EU-reglera finansmarknaden

Det krävs en europeisk reglering av finansmarknaden som räddar den från osunda krafter. Vi vill se en Europeisk finansmyndighet samt en ökad europeisk reglering av finansmarknader, skriver Thomas Östros.

I dagarna har G 20-länderna mötts för att diskutera den globala finanskrisen. Det är viktigt att den Europeiska unionen tar täten för att reglera de finansiella marknaderna. Effekterna av den globala finanskrisen är omfattande. I Sverige märks krisen tydligare än i många andra jämförbara länder. BNP faller kraftigare här hemma än i nästan alla andra EU-länder, samtidigt har Sverige den näst högsta ungdomsarbetslösheten.

Vi socialdemokrater menar att jobben måste sättas först. Regeringens passivitet måste brytas.

Vi säger nej till den borgerliga politiken med sänkt skatt på lånade pengar till dem med höga inkomster.

Men det räcker inte med att bekämpa jobbkrisen i Sverige. Vi behöver också medverka till att hårdare reglera den finansiella sektorn och motverka osunda incitamentsstrukturer. För att förbättra finansmarknadens funktionssätt krävs det ett ökat inslag av överstatlighet inom regleringen och övervakningen av den finansiella sektorn.

Vi socialdemokrater presenterade tidigt i höstas ett brett paket för att möta den finanskris som då växte fram. Bland våra förslag som vi la i riksdagen fanns exempelvis förslag om nytt insolvensregelverk, förstärkt ansvar kring det statliga ägandet, behov av nytt regelverk för finansiella instrument, resurser för förstärkt tillsyn, reglering och tillståndsgivning samt ett förstärkt internationellt samarbete med till exempel utökade resurser för IMF. Vi socialdemokrater har även ställt oss bakom det bankpaket regeringen presenterade efter att finanskrisen hade slagit till med full kraft. Tyvärr har regeringen misslyckats att få bankerna att delta i garantiprogrammet.

Samtliga dessa förslag är fortsatt synnerligen aktuella och är fortsatt viktiga att gå vidare med. Det är inte minst angeläget att regeringen får ordning på det misslyckade bankpaketet.

Men att genomföra dessa förslag är otillräckligt. Djupet av den finansiella krisen har visat att det krävs ett förstärkt internationellt samarbete. Den internationella integreringen av de finansiella marknaderna har gjort att ett lands problem snabbt sprids till ett annat land. Omkring ett femtiotal banker i Europa har nu väsentlig verksamhet i flera europeiska länder.

De fyra svenska storbankerna har i dag mer än hälften av sina tillgångar i utlandet, och då främst i Norden och övriga länder runt omkring Östersjön. Det blir allt tydligare att ett europeiserat bankväsende måste övervakas och regleras av Europeiska myndigheter och regelverk.

Jag menar att det är hög tid för Sverige att överge motståndet mot överstatlighet på det finansiella området.

Ett flertal konkreta förslag har tagits fram på Europeisk nivå. Vi socialdemokrater vill att den borgerliga svenska regeringen ska bli aktiv i arbetet för att dessa förslag blir verklighet. Vi vill att en ny Europeisk finansmyndighet ska skapas.

Myndigheten ska ha muskler att ta över översynen från enskilda länder i de fall de nationella myndigheterna misslyckas i sitt uppdrag. Myndigheten ska också ha mandat att avgöra problem som uppstår mellan nationella finansiella övervakare. Av särskild vikt är att övervakningen av kreditvärderingsinstituten skärps.

Vi vill också se en ökad europeisk reglering av finansmarknader.

Vi menar att samma regelverk så långt det är praktisk möjligt ska omfatta alla EU-länder. Kryphålen måste elimineras och samordningen måste underlättas.

De delar av finansmarknaden som i dag har en svag reglering måste få en adekvat reglering. Ersättningar inom den finansiella sektorn måste regleras tydligare. Osunda incitamentsstrukturer måste bort.

Krisen är djup. Den måste bekämpas på hemmaplan med investeringar i jobb och internationellt genom överstatligt regelverk och överstatliga myndigheter med muskler. Det krävs en europeisk reglering av finansmarknaden som räddar marknaden från osunda marknadskrafter.

Thomas Östros
ekonomisk-politisk talesperson (S)

Artikeln är publicerad i UNT 5/4 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-07 10:43