Pomona

Svar till Lisbeth Bolin och HåboAlliansen.

Kvalitet och Valfrihet.

Lisbeth Bolin och Håboalliansen skriver i sin insändare om vikten av att kvalitet och valfrihet måste få avgöra inom våra särskilda boenden. Självklart anser vi att kvalitet inom äldreomsorgen och inom alla verksamheter är oerhört viktig. När det gäller valfriheten så vet du Lisbeth, och även den övriga Alliansen, att den existerar inte idag. Har du fått ett beslut om särskilt boende så erbjuds du den plats som finns ledig! Vid nämndens sammanträde framkom det dessutom en viktig information från förvaltningen, nämligen att de flesta brukare väljer att man vill bo i ”kommunens äldreboende”.

Vi tycker det är viktigt att det rådgörande organet som företräder de äldre - Kommunala Pensionärsrådet (KPR) tillfrågas och ges möjligheter till att ha synpunkter som ska inhämtas och beaktas innan beslut tas. Vilket också klart finns reglerat i deras reglemente.Detta sker inte idag utan för Alliansen gäller endast den egna ideologin. Detta visade sig vid det extrainsatta sammanträdet med vård- och omsorgsnämnden angående driften av hus 2 Pomona, som idag drivs av Attendo. Om ett år går avtalet ut och det finns ingen möjlighet till förlängning (vilket vi hade gett vårt stöd till om det funnits möjlighet).Vi vet att Attendos verksamhet fungerar mycket bra. Vårt yrkande vid sammanträdet var att driften av Pomona hus 2 skulle övergå i kommunal regi, istället för att en ny upphandling skulle genomföras. En upphandling skulle på intet sätt garantera att Attendo skulle få fortsätta driva hus 2. Detta blev också nämndens beslut. Beslutet gillades inte av Lisbeth Bolin och övriga i Håboalliansen, så man kallar till en extra nämnd. Inför mötet försäkrar att man sig om att man den här gången har stöd av SD:s representant. Skälet till det extrainsatta mötet var, enligt alliansen, att det framkommit ytterligare information. Vårt yrkande vid extramötet var att återremittera ärendet, för att frågan skulle kunna tas upp på kommande möte med KPR. För oss var det viktigt att få del av rådets uppfattning i frågan, det råd som företräder de äldre i vår kommun. Därefter hade nämnden kunnat fatta beslutet om upphandling eller ej! Det är beklämmande att läsa att Lisbeth Bolin anser, att det räcker med att ”jag kände att de höll med mig när jag tryckte på vikten av kvalitet och valfrihet”. Så uttrycker hon sig när hon när hon får frågan från reportern om vad Pensionärsrådet ansåg om en eventuell upphandling. Frågan har som sagt inte varit uppe som ett ärende utan har bara delgetts som information om att ärendet kommer att tas upp på Vård- och omsorgsnämnden.

Jag vill i detta sammanhang, eftersom Håboalliansen med Lisbeth Bolin i spetsen påtalar vikten av socialstyrelsens senaste brukarundersökning där Attendo fått bättre omdömen än kommunens hus 4 , nämna det fantastiskt goda resultat Pomona Hus 4 uppvisat både 2013 och 2014. Tyvärr sjönk resultatet för 2015, och detta har vi och KPR påtalat orsakerna till, men tyvärr för döva öron.

I budget 2016, som är vår (oppositionens) budget, finns nu medel att återställa den nedskärning av personal som skett inom äldreomsorgen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att Håbos äldreomsorg ska bli en av Sveriges bästa!

För Socialdemokraterna i Håbo

Agneta Hägglund.

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 18:12