Kirurgiska kliniken vann IT-pris

Tidningen Dagens Medicin har delat ut prets "IT i vården"-pris, i år till Kirurgiska kliniken, Region Örebro län. Kirurgiska kliniken tilldelas priset för arbetet med strukturerad journalföring. Priset delades ut den 26 november vid en ceremoni i Stockholm under IT i vården-dagen. 

Kirurgiska kliniken i Region Örebro län har kombinerat arbetet med verksamhet och IT, och tagit fram en metod för skapa strukturerade journaler som direkt överför data från journal till kvalitetsregister. Detta för att öka patientens säkerhet och undvika dubbelarbete. 

En del är att personalen nu kan klicka i boxar, istället för att skriva fritt, detta bidrar till mer enhetliga och tydliga journaler. På så sätt säkerställs en jämlik vård samtidigt som patientsäkerheten ökar. 

- Den strukturerade journalen är ett viktigt arbete för att öka vårdkvalitén men också bland annat slippa onödig tidspillan och risk för överföringsfel vid dubbeldokumentation, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Det finns fortfarande stor förbättringspotential i flera av dagens IT-system för att vi till fullo ska få ut de goda effekter som IT kan ge oss. Därför är det glädjande att det här arbetet har varit så lyckosamt och nu uppmärksammas för det. Rätt utformade kan IT-verktygen ge ökad vårdkvalitet och större delaktighet för patienten. De kan också vara beslutsstöd i det direkta sjukvårdsarbetet och i beslutsfattandet.

Juryns motivering är: Årets pristagare utvecklat en modell för strukturerad journalinformation som löser många av de IT-problem som sjukvården brottas med i vardagen. De strukturerade journalmallarna möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister, kunskapsstyrning genom integrering av vårdprogram och kontinuerlig uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. En genomtänkt och föredömlig implementering av det nationella e-hälsoarbetet på kliniknivå till stor nytta för både verksamhet och patienter.


Läs mer om priset på Dagens Medicins hemsida