Skatteförslag i vårbudgeten - Socialdemokraterna

Skatteförslag i vårbudgeten

Samarbetsegeringen presenterar i dag förändringar på skatteområdet som kommer att föreslås i vårbudgeten för 2015. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Efter åtta år med en borgerlig regering har Sverige ett stort bugetunderskott. För att möta framtidsinvesteringarna i jobb, skola och miljö krävs flera förändringar på skatteområdet.

Presentationsbilder - Kommande skatteförslag (pdf)

– Vi ärvde ett underskott på 80 miljarder. För att göra de här investeringarna måste vi också kunna hitta finansiering, säger Magdalena Andersson på en gemensam presskonferens med Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund.

Följande förändringarna kommer att föreslås i vårbudgeten för 2015 och träder i kraft augusti 2015:

Slopande av de nedsatta socialavgifterna för unga i två steg

De nedsatta socialavgifterna för unga har visat sig vara en ineffektiv åtgärd för att skapa jobb. Därför föreslår regeringen att nedsättningen slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,49 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Skattesatserna har varit desamma under flera års tid.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 104 miljoner kronor 2015.

Slopat RUT-avdrag för läxhjälp

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Därför tas RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete bort. Samtidigt ändras RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2015.

Höjda miljöskatter på naturgas och bekämpningsmedel

Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet med skatten på naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning med naturgruset och påskynda utvecklingen mot alternativa material. Skatten på naturgrus justeras med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Skatten på naturgrus har inte höjts sedan 2006.

Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Skatten på bekämpningsmedel syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel. Det är därför lämpligt att skatten följer den allmänna prisutvecklingen. Skatten har inte höjts sedan 2004.

Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 11 miljoner kronor 2015.    

Vissa skatteförslag inför BP 2016

För att kunna göra en samlad bedömning av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2016, remitterar Finansdepartementet i dag ett antal promemorior med skatteförslag Förslag och utformning i budgetpropositionen för 2016 beror på de överläggningar som förs i det slutliga i arbetet med denna, vilket kan innebära att andra skatteförslag kommer att läggas. Vänsterpartiet har inte tagit ställning till de förslag som nu remitteras.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.