Påhopp av Håboalliansen

Oppositionen förhalar och blockerar beslut menar Håboalliansen.
Svaret är ”värre än så” vi stoppar även vissa förslag då de är dåligt underbyggda,
ofinansierade och inga ekonomiska konsekvenser finns redovisade, alliansens
”spontanshoppande” med våra skattepengar är inte acceptabelt!
De pekar på tre beslut på senaste kommunstyrelsens arbetsutskott 8160823) som vi
”motarbetade”
-Serviceboende för äldre:
Citat från Alliansen:
”Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och
med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.”
Kommentar från oss:
Ja, vi vill veta vad det skall kosta INNAN beslut, ja vi vill veta vad våra
pensionärsföreningar tycker om förslaget INNAN beslut, ja vill veta vilka fördelar och
nackdelar det innebär att låta något riskkapitalbolag bygga och hyra ut det till oss, i stället
för att bygga själva, INNAN beslut! Att vi med detta skulle försena både detaljplanearbetet
och inflyttningstidpunkt är ren lögn! Se till att underlagen finns med till Kommunstyrelsen
så kommer vi att fatta beslutet där!
-Försäljning av central mark för uppförande av 55 st bostäder i konceptet Bovieran.
Citat från Alliansen:
”Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för
ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Ärendet
återremitterades på deras förslag.”
Kommentar från oss:
Ja, vi stoppade detta beslut, inte att det skall få byggas en Boviera i kommunen, men att vi
skall sälja en av de mest centrala tomterna, som dessutom i dag är en parkeringsplats, till
ett privat bolag. Vi vill ha en övergripande samlad bedömning om vad och hur vi skall
använda kommunens centrala mark vid Gröna Dalen, innan vi säljer ”tomtbitar” till olika
aktörer.
-Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid.
Citat från Alliansen:
”Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället
inordnar detta i kommunkansliets organisation
Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan
återremitterades”
Kommentar från oss:
Ja det stämmer, att Alliansen inte har lyckats så bra med detta bolag, de nämnda
”störningarna” är de i stort sett själva skyldiga till. Man har från Alliansens sida inte gjort
den lagstadgade tillsynen av bolaget som ska göras, man har heller inte som ägare på
stämman för bolaget åtgärdat de brister man säger sig i dag ha sett. Alliansens
ordförande i bolaget har nu avgått och kanske har de svårt att hitta någon ny, bättre och
vill avveckla bolaget.
Vi avser att man bör utreda bolagets vara eller inte vara innan beslut, vilket är rimligt,
”sekundoperativa” förhastade beslut utan samverkan är aldrig bra!
-Bostäder för unga
Citat från Alliansen:
”Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl
lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en
detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse
Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som
avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget
avslogs.”
Kommentar från oss:
Vi anser inte att det är lämpligt att bygga små ungdomslägenheter mitt inne i ett
villaområde, dessutom bör man noga tänka efter innan man bygger nytt på Bålstaåsen. Vi
vill också avvakta den utredning som barn och utbildnings förvaltningen fått uppdrag att
genomföra när det gäller var framtida skolor/ förskolor ska ligga. Det kanske visar sig att
det är alldeles utmärkt med en förskola där och då behöver man inte ändra detaljplanen.
Alliansens slutord:
Citat från Alliansen:
”Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar
för att nå önskade resultat”
Kommentar från oss:
Någon vilja från Alliansen till ett seriöst samarbete med alla oppositionens partier har inte
funnits sedan valet. Man gjorde t.ex. en förändring från denna mandtperiod att utse ”egna” vice ordförande i
styrelser och nämnder.
En inbjudan från Kommunstyrelsens ordförande och vår Kommundirektör har nyligen gått
ut som innebär att alla ordförande i styrelser och nämnder och kommunens ledningsgrupp
åker på en två dagars konferens för att arbeta med samspelet/samverkan mellan chefer
och politiken.
Detta kanske skulle varit ett ypperligt tillfälle om representanter från oppositionen varit
medbjudna i syfte att stärka samarbetet/samverkan mellan oppositionen, Alliansen och
förvaltningarna.
Så vi avslutar på samma sätt som Alliansens slutord, om man vill ha samarbete med
oppositionen bör man kanske bjuda in till det, eller som ni skriver:
”Vad är vi annars till för?”
Owe Fröjd, Bålstapartiet
Agneta Hägglund, Socialdemokraterna i Håbo
Werner Schubert, Socialdemokraterna i Håbo

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-26 10:59