Biogasen sätter Uppsala på kartan

Fortsätt att ge statligt klimatstöd
Uppsalas bidrag till minskningen av de svenska koldioxidutsläppen är 2,5 tusen ton per år. Regeringen lägger nu ned Klimpstödet, men vi vill fortsätta med detta ­effektiva klimatarbete, ­skriver Agneta Gille (s) och ­Anders Ygeman (s) i UNT 28 oktober 2008.

Uppsala kommun är en engagerad "Klimp-kommun". Det är bra. Vi som jobbar dagligdags med klimatfrågor i riksdagen kan konstatera att de så kallade Klimp-pengarna - det statliga stödet till kommunernas klimatinvesteringsarbete - har varit en av de mest effektiva åtgärderna hittills i kampen mot klimatförändringarna.

Uppsala satsar på biogasen. Det är också bra. Den befintliga biogasanläggningen vid Kungsängens gård byggs nu ut med ny rötkammare och separata mottagningstankar (för externt avfall) för 30 miljoner kronor, varav nära 9 miljoner är klimatstödspengar. Enligt kommunen kan produktionen därmed öka med en miljon kubikmeter renad biogas per år, vilket betyder att drygt tusen kubikmeter dieselbränsle kan ersättas av biogasen.

Siffrorna betyder också att Uppsala kommun bidrar till en minskning av de svenska utsläppen av koldioxid på drygt 2,5 tusen ton per år.

Det är oerhört viktigt, eftersom det är bråttom nu. Vi står i dag inför en situation där vi snabbt måste minska de klimatpåverkande utsläppen. Varje stor och liten lösning är nödvändig för att komma till rätta med vårt framtida energibehov, kortsiktigt och långsiktigt.

Det övergripande målet för vårt parti, ­so­cialdemokraterna, är att bryta beroendet av fossila bränslen fram till år 2020.

Om tolv år ska ingen bilist vara ensidigt hänvisad till fossila bränslen. Om tolv år ska det finnas bättre alternativ till oljan - och här tror vi att biogasen har stor betydelse.

Ett mer kortsiktigt mål för oss socialdemokrater är att fortsätta att stödja de många klimatinvesteringsprogram som faktiskt pågår runt om i landet. Den nuvarande moderat­ledda regeringen har i sin senaste budget helt sonika tagit bort Klimp-stödet. Trots protester, också från egna kommun­företrädare som vädjar till Fredrik Reinfeldt om att släppa prestigen, vill moderaterna inte längre bidra till dessa så viktiga insatser. Regeringen föredrar att lägga kraften på internationella åtgärder.

Vi kan instämma i betydelsen av internationellt klimatarbete. Att begränsa temperaturökningen till maximalt två grader globalt kräver ett unikt samarbete världen över.
Men, för att Sverige ska kunna fort­sätta att driva klimatfrågorna på samma sätt som tidigare och för att vi ska kunna vara en trovärdig partner i klimat­förhandlingarna, måste vi också jobba på hemmaplan. Vi ­måste kunna visa upp goda exempel.

Ett gott exempel är Uppsala kommuns arbete för att åstadkomma en kontinuerlig produktion av biogas. Detta gynnar exempelvis den lokala busstrafiken som så småningom helt kan förlita sig på leveranser från den egna anläggningen.

Ett annat gott exempel är kommunens försök att ge förtur vid utvalda trafiksignaler åt bussar som kör efter tidtabell, också det ett Klimp-projekt. Bussarna kommer snabbare fram, antalet stopp minskar liksom tomgångskörningen. De posi­tiva ­effekterna förstärks; en jämn och trygg trafik­rytm spar bränsle och kollektivtrafiken blir ett pålitligt alternativ till bilen.
Sverige har allt att vinna på att gå före i klimatarbetet. I motsats till regeringen, som nu lägger ned Klimp, vill vi fortsätta med det stöd som bevisligen har varit till stor nytta för kommuner, organisationer och företag i deras gemensamma arbete mot klimatförändringarna.


Agneta Gille, Uppsala, ledamot (s) i riksdagens finansutskott
Anders Ygeman, Stockholm, ordförande (s) i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-29 16:04