Debattartikel - tre år med borgerligt styre

Idag samlas landstingspolitiker i Uppsala län till ett möte med landstingsfullmäktige. Vi vet då att vid den här tiden nästa år är valet avgjort. Den 21 september 2010 vet vi vilka som ska styra landstinget i fyra år framöver. Vi ser nu fram emot en spännande valrörelse men vi passar samtidigt på att blicka bakåt – vad har hänt under tre år med borgerligt styre i landstinget.

 

I valrörelsen inför valet 2006 använde sig de borgerliga partierna av tre övergripande ledord; tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Som alla vet vann de borgerliga partierna valet 2006 och nu efter tre år kan vi konstatera att de inte lyckats åstadkomma några förbättringar. Tillgängligheten har inte ökat med undantag av telefontillgängligheten till primärvården. Väntetider för undersökning och behandling hos specialist har i genomsnitt inte minskat, snarare ökat under denna period. Det finns heller inga tecken på att vårdkvaliteten ökat, varken vad gäller patientbemötande eller bättre hälsa. Det finns oroande tecken på att tidiga insatser och det hälsofrämjande arbetet kommer i kläm i omstruktureringar och en sämre ekonomi. Kostnadseffektiviteten har absolut inte förbättrats. Kostnadsökningstakten är hög, ekonomin är inte i balans och åtgärderna otillräckliga.

 

Akademiska sjukhusets ekonomiska problem har kraftigt förvärrats under mandatperioden. Prognosen för år 2009 ligger i augusti 2009 på - 143 Mkr. Minst 70 mkr måste Akademiska sjukhuset spara under 2009 och resten plus lite till kommande år. Vi i den rödgröna oppositionen har gång på gång krävt aktiva åtgärder och kommit med förslag på hur vi ska stabilisera ekonomin. Ett annat ännu allvarligare hot mot Akademiska sjukhuset är att några landsting kan komma att köpa den högspecialiserade sjukvården någon annanstans. Vår tolkning är att detta strider mot den ordning som gäller inom sjukvårdsregionerna. Detta äventyrar flera av specialiteterna och därmed forskningen och läkarutbildningen. Detta måste tydliggöras inte minst för regeringen, men finanslandstingsråd Erik Weiman förhåller sig passiv, och hoppas att det ska ordna sig ändå. Det är att spela ett mycket högt och farligt spel med det sjukhus som är den enskilt viktigaste tillväxtmotorn i hela vår region.

 

Primärvården står inför stora förändringar. Genom ett orättvist ersättningssystem, som innehåller för lite pengar, och ett marknadstänkande med fri etableringsrätt för privata vårdgivare. Detta kommer att leda till att vi att få mindre primärvård samt en primärvård som är mer koncentrerad till Uppsala centrala delar. Länets landsbygd är förlorare. Underskottet i landstingets egen primärvård går mot minus 80 miljoner kronor, personal kommer att sägas upp och vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar hotas av nedläggningar. Vi i den rödgröna oppositionen vill ha mer primärvård med mer av förebyggande arbete och på lika villkor för alla i hela länet.

 

I valet 2006 kunde vi återfinna två vallöften från den borgerliga alliansen när det gäller kollektivtrafiken. Moderaterna lovade att ”Begränsa skattesubventionen av kollektivtrafiken” och Centerpartiet lovade en ”Utveckling av en turtätare trafik med Heby kommun”. Under alliansens styre har taxorna för kollektivtrafiken konstant ökat. På två år höjdes UL:s månadskort med mer än 20 procent, från 890 kr per månad till 1070 kr. Här kan vi konstatera att moderaterna har uppfyllt sitt vallöfte. Avgifterna har höjts, en mindre andel än tidigare är skattefinansierad. Centerpartiet har däremot inte uppfyllt sitt vallöfte då kollektivtrafiken till Heby har försämrats, inte förbättrats sedan 2006.

 

För oss rödgröna partier är en fortsatt satsning på kollektivtrafiken en självklarhet. Vi är beredda att satsa ytterligare för att förbättra kollektivtrafiken och för att hålla taxorna på en rimlig nivå. Vi har vid flera tillfällen under mandatperioden yrkat på ökade anslag till UL utan att vinna gehör.

 

Under innevarande mandatperiod har personalpolitiken totalt lyst med sin frånvaro. Viktiga policybeslut gällande personalen eller strategier för landstinget som arbetsgivare betraktas enbart som frågor för verksamheterna utan politisk inblandning. Vi rödgröna vill ha ett större engagemang och tydligare signaler från politiken. Personalfrågor är strategiska frågor och avgörande för en bra utveckling av hälso- och sjukvården.

 

 

Börje Wennberg (S)

Sören Bergqvist (V)

Johan Edstav (MP)

Marlene Burwick (S)

 

Landstingsråd i opposition

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-29 10:14