Vi levererar på jobben - Socialdemokraterna

Vi levererar på jobben

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört en rad reformer av arbetsmarknaden – och det har gett resultat. Den senaste prognosen visar att arbetslösheten sjunker.

– I valrörelsen lovade vi att vända utvecklingen med arbetslösheten och se till att Sverige kommer i jobb igen. Senaste arbetskraftsundersökningen vittnar om en mycket positiv trend med 69 000 fler sysselsatta i december 2015 jämfört med året innan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 

När Socialdemokraterna gick till val 2014 var ungdomsarbetslösheten så hög att vi fick bidrag från EU för att få hjälp med att sänka ungdomsarbetslösheten. Moderaterna varnade att ungdomsjobb skulle försvinna när vi återställde arbetsgivarvgiften för unga.  Andelen unga arbetslösa sjunker kraftigt och i slutet av  2015 hade ungdomsarbetslösheten minskat med 3,2 procentenheter jämfört med året innan. 

Läs mer om de senaste siffrorna i senaste arbetskraftsundersökningen från SCB

Fas 3 stoppas

Den 1 februari avslutades äntligen anvisningarna till fas 3. Socialdemokraterna har kraftigt kritiserat fas 3 för att vara en återvändsgränd där man som deltagare inte får tillgång till en rad insatser med jobbfokus. Regeringen lovade att avskaffa fas 3 och nu är vi äntligen framme att se till att det blir på riktigt. Samtidigt kvarstår en rad utmaningar:

 – Fortfarande är arbetslösheten för hög, och många arbetslösa saknar yrkeskompetens och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. Regeringens uppgift är att ta vara på konjunkturen och stärka deras möjlighet att få jobb och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Den moderatledda regeringen genomförde en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet. Staten drogs sig tillbaka och avsade sig ansvar för arbetsmiljöpolitiken. Arbetslivsinstitutet lades ner. Idag ser vi resultatet av den gamla regeringens politik med ökad sjukfrånvaro och fler som mår dåligt av sitt arbete.

För att vända utvecklingen presenterar regeringen en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Strategin, som ska gälla för perioden 2016–2020. Den innehåller både den övergripande inriktningen för politiken samt konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall i arbetet. Arbetsmiljöverket får nu, tillsammans med andra berörda myndigheter, i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg. 

Hållbart arbetsliv
Regeringen vidtar fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och för att minska risken att arbetstagare skadas eller slits ut. Arbetsmiljöverket får därför i uppdrag att:

  • synliggöra branscher och arbetsställen där det finns ett tidigt utträde som kan relateras till arbetsmiljöfaktorer
  • identifiera arbetsmiljörisker kopplade till nya sätt att organisera arbetet, som till exempel ökad användning av underleverantörer
  • genomföra informations- och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen.

Psykosocial arbetsmiljö
Inom delar av arbetsmarknaden suddas gränsen mellan arbetsliv och privatliv ut. Arbetsmiljöverket får nu i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. 

Mer information

Läs mer om arbetsmiljöstrategin: http://www.regeringen.se/arbetsmiljostrategin

Få en sammanfattning av arbetsmiljöstrategin på 2 min: https://www.youtube.com/watch?v=nrsBh8AeGBQ

Ta del av snabbspår för nyanländas etablering: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/snabbspar---snabbare-etablering-av-nyanlanda/

Läs mer om regeringens insatser mot långtidarbetslösheten: http://www.regeringen.se/tillbakatilljobb

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.