Åstadkommit 1994-2005

Fler och trygga jobb

DE STÖRSTA KLYFTORNA och orättvisorna i samhället går mellan de som har och de som saknar ett arbete. Arbetslösheten i Sverige är för hög. Vi kan aldrig acceptera det slöseri av mänskliga och ekonomiska resurser det innebär. Att bekämpa arbetslösheten är vår absolut viktigaste uppgift. Det handlar också om att skapa goda förutsättningar för tillväxt.

Det här är några resultat av socialdemokraternas politik för jobb och tillväxt sen 1994:

 • 300 000 fler människor i Sverige har fått ett jobb.
 • Sverige har haft högre tillväxt än OECD och EU. 
 • Inte sedan rekordåren på 1960-talet och början av 1970-talet har en så lång period med reallöneökningar förekommit.
 • Sysselsättningen bland äldre har ökat . Under perioden 1994 till 2004 har sysselsättningsgraden ökat bland både kvinnor och män i åldersgruppen 55-64 år. Bland kvinnor har sysselsättningsgraden ökat med 8 procentenheter; från 59 till 67 procent. Motsvarande siffror för män är 65 respektive 72 procent, en ökning med 7 procentenheter.
 • Antalet som tar en forskarexamen har ökat med 75 procent och är nu högst i världen. Sverige satsar en större andel av BNP på forskning och utveckling än något annat land i Europa och ligger bland de bästa i världen.
 • Antalet företagskonkurser har halverats. 1994 gick 14 611 företag i konkurs. 2004 var det 7649.
 • Under 2006 förbättras förutsättningar för småföretag, bland annat genom sänkta arbetsgivaravgifter för soloföretag som gör sin första anställning, stöd till forskning och utveckling inom småföretag och enklare skatteregler för fåmansbolag.
 • Nu förbättras tillgången till riskkapital, bland annat satsas cirka 2 miljarder kronor under en tioårsperiod (med start 2005) för att stärka möjligheterna till kommersialisering av forskningsresurser och uppfinningar.
 • Under åren 2005-2008 kommer totalt 210 miljoner kronor att tillföras i nya medel för stöd till forskning om hållbar utveckling.
 • Sedan 1997 har vi satsat över 31 miljarder kronor på att utveckla våra regioners tillväxtförutsättningar.
 • Vi gör den största satsningen i modern tid på infrastruktur. I grunden handlar infrastruktursatsningen om att förbättra hela Sveriges möjligheter till utveckling och tillväxt. Sedan 1996 har 120 miljarder kronor satsats på att bygga ut och förbättra väg- och järnvägsnätet.
 • 1 miljon svenskar har fått tillgång till bredband.

 

Kunskap åt alla

Alla barn och ungdomar rätt till utbildning och kunskap är bland de viktigaste verktygen för att skapa ett friare och rättvisare samhälle. Vi socialdemokrater vill att alla människor ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. Utbildning betyder personlig frigörelse för den enskilde, men är samtidigt nyckeln för vårt land att stå oss i den globala konkurrensen. Vi ska konkurrera med kunskap – inte låga löner.

Det här är några resultat av socialdemokraternas politik för ökad kvalitet i förskolan och skolan sedan 1994:

 • Avgifterna för förskolan har sänkts drastiskt. När maxtaxan infördes 2002 innebar den att en familj med två barn och genomsnittliga inkomster sparade 12 000 kr per år.
 • 6 000 fler förskollärare, barnskötare och annan personal anställs inom förskolan under perioden 2005-2007.
 • Avgiftsfri förskola för 4-5-åringar har införts.
 • Barn till föräldralediga har rätt till minst 15 timmars förskoleverksamhet i veckan.
 • 15 000 fler lärare och andra specialister anställs i skolor och fritidshem 2001-2006. 
 • Andelen elever som får en treårig gymnasieutbildning har fördubblats (från 40 till 84 procent).
 • Grundskolans resurser har ökat från 44 till 70 miljarder kronor mellan 1994 och 2003. 
 • Mellan 1994 och 2003 ökade antalet skolsköterskor med 29 procent. Under samma tidsperiod har antalet elever per skolsköterska minskat från 756 till 638.

 

Bättre villkor för barnfamiljerna

ALLA BARN ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi.

