Jobben först

För oss socialdemokrater är målet med den ekonomiska politiken full sysselsättning. Idag presenterar vi i vårt budgetalternativ ett stort antal insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten och påbörja vägen tillbaka till överskott i de offentliga finanserna.

Vi vill investera i framtidens jobb genom att genomföra ett brett kunskapslyft, stärka investeringarna i forskning och innovation, bygga Sverige starkt genom att rusta miljonprogramsområdena, förbättra tryggheten genom en bättre a-kassa samt stärka välfärden. Vi säger nej till skattesänkningar på lånade pengar.

Krisen är global. Men det betyder inte att inget går att göra. Sverige är ett i grunden starkt land. Men nu halkar vi efter. Före valet var tillväxten i Sverige högre än EU-snittet. Nu är den lägre. Före krisen var Sveriges arbetslöshet lägre än EU-snittet. Nu är den högre. Hade arbetslösheten i Sverige

ökat i den takt som skett i övriga Europa så hade 50 000 färre personer varit arbetslösa. Den svenska ungdomsarbetslösheten uppgår nu till närmare 30 procent.

Orsaken till att Sverige drabbats hårdare än omvärlden är att den borgerliga regeringen har bedrivit en politik som gjort Sverige mer sårbart. När tillväxten föll dramatiskt under slutet av förra året var regeringen passiv. I stället för att snabbt skjuta till nya resurser till utbildning och omställning och till kommuner och landsting för att upprätthålla kvaliteten i välfärden sänkte regeringen skatten, på lånade pengar.

Regeringens försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har ökat otryggheten. Regeringens besparingar på utbildningsområdet gör att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har avskaffats.

Samtidigt som den ekonomiska politiken har lett till att Sverige halkar efter omvärlden, har klyftorna mellan olika grupper vuxit. Den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket som 60 procent av folket tillsammans. Pensionärerna får idag betala mer i skatt än löntagare vid samma inkomst.

Utanförskapet har vuxit med 70 000 personer. Många människors vilja och förmåga att arbeta och bidra till utvecklingen tas inte tillvara. Sverige håller på att glida isär.

Vi socialdemokrater vill istället ta ansvar för Sverige. Genom att sätta jobben först kan vi få fart på tillväxten och öka resurserna till välfärden.  

Kunskapslyft
Behoven av utbildning – på alla nivåer - är stort och växande. För individen handlar det om att få bättre möjlighet att få ett arbete; det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. För samhället handlar det om att tillgodose efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför vill vi socialdemokrater investera brett i utbildning och genomföra ett Kunskapslyft i Sverige.

Investera i framtidens jobb
Vi socialdemokrater är övertygade om att investeringar i forskning är en av nycklarna till framgång för Sverige. Staten ska vara garant för långsiktig forskning i Sverige. Det innebär att vi ska satsa där forskningen är som mest excellent och ger störst utdelning i en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb. Vi är oroade av den detaljstyrning som införts på utvalda strategiska forskningsområden och menar att forskningsfinansiärerna måste få större frihet att prioritera inom varje område. I vår budgetmotion lägger vi förslag om att stärka resurserna till forskning, utveckling och kommersialisering med drygt två miljarder kronor mer än regeringen under den kommande treårsperioden.

Vi presenterar idag också förslag för att stärka tillgången på riskkapital genom en ny riskkapitalfond och ett särskilt riskkapitalavdrag som stärker möjligheterna kommersialisering av nya idéer, innovationer och forskningsresultat.

Byggsektorn kan bli en motor för att vända krisen. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger vi ett förslag om att genomföra en storsatsning för att stimulera upprustning av miljonprogramsområdena.

Utveckla välfärden
Enligt regeringens egen prognos kommer det att finnas 60 000 färre lärare, vårdbiträden och andra offentliganställda 2011 än 2008. Vi menar att det är ansvarslöst att sänka skatten på lånade pengar samtidigt som sjuksköterskor och lärare sägs upp. Vi socialdemokrater vill skapa goda långsiktiga villkor för välfärden. Det är otillräckligt att som regeringen skjuta till resurser ett enstaka år. Om vi ska kunna sätta stopp för uppsägningarna i skolan, vården och omsorgen måste kommunerna få tydliga och långsiktiga besked. Vi är bredda att göra detta.

Öka möjligheterna – minska klyftorna
Vi föreslår ett åtgärdspaket för att skydda barn och unga från jobbkrisens effekter. Vi vill förbättra tryggheten för sjukskrivna och arbetssökande och hjälpa dem att snabbt komma tillbaka i arbete. Vi vill reparera a-kassan och sänka kostnaden för medlemskap med upp till 75 procent.

Ansvar för Sverige
En viktig utgångspunkt för vår budgetmotion är att bördorna ska delas rättvist. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger vi nej till regeringens utvidgning av det så kallade förvärvsavdraget. För att säkra att skattebetalarnas pengar används rätt vill vi tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet genomföra ett brett program för att effektivisera i statliga myndigheter. Våra partier har också tagit fram ett gemensamt program för att bekämpa skattefusk och annan ekonomisk brottslighet.

-------------

Vi socialdemokrater har varit med förut och tagit Sverige från underskott och arbetslöshet till överskott och sysselsättning. Nu krävs en annan färdriktning än den borgerliga politik som leder till arbetslöshet och stora klyftor. Jobben måste sättas först.

Thomas Östros Ekonomisk politisk talesperson
Agneta Gille
Mats Berglind
Tone Tingsgård

Riksdagsledamöter (S)  från Uppsala län

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-06 16:23