Uttalande om Lavalfallet och Lissabonfördraget

Socialdemokraterna och LO i Uppsala län anser att Europadomstolens domar i bland annat Laval-, Viking- och Rüffertfallen kan få allvarliga följder för Europas arbetsmarknad och den svenska kollektivavtalsmodellen. Domarna innebär att de minimivillkor man har rätt att slåss för med fackliga stridsåtgärder också blir maximivillkor och de betyder i praktiken en form av social dumping genom att

- principen om lika lön för lika arbete nonchaleras genom att arbetskraft som är verksam i Sverige tillfälligt kommer att få lägre lön än svensk arbetskraft;

- denna löneskillnad skulle innebära en press neråt på svenska löner i de utsatta delarna av arbetsmarknaden

- att svenska företag hotas genom orättvisa konkurrensvillkor trots att de är seriösa och följer gällande kollektivavtal

Detta har starkt kritiserats av en enig europeisk fackföreningsrörelse därför att det står i konflikt med lagstiftarnas avsikt. Vi anser att situationen måste hanteras genom förändringar av både svensk och  europeisk lag.

Svensk lag
Problemen bör lösas genom ändringar i svensk lag och genom överenskommelser mellan parterna så snabbt som möjligt
Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning i frågan, men det går för långsamt. Vi kräver att regeringen lägger förslag om ändringar av utstationeringsdirektivet och Lex Britannia, ändringar som betyder att reglerna på arbetsmarknaden garanteras, så att lönedumping, orättvisor och sned konkurrens inte förekommer. Regeringen måste visa att den menar allvar när den vill försvara den svenska modellen och visa att den förstår människors oro!

Europeisk lag
Vi kräver att det ska stå klart i EU att fri rörlighet för tjänsteföretag inte får inkräkta på de fackliga rättigheterna, kollektivavtalsmodellen och principen om lika lön för lika arbete. De regler som gäller i arbetslandet, inte i ursprungsland ska tillämpas även på tjänstearbetsmarknaden
EU bör också agera för att en ny social klausul knyts till det nya EU-fördraget, som Europafacket föreslår. EU:s utstationeringsdirektiv måste göras om så att de sociala och fackliga rättigheterna för Europas löntagare säkras.

Fördraget
Vi anser, liksom LO-kongressen, att EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer. Det s k Lissabonfördraget för med sig flera förbättringar, jämfört med idag, för Europas löntagare, främst genom att den sociala stadgan ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna och blir rättsligt bindande.

Fördraget är också viktigt för att kunna gå vidare med EU:s utvidgning, stärka samarbetet i klimat- och energifrågor, skärpa kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten och stärka öppenhet och demokrati i EU.

Riksdagen ska ratificera Lissabonfördraget. Vi är mycket kritiska till att regeringen (och talmannen i Sveriges riksdag) inte låtit Laval-utredningen redovisa sitt uppdrag innan riksdagen ratificerar Lissabonfördraget. Det hade varit ett sätt att respektera den oro som många känner men också visa att Lissabonfördraget och domarna inte hör ihop.

Socialdemokraterna och LO i Uppsala län uttalar

att EU behöver ett nytt fördrag, som ger ett bättre skydd för löntagarna och de fackliga rättigheterna, gör det möjligt att gå vidare med EU:s utvidgning, stärker samarbetet i klimat och energifrågor, mot den gränsöverskridande brottsligheten och stärker öppenhet och demokrati i EU;

att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så att vår modell upprätthålls genom hög kollektivavtalstäckning;

att utstationeringslagen ändras så att det är möjligt att kräva svenska kollektivavtal enligt principen lika lön för lika arbete för alla företag som verkar i Sverige;

att rätten att vidta stridsåtgärder för att upprätta kollektivavtal garanteras inom EU

Socialdemokraterna och LO i Uppsala län uttalar vidare att regeringen måste garantera de fackliga rättigheterna i Sverige genom att snarast föreslå de ändringar i svensk lag som krävs. Det är bråttom!

Thomas Östros, riksdagsledamot (s)
Tone Tingsgård, riksdagsledamot (s)
Mats Berglind, riksdagsledamot (s)
Agneta Gille, riksdagsledamot (s)
Majlene Ahlgren, vice ordförande LO Mellansverige

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-19 22:30