Internationellt

Klasskamp, kvinnokamp och antirasistiskt kamp är lika viktigt i det nationella som det internationella arbetet. S-kvinnor samarbetar och nätverkar med systerorganisationer i andra länder för att tillsammans verka för jämställdhet och jämlikhet.

S-kvinnor har i alla tider verkat för fred och nedrustning. Den kampen är lika aktuell idag och vi jobbar aktivt för att vara en röst för jämställdheten. Kvinnors deltagande i fredsprocesser är en av de frågor vi drivit och S-kvinnor stöttar initiativ för att stärka detta, så som Palmecentrets initiativ Syrian Women´s Network

Jämställdhetsarbetet måste vara gränsöverskridande - vi påverkar världen och världen påverkar oss. I Sverige har S-kvinnor bedrivit opinionsbildning kring teman som biståndsmål, handelsvillkor, vapenindustrin, våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor.

Europa

S-kvinnor arbetar för ett jämställt Europa. Vi vill skapa en europeisk union där medborgarna står i centrum. De frågor vi driver på Europanivå omfattar såväl familjeliv som arbetsliv, att kvinnor och män i Europa ska ges lika lön för likvärdigt arbete. Frågor som berör kvinnofrid och SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ständigt aktuella på europanivå. Vi verkar hårt för att handeln med kvinnor för sexuellt utnyttjande stoppas och att de kvinnor som utsatts för människohandel får ett rättmätigt skydd.
Kvinnans rätt till sin egen kropp och sitt eget liv kan aldrig tas för given!

Drygt hälften av EU:s medborgare är kvinnor, varför vi också anser att det borde därför vara självklart att hälften av alla ministrar och parlamentariker är kvinnor. Det ekonomiska samarbetet måste användas för såväl fred som för att stärka kvinnors ställning – ekonomiskt, politiskt och socialt.

Världen

S-kvinnor har genomfört solidaritetsarbete i stora delar av världen - i Europa, Latinamerika, Asien och Afrika. Vi arbetar för en jämställd värld för alla människors fred och frihet. Vi vill bidra till en utveckling som ställer människan i centrum och som minskar skillnaderna i levnadsvillkor och bättre tillgodoser behoven hos majoriteten av jordens befolkning. Internationell solidaritet har alltid haft en framträdande roll i vårt arbete. Läs mer om vår internationella projektverksamhet