Privatisering av sjukvården

REPLIK I UNT 28/12 2008 prisar centerpartisten Johan Rylander den pågående utvecklingen av primärvården mot privatisering och konkurrens mellan vårdgivare. Rylander är övertygad om att patienterna vinner på utvecklingen.

Oppositionen inom landstinget­, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet karakteriseras i Rylanders artikel som bakåt­strävande och konservativa på grund sitt motstånd mot fri etab­lering och marknadstänkande inom sjukvården.
Det är viktigt att framhålla att oppositionens motstånd inte är ideologiskt betingat utan har sin grund i andra värderingar av för- och nackdelar samt riskerna med den av alliansen förespråkade utvecklingen.
De huvudsakliga argumenten mot vårdval, fri etablering och ­privatisering av primärvården (marknadsmodellen) är följande:
- Marknadsmodellen är inte i linje med Hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlikhet, vård på lika villkor och riksdagens beslut om prioriteringar i vården. Det finns stora risker att utvecklingen går mot en efterfrågestyrd vård där välorienterade och resursstarka grupper med stort socialt kapital får vård på bekostnad av socialt svaga grupper, kroniskt sjuka, gamla, invandrare och de som bor i glesbygd.
Vi befarar att marknadsmodellen kan leda till sämre utbud av sjukvård för betydande patientgrupper. Fri etablering drar läkare och resurser till attraktiva delar av stora centralorter.
- Som ledord för primärvårdens utveckling har hittills gällt närhet, tillgänglighet, helhetssyn, kontinuitet, kvalitet/säkerhet, samverkan. Marknadsmodellen kan stödja vissa av dessa dimensioner men var kontraproduktiv för and­ra, exempelvis närhet och samverkan. Ingen kvalificerad diskussion har förts i fråga om avvägning mellan olika viktiga kvalitetskomponenter.
- Före 1994 fanns distriktsläkare med geografiskt områdesansvar. Områdesansvaret försvagades med husläkarreformen. Med marknadsmodellen försvinner det helt till stort förfång för samverkan med kommunala organ, försäkringskassan etcetera. Genom den ensidiga fokuseringen på husläkaren förlorar också distriktssköterskan och övriga i vårdteamet sin lokala förankring. Samverkan med vårdgrannar kommer att försvagas.
- Marknadsmodellen innebär en klar försvagning av möjlig­heterna att utveckla ett aktivt folkhälso­arbete eftersom modellen saknar incitament för primär­prevention och samverkan med ­lokala strukturer.
- I internationella studier har marknadsmodellen blivit utsatt för mycket kritik.
I ledaren den 1 december 2007 i British Medical Journal skriver man "A true market has no room for equal access for equal need ?" Det finns inga empiriska bevis för att marknadsmodellen leder till bättre eller effektivare vård.

Ett ytterligare argument mot marknadsmodellen är att maximering av vinsten blir en ny drivkraft genom omfattande utförsäljning av vårdenheter till stora vårdbolag. Carema Vård och Omsorg AB, en av de största aktörerna, är ett helägt dotterföretag till Ambea som i sin tur ägs av en riskkapitalfond och av Singapore Investment Corporation. Varför skall svenska skattepengar föras över till dessa intressenter?
Det finns ingen anledning att misstänka att alliansen inte vill väl och tror på sina idéer, men analysen är svag och man går alldeles för brådstörtat till väga med sina privatiseringssträvanden.
De ädlaste motiven leder inte sällan till de största dumheterna.

Claes Sundelin
landstingsledamot (S)
Sidan uppdaterades senast: 2009-01-19 13:09