Lex Laval ersätts med utökad rätt till kollektivavtal - Socialdemokraterna

Lex Laval ersätts med utökad rätt till kollektivavtal

Lex Laval rivs upp och ersätts av en utökad rätt att ta strid för kollektiv­avtal, större kontrollmöjligheter för fackliga organisationer och nya rättigheter till utstationerade arbetstagare. Syftet är att värna den svenska modellen och principen att samma arbete på samma arbetsplats ska ersättas på samma vis, skriver Marie Granlund (S), på DN debatt

Den fria rörligheten är själva grunden för EU-samarbetet. Med stor sannolikhet kommerdet bli ännu vanligare med gränsöverskridande handel med tjänster i framtiden – det ären utveckling vi ska välkomna. Den fria rörligheten bidrar till tillväxt och fler jobb både iSverige och i resten av Europa. Samtidigt förändras den svenska arbetsmarknaden i alltsnabbare takt. En av våra främsta konkurrensfördelar är att vi tack vare vårarbetsmarknadsmodell har en stark omställningsförmåga. När andra länder behöverlagstifta om förändrade anställningsvillkor tar parterna på den svenska arbetsmarknadengemensamt ansvar för att finna flexibla lösningar på nya utmaningar som företagen ställsinför. Kollektivavtalen har hög täckningsgrad och kollektivavtalsmodellen har storlegitimitet. Det finns därför ett mycket starkt intresse av att värna den svenska modellenockså i utstationeringssituationer.

Ett kraftigt bakslag för den svenska modellen kom 2007 i Laval-domen