Gå framåt med S

Socialdemokraterna - Framtidspartiet i svensk politik

 • Vi tar oss an vår tids stora framtidsutmaningar och ser de möjligheter som finns.

 • Vårt mål utgår från våra värderingar och formuleras i en vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Den styr allt vi gör.

 • För att nå dit ska vi leverera framtidsinriktade reformer för fler jobb, stabil ekonomi och hög välfärd. Vi prioriterar på så vis det som långsiktigt stärker Sverige.

 • Sveriges framgång bygger på att vi alla samarbetar och bidrar. Därför ska vår politik tydligare betona både rättigheter och skyldigheter för människor.

 • Vi är ett kompetent, engagerat och öppet parti. Vår politik och vårt parti tar sin utgångspunkt i den verklighet, de utmaningar och möjligheter som vi ser i dag:

 • Sverige är ett bra land på många sätt, men många känner en oro inför framtiden. Kommer jobben räcka till? Kommer vi klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra?

 • Socialdemokraternas politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som innebär samarbete för att lösa gemensamma problem och utveckling. En majoritet av det svenska folket delar våra värderingar. Vi har därför ett mycket bättre utgångsläge än Moderaterna. Vår fokus är att med dessa insikter som utgångspunkt skapa en framtidsinriktad politik.

  Allt arbete som vi gör utgår från vår vision, som beskriver målet för allt vi gör. Därmed ska den också genomsyra våra budskap och hur vi agerar.
  Vår vision är:
  ”Att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro”.

Visionen

Visionen är ett sätt att förtydliga de värderingar som Socialdemokraterna står för och sätta dessa i en framtidskontext. Visionen ska ge mening och riktning i allt vi gör. Att alla kan vi utgår från allas lika värde, en grundsten i vår ideologi.
Leva ett bättre liv rymmer flera dimensioner, så väl materiella som immateriella: att kunna ha en god levnadsstandard, balans mellan arbete och fritid, möjligheter till utveckling.

Känna frihet – jämlikhet och frihet är varandras förutsättningar. Utan jämlikhet kan människor inte vara eller känna sig fria.
Känna framtidstro kräver ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle med människan i fokus, där framtiden blir bättre än i dag. Därför vill vi också vara drivande i europeiskt och globalt samarbete för att skapa en bättre värld.

För att uppnå vårt mål om att alla ska kunna leva ett bättre liv kommer vi att leverera framtidsinriktade reformer för fler jobb, stabil ekonomi och hög välfärd så att människor kan känna trygghet och framtidstro.

 • Framtidsinriktade reformer, reformer som stärker svensk konkurrenskraft och lägger grunden för tillväxt och fler jobb.

 • Fler jobb, att klara jobben är grunden för allt. Det ger frihet för individen och vi alla vinner på att fler jobbar.

 • Stabil ekonomi, vårt mål är stadig och stabil ekonomisk utveckling för individen, företagen och Sverige.

 • Hög välfärd, en välfärd av hög kvalitet som vi kan lita på, exempelvis en skola som bättre levererar kunskaper till alla barn samt en bra vård- och omsorg.

 • Trygghet, att människor kan känna sig trygga i ordets alla bemärkelser. Trygghet är en förutsättning för ett Sverige som fortsatt ser möjligheterna i förändringar så att vi även i framtiden klarar av att påskynda inte bromsa upp nödvändiga strukturomställningar.

 • Framtidstro, vi vill att människor ska känna hopp och optimism inför både sin egen framtid men också för Sveriges och världens framtid.

  För att kunna ta oss an framtidens utmaningar och möjligheter behöver vi utveckla våra arbets- och förhållningssätt.

  Vi är ett kompetent, engagerat och öppet parti.

Kompetent, som i kunnig, seriös och stabil

vi klarar av att genomföra nödvändiga reformer och att styra.
Engagerat, vi är handlingskraftiga vi ser samhällsproblem och gör något åt dem. Öppet, för att vara framtidsinriktad måste man se omvärldsförändringar, vara välkomnande för nya idéer och villig att ta intryck av andra.

Vi är ett parti som drivs av våra värderingar. Vi är passionerat övertygade om att framtiden kan bli ljusare för alla om vi samarbetar, gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem.
Vi brinner för att samla människor så att vi tillsammans kan förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

 • Vår viktigaste prioritering är att skapa fler jobb. Ett jobb ger inte bara ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete är också avgörande för Sveriges utveckling och en förutsättning för att vi ska klara välfärden även i framtiden.

 • Ungdomsarbetslösheten måste knäckas och skolresultaten vändas så att alla får en bra start i livet. Vi kommer därför att driva igenom framtidsinriktade reformer för fler jobb och en bättre skola.

 • Vårt gemensamma välstånd är beroende av att vi exporterar varor och tjänster till andra länder. Vi prioriterar därför alltid det som långsiktigt stärker svensk konkurrenskraft. Därför är vårt mål att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning, lärande genom hela livet och ett bra klimat för kunskapsintensiva företag.

 • Vi ger människor och företag långsiktiga, stabila ekonomiska förutsättningar. När det krävs är vi villiga att ta ansvar och samarbeta med andra. Vi är beredda att fatta tuffa men nödvändiga beslut för Sveriges långsiktigt bästa, även om det ibland leder till kritik.

 • Sveriges framgång bygger på att vi alla tar vår del av ansvaret. Därför kommer vi att betona att alla människor har både rättigheter och skyldigheter.

 • Vi arbetar framtidsinriktat. För att få fram de bästa långsiktigt hållbara reformerna samarbetar vi med forskarvärlden, näringslivet, fackliga organisationer och det civila samhället.

Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

För att utveckla Socialdemokraterna har vi fattat beslut om att arbeta vidare inom tre olika utvecklingsområden:

 1. Framtidsinriktad politikutveckling som ger tydliga reformer

 2. Stark intern, utvecklingsinriktad kultur med arbetssätt samt prioriteringar som

  följer av hur vi vill vara

 3. Effektiv kommunikation som stödjer förändring och utveckling

 • Innovationer i centrum för politiken.

 • Aktiv näringspolitik för fler jobb.

 • Minskat sjuklöneansvar.

 • Stabila ekonomiska förutsättningar för individer och företag

 • Mindre klasser i lågstadiet

 • Investeringar i skickliga lärare - kompetensutveckling och forskning

 • Obligatorisk förskoleklass - tioårig skolplikt

 • Läxhjälp

 • Obligatorisk sommarskola för elever som inte klarar målen

 • 25 procent under 35 år på listor.

 • Nytt arbete för att skapa en öppnare organisationskultur.

 • Öppnare valberedningsprocesser.

 • Tre spetsutbildningar inom ramen för Campus Bommersvik.

 • Samarbete med Berghs för utbildning i effektiv kampanj.

 • Öppen studieportal på socialdemokraerna.abf.se 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 11:17