vi den feministiska S-ledda regeringens förslag om att återinföra årliga lönekartläggningar.

Vi betackar oss för statlig inblandning i lönepolitiken som nu framförs från borgerligt håll i syfte att sänka lägsta löner genom lagstiftning, men vi ställer krav på styrande politiker i kommuner och landsting att åstadkomma en uppvärdering av kvinnors arbete i offentligt finansierad vård, skola, omsorg och administration. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-21 15:14