Vi vill ha en hälso- och sjukvård för alla

"Det är tydligt att landstingsmajoriteten i Uppsala inte förstår att hälsan är ojämlikt fördelad och att resurser därför måste fördelas utifrån de faktiska behoven, skriver Landstingsråden i den rödgröna oppositionen."

Vid landstingsfullmäktige den 15 juni behandlades två alternativ till preliminär plan och budget: ett från den moderatledda landstingsmajoriteten och ett från den rödgröna oppositionen.

Den ekonomiska kris som råder i vårt land liksom i resten av världen ställer mycket stora krav på vårt landsting. De beräknade skatteintäkterna för 2010 har minskat med 333 miljoner kronor sedan gällande budget antogs av landstingsfullmäktige för cirka ett halvår sedan. Något som däremot inte minskar är behovet av sjukvård, vilket än mer förstärker behovet av ansvarsfullt agerande från såväl den borgerliga landstingsmajoriteten som från oss i oppositionen. Den marknadsliberala experimentverkstaden måste därför genast avvecklas och alla kostnadsdrivande privatiseringar avslutas.

Det är tydligt att landstingsmajoriteten i Uppsala inte förstår att hälsan är ojämlikt fördelad och att resurser därför måste fördelas utifrån de faktiska behoven.

Vid landstingsfullmäktige lägger majoriteten återigen fram ett förslag till nytt ersättningssystem för primärvården som helt saknar hänsynstagande för sociala skillnader eller vårdtyngd.

För några månader sedan utkom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård. Tyvärr verkar den borgliga majoriteten helt missat att läsa denna publikation. Där framgår det bland annat att det finns stora skillnader i hur och när människor söker vård, att socialt utsatta grupper oftare - ibland till och med betydligt oftare - än privilegierade grupper avstår från att söka vård. Det framgår också att, trots att sjukligheten bland socialt utsatta grupper är högre, det är grupper med högre inkomster som i stor utsträckning får tillgång till nya, moderna och mer kostsamma behandlingsmetoder. Det nya ersättningssystemet är även ett steg närmare den fria etableringen och den ökade valfriheten för vårdbolagen som socialminister Göran Hägglund (KD) vill tvinga på landstingen.

Vi i oppositionen vill i stället utveckla ett nytt ersättningssystem som tar hänsyn till vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. Vi vill också ha en fokusering på hela vårdcentralsuppdraget.

Primärvården behöver ett ersättningssystem som bejakar ett utvecklande teamarbete och som inte bara tar hänsyn till läkarbesök utan till bästa effektiva omhändertagandenivå.

Vi säger också nej till den fria etableringen som troligen kommer att fungera som en magnet i centrala Uppsala, medan lockelsen att öppna eget i glesbygden eller i socialt utsatta områden torde vara begränsad.

För oss i oppositionen är det en självklarhet att i alla lägen arbeta för att Akademiska sjukhuset ska ha de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla en god sjukvård för invånarna i länet samt en högklassig riks- och regionvård.

Ett av hoten mot vårt högspecialiserade sjukhus är den utförsäljning som inletts i och med privatiseringen av mammografin. Vi säger nej till privatiseringar och uppstyckningar av Akademiska sjukhuset. Vi vill att Akademiska sjukhuset ska ägas och drivas av landstinget och inte fungera som en vårdgalleria.

Kosten har en stor betydelse för den läkande processen vid sjukdom. Kvaliteten på kosten är också viktig för patienternas och personalens hälsa och välbefinnande. Ekologiska och rättvisemärkta råvaror innebär högre kvalitet samt ett ekologiskt och socialt ansvarstagande.

Vi vill sätta barnens rätt till god hälsa i centrum och avskaffa de orättvisa patientavgifterna för barn och ungdomar. Föräldrarnas ekonomiska situation ska inte få avgöra vilken vård barnet får, och som förälder ska man aldrig behöva fråga sig om man har råd att uppsöka läkare med sitt sjuka barn. Vi vill också snarast se över möjligheten att samordna högkostnadsskydden inom landstinget och på så sätt säkra att de sjukaste och sköraste inte drabbas av allt för höga kostnader.

Den moderatledda majoritetens begreppsflora med patienter som kunder och kundernas rättigheter att själva avgöra var och när behov ska tillgodoses innebär stora risker för att människor med god utbildning och stark ekonomi går före dem med större hälso- och sjukvårdsbehov, vilket innebär en mer ojämlik vård.

Vid en auktion vinner den som ropar högst, har mest kunskap om varan och tjockast plånbok. Så vill vi inte att svensk hälso- och sjukvård ska styras.

Vi ser ett stort behov av att snarast bryta den pågående omvandlingen till en marknadsanpassad hälso- och sjukvård och vi är beredda på att axla detta ansvar. Till skillnad mot den borgliga majoriteten tror vi på utvecklingskraften inom landstingets egna verksamheter.

Börje Wennberg (S)
Sören Bergqvist (V)
Johan Edstav (MP)
Marlene Burwick (S).

Debattartikeln publicerades bland annat i UNT och Arbetarbladet den 14 juni 2009.

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-22 09:07