Vår organisation

Klubbar

Det finns cirka 250 kvinnoklubbar i landet. De arbetar med politiska frågor i kommuner och landsting, driver lokalt opinionsarbete och deltar också i internationella solidaritetssatsningar. Klubbarna utbildar medlemmarna i organisatoriska och politiska frågor. Klubbarna skriver motioner bl.a. till distriktskongresser och förbundskongressen.

Kvinnoklubbarna är anslutna till den lokala arbetarekommunen och grundorganisationer i det socialdemokratiska partiet. Alla S-kvinnor är därför medlemmar i partiet. Alla medlemmar får medlemstidningen Morgonbris fyra gånger per år. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och anslag från det socialdemokratiska partiet. Våra klubbar

Distrikt

Det finns totalt 26 distrikt i landet. Alla kvinnoklubbar som finns inom distriktet, bildar tillsammans ett kvinnodistrikt.  Vid årliga distriktskongresser väljs aktiva medlemmar från klubbarnat ill distriktets styrelse, som stöder klubbarnas lokala arbete genom skolning och opinionsbildande arbete. Distriktskongressen beslutar också om politisk inriktning och utser ombud till förbundets kongress. Våra distrikt

Förbund

S-kvinnors verksamhet bedrivs genom medlemsmöten, öppna möten, aktioner, uttalanden, motioner, föreläsningar, seminarier, kurser, konferenser och studiecirklar på alla nivåer i förbundet.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som hålls vartannat år. Mötet samlar 100 ombud från de 26 distrikten och fattar beslut om den politiska inriktningen. Kongressen väljer också ordförande, styrelseledamöter och förbundssekreterare. Här kan du läs mer om kongressen.

Förbundsstyrelsen driver de av kongressen beslutade politiska frågorna, genom opinionsbildning och påverkan på parti, riksdag och regering. Här hittar du mer information om  förbundsstyrelsen.