60 miljarder till den svenska tryggheten

Det tar tid att bygga upp det som den borgerliga alliansen raserade. Under åtta år har den systematiskt försökt nedmontera den svenska modellen. Vi socialdemokrater bygger åter upp den svenska modellen, steg för steg. Den svenska ekonomin är urstark. Konsumtionen ökar, investeringarna och exporten stärks. Hushållens disponibla inkomster har ökat och samtidigt minskar arbetslösheten snabbt. Särskilt bland unga.

När ekonomin är i balans väljer vi socialdemokrater att bygga ut och stärka den svenska välfärden. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, har därför påbörjat ett gigantiskt investeringsprogram i den svenska modellen på 60 miljarder kronor per år. Det är det största samhällsbygget Sverige har gjort på flera decennier.

Vi inleder med att tillföra tio miljarder kronor i form av statsbidrag till kommuner och landsting. Bidraget är årligen återkommande och ger kommuner och landsting långsiktiga planeringsförutsättningar.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vi satsat på skolan, vården och omsorgen. Två miljarder kronor per år stärker bemanningen i äldreomsorgen. Vi satsar också på ett tryggare samhälle genom att ta bort stupstocken i socialförsäkringssystemet och förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Första steget togs också i att ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Vi genomför också den största bostadsbyggarsatsningen sedan 1990-talet.

Samtidigt har vi minskat budgetunderskotten kraftigt. Den borgerliga regeringen sänka skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Skolresultaten försämrades och antalet anställda i välfärden minskade. Arbetslösheten ökade och tillväxten haltade.

En positiv samhällsutveckling uppnås genom ett systematiskt reformarbete som har som mål att minska klyftorna i samhället. Ett jämlikt samhälle är ett tryggt och stabilt samhälle. Ett samhälle som bygger på synen att alla människor är lika värda. Kvinna som man. Oavsett utseende, religion, sexuell läggning, eller arbetsförmåga har alla en plats i vårt samhälle.

I dag befinner vi oss mitt uppe i ännu en stor samhällsutvecklingsfas som vi kommer att kunna se tillbaka på och vara stolta över i framtiden. Vi har det senaste året fått många nya medborgare som ska införlivas i arbete och samhällsgemenskap. Välfärdsmiljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Vi har råd med den investeringen. Vi kommer att få tusenfalt åter när dessa nya svenskar kommer i arbete och hjälper oss att upprätthålla våra svenska välfärdsnät.

Den svenska modellen är inte vad som helst, den är en sinnrikt utformad samhällsmodell som under lång tid vuxit fram i samförstånd och intressekamp. Den har historiskt gett oss en unik livskvalitet, konkurrenskraft, jämställdhet och jämlikhet.

Det tar tid att bygga upp det som den borgerliga alliansen raserade. Under åtta år har den systematiskt försökt nedmontera den svenska modellen. Vi socialdemokrater bygger åter upp den svenska modellen, steg för steg.

Phia Andersson, Petter Löberg, Ann-Christin Ahlberg och Maria Willner

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-27 11:00