Det här är några resultat av socialdemokraternas politik för bättre villkor för alla barnfamiljer sedan 1994:

 • Fler barn har fått mer tid med sina föräldrar. Föräldraförsäkringen har förlängts från 12 till 13 månader (de 90 garantidagarna inte medräknade). Pappornas uttag av föräldraledighet har nästan fördubblats (från 11 till 19 procent). Nästa år höjs taket i föräldraförsäkringen, så att fler verkligen får ut 80 procent av lönen i ersättning.
 • Barnbidraget har höjts med 200 kronor per barn och månad. Barnbidraget höjdes med ytterligare 100 kronor i månaden från och med oktober 2005. Flerbarnstillägget höjdes samtidigt med 100 kronor och införs redan från andra barnet.
 • En miljard kronor har avsatts för att förbättra underhållsstödet, införa ett barntillägg i studiemedelssystemet och förbättra bostadstillägget.
 • Barnfamiljernas disponibla inkomst har ökat med 25 procent (räknat mellan 1996 och 2003).

 

Hälso- och sjukvården

EN BRA HÄLSA är något vi alla eftersträvar och värdesätter. Alla vill vi känna oss trygga med att sjukvården fungerar den dag vi själva eller våra anhöriga behöver den. Sjukvården är därför på många sätt kärnan i välfärdens trygghetssystem. Internationella jämförelser visar utifrån ett flertal kriterier att Sveriges sjukvård är i internationell toppklass. Och trots den höga kvaliteten kostar den bara ungefär lika mycket som genomsnittet i de utvecklade länderna. Det finns alltså anledning att vara stolta över svensk sjukvård, samtidigt som många svåra utmaningar återstår.

Det här är några resultat av socialdemokraternas politik för ökad kvalitet i sjukvården sedan 1994:

 • Antalet sysselsatta läkare, sjuksköterskor och barnmorskor inom hälso- och sjukvården har ökat med drygt 13 000 eller drygt 10 procent.
 • Resurserna till vården har ökat, bland annat genom överföringar av resurser från försvaret, som gett sjukvården ett tillskott på 9 miljarder kronor. Satsningarna har gjorts för att utveckla primärvården, äldrevården, psykiatrin och för att förbättra tillgängligheten.
 • Den 1 november 2005 infördes en nationell vårdgaranti. Vårdgarantin innebär att patienter som kontaktar primärvården ska erbjudas hjälp samma dag och få träffa läkare inom sju dagar vid icke-akuta tillstånd. Första besök i specialistvården ska ske inom tre månader. Patienten ska sedan inte behöva vänta mer än 3 månader på en beslutad och planerad behandling.
 • Antalet starroperationer har ökat från 32 000 till 80 000 på tio år. Antalet höftledsoperationer har ökat med 30 procent. Sverige har bland världens lägsta dödlighet i hjärtinfarkt.
 • Spädbarnsdödligheten minskar och är bland de lägsta i världen.
 • Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkringsbolagens kunder. Sjukhusvården ska inte tillåtas överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Vi socialdemokrater säger nej till gräddfiler i vården.

 

Trygghet när livet förändras

TRYGGHETEN ÄR SÄRSKILT VIKTIG när livet förändras. När du blir arbetslös ska du snabbt få stöd. Det handlar om att hitta ett nytt jobb, erbjudas en utbildning, en praktikplats eller få annat stöd för att snabbt komma in på arbetsmarknaden igen. Trygga människor vågar. Det är därför vi socialdemokrater slår vakt om en stark och aktiv arbetsmarknadspolitik. Trygghet är lika viktigt när du blir sjuk. Eller när du blir äldre. Det är också viktigt att man ska känna trygghet när man rör sig ute på gator och torg. Att känna otrygghet begränsar människors frihet och skapar ett kallare samhälle.

Det här är några resultat av socialdemokraternas politik för ökad trygghet sedan 1994:

 • Mellan 1997 och 2002 genomfördes Kunskapslyftet som är den största satsningen på vuxenutbildning i Sverige någonsin. Satsningen kostade cirka 42 miljarder kronor och totalt fick cirka en miljon människor möjlighet att skaffa sig bättre kunskaper för att stå starkare på arbetsmarknaden.
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-09 18:27