Vår politik

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid sida.

 

Föräldraförsäkring
S-kvinnors målsättning är en individualiserad föräldraförsäkring där ett delmål är en tredelning, med fem månader reserverade för vardera förälder och tre månader som fördelas fritt. I dag tar mammor ut nästan 80 procent av alla föräldradagar, vilket påverkar hela familjen. En jämställd fördelning av föräldradagarna förbättrar kvinnors ställning i arbetslivet och mäns ställning i familjelivet. Självklart gynnar det också barnen som ges lika stor tillgång till båda sina föräldrar.


Barnomsorg på obekväm arbetstid
För många föräldrar är barnomsorg på obekväm arbetstid en förutsättning för att kunna yrkesarbeta. Det gäller inte minst ensamstående föräldrar där majoriteten är kvinnor. Av LO-kollektivets kvinnor med barn har drygt hälften obekväm eller oregelbunden arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en tydlig jämställdhetsfråga och måste blir en lag-stadgad rättighet.

Rätt till heltid
S-kvinnor vill att heltidsarbete ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. I dag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill arbeta heltid. Ofrivillig deltid, visstidsanställningar och timanställningar resulterar ofta i en lön, och därefter en pension, som inte räcker för att försörja sig. Sammanboende kvinnor riskerar därmed att bli ekonomiskt beroende av sina partners, medan ensamstående kvinnor och deras barn risk-erar fattigdom. Om denna fråga inte kan lösas förhandlingsvägen kräver S-kvinnor att allas rätt till ett heltidsarbete ska säkerställas genom lagstiftning.

Kamp mot barnfattigdom
S-kvinnor hävdar barns rätt till en bra uppväxt med utgångspunkt i alla barns lika värde. Barnfattigdom är ett växande problem i dagens Sverige och drabbar inte minst barn till ensamstående föräldrar och långvarigt arbetslösa. Barn i fattiga familjer drabbas ofta av ett utanförskap både på fritiden, då de inte har råd att delta i sociala aktiviteter, och i skolan, där extra avgifter begränsar deras deltagande på t.ex. utflykter, skolresor och klassfester. Väl fungerande familjestöd som barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd och bostadsbidrag, är betydelsefulla för att minska barnfattigdomen.

Kvinnofrid och barnfrid
Grundläggande är varje människas rätt till sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor och barn, våldtäkt, prostitution och sexslavhandel är den yttersta konsekvensen av det ojämställda samhället. S-kvinnor kräver därför bättre tillgång till kvinnojourer, fler mansmottagningar och barnahus samt att en granskningskommission med uppgift att se över nedlagda våldtäktsärenden inrättas. Den svenska sexköpslagen har påtagligt minskat gatuprostitutionen och även påverkat allmänhetens inställning till prostitution. Lagen måste nu utvidgas till att gälla även sexköp i utlandet.

Kvinnors hälsa
Kvinnors hälsa och kvinnors sjukdomar har varit mindre uppmärksammad inom hälso- och sjukvården liksom inom social och medicinsk forskning. Vid behandling av sjukdomar är fortfarande mannen norm. Kunskapen om kvinnors sjukdomssymptom liksom hur kvinnor reagerar på behandling måste förbättras. Den förebyggande hälsovården måste därför få en klarare inriktning mot kvinnornas specifika problem.


Internationell solidaritet
S-kvinnor har en lång tradition av aktivt internationellt arbete för jämställdhet och solidaritet. Kvinnor i alla länder måste arbeta tillsammans för att vi ska nå ett jämlikt och jämställt samhälle. Vårt arbete fokuserar på mänskliga
rättigheter och demokrati. Jämställdhet är avgörande för ett samhälles sociala, ekonomiska och politiska utveckling och måste därför alltid finnas med när vi söker lösningar på globala problem som fattigdom, miljöförstöring, säkerhet och migration.

Miljö
S-kvinnors mål är en generellt god livsmiljö. Detta inne-fattar att hejda jordens uppvärmning, skydda skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag för att bevara den biologiska mångfalden, befria stadsmiljön från skadligt buller och partiklar i luften samt få bort farliga kemikalier. För att stoppa uppvärmningen krävs ett pris på koldioxid med hjälp av miljöskatter eller tak för utsläpp kombinerat med handel med utsläppsrätter. Dessutom behövs det lagar som begränsar utsläpp samt subventioner och offentliga invest-eringar som främjar miljövänliga alternativ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-23 12:05