Landstingmajoriteten styr skutan mot farliga vatten…

UNT 14/9 2008

De Socialdemokratiska landstingsråden Börje Wennberg och Marlene Burwick skriver en debattartikel tillsammans med Sören Bergqvist (v) och Johan Edstav (mp).
 
I snart två års tid har den borgerliga majoriteten styrt Landstinget i Uppsala län. Det var en tunn gemensam valplattform som fyra olika partier nu försöker genomföra. Privatisering och marknadsorientering har varit borgarnas svar på snart sagt alla problem. Med tiden har både väljare som opposition fått se märkliga utspel med ogenomtänkta och inkonsekventa beslut. Det är väl tveksamt om deras egna väljare ger dem godkänt för de två gångna åren.

Tillgängligheten, som var borgarnas stora valfråga, har inte blivit bättre, samtidigt som vårdköerna riskerar att växa.

*Ett nytt ersättningssystem inom primärvården införs, som i huvudsak handlar om att omvandla patienter till kunder, riskerar att omfördela resurser från de mest utsatta befolkningsgrupperna till de välbeställda och minskar det förebyggande arbetet.

*Akademiska sjukhusets ekonomi, och därmed landstingets ekonomi, är oroväc­kande. Trots upprepade och mycket tydliga uppmaningar från oss i oppositionen är det först nu som majoriteten tafatt försöker ta tag i problemet.

*Beslut tas utan förankring och debatt och saknar elementära konsekvens­analyser.

Tillgängligheten skulle bli så myc­ket bättre, sa borgarna. Framför allt var det möjligheten att få komma till läkare i primärvården det handlade om. Men de nationella mätningarna visar att den ökning vi såg förra mandatperioden nu planat ut och tillgängligheten ligger i mätning efter mätning på ungefär samma nivå som hösten 2006.

Vårdköerna har inte blivit kortare och samarbetet inom länet kring kirurgi och röntgen har inte blivit bättre. Och inte lär det bli bättre med stora underskott inom Akademiska sjukhuset.

I det nya ersättningssystemet som införs i primärvården saknas bland annat socioekonomiska variabler. Något även den moderatledda majoriteten i Stockholms läns landsting nu insett har betydelse. Vårdcentralerna får betalt enbart utifrån respektive listad patients ålder. Antalet listade blir viktigare än vårdtyngden. Det innebär att det kan bli stora skillnader mellan den vård som erbjuds i till exempel Gottsunda och Luthagen. I det nya ersättningssystemet prio­riteras läkarkontakter medan det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bli ned­prioriterat.

Den målrelaterade ersättningen sjunker från tre till två procent. Det kommer också att finnas sju olika besöksersättningar. Tala om att krångla till det. Vi är djupt oroade över utvecklingen inom primärvården.

Akademiska sjukhuset beräknar ha ett underskott på 120 miljoner kronor för innevarande år. Vi i oppositionen har vid ett flertal tillfällen krävt att majoriteten ska vidta åtgärder för att få ekonomin i balans. Nu när ekonomin på allvar gungar, med allt vad det innebär av osäkerhet för patienter och personal, då först vaknar majoriteten och letar tafatt efter åtgärder.

Majoriteten visar prov på ett passivt och oengagerat ledarskap. Det finns en uppenbar risk att patientsäkerheten äventyras och att vårdköerna blir längre, samtidigt som arbetsmiljön försämras när majoriteten agerar så långsamt att de ekonomiska bristerna inte kan rättas till i tid.

Bristen på dialog och tydliga arbetsprocesser leder till nyckfulla beslut och frust­ration inom organisationen. Landstingsledningen är så inställd på att genomföra sin verklighetsfrånvända politik, att den missar kloka och vardagsnära synpunkter från såväl opposition som tjänstemän. Det nya ersättningssystemet är ett exempel på när den egna politiken ska igenom så snabbt som möjligt och till varje pris, till exempel ett ext­ra och kostsamt landstingsfullmäktige. Det finns fler frågor där vi känner att majoriteten slarvar med demokratin, och det får konsekvenser i slutändan.

Vi är avslutningsvis mycket bekymrade över framtiden inom landstinget. Fortsätter majoriteten på den inslagna vägen kan såväl vården som ekonomin drabbas av stora problem. Det krävs en tydlig styrning där politiker och personal på ett öppet och process­orienterat sätt kommer överens om långsiktiga mål och åtgärder.

I dag styrs landstinget av godtyckliga beslut och ingen bland de ledande borgerliga politikerna tycks inse att det är en kris.

Det är hög tid att reva seglen, byta ut besättningen och styra skutan mot lugnare och framför allt säkrare vatten.

Börje Wennberg (s), Marlene Burwick (s)
Sören Bergqvist (v), Johan Edstav (mp)
Samtliga oppositionsråd i landstinget i Uppsala län

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-28 09:09