Marta Stjernströms minnesfond

S-kvinnor har en egen stipendiefond sedan mitten av 80-talet. Det är Marta Stjernströms minnesfond. Marta Stjernström var klubbist från Jakobsberg i Järfälla kommun, Stockholms län, som testamenterade sin förmögenhet till kvinnoförbundet.

I stadgarna för fonden sägs att fonden har som ändamål att främja klubbarbetet i förbundet. Detta kan ske på två sätt:

  • dels genom att medlem genomgår politisk skolning som inte omfattas av förbundets studieplan.
  • dels genom att klubb eller enskild medlem företar studieresa i syfte att tillgodogöra sig erfarenheter av kvinnors liv och arbete och därigenom ökar medvetenheten om kvinnors situation i Sverige eller utanför landets gränser.

Ansökan görs innan aktivitet äger rum och sänds till S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm. Utdelning äger rum två gånger per år, senaste datum för ansökan är 1 maj och 1 oktober. Behöriga att inlämna ansökan är S-kvinnors medlemmar. Den sökande utformar själv sin ansökan. För mer info kontakta S-kvinnor, Kajsa Jansson, tfn 08-700 27 46, kajsa.jansson@s-kvinnor.se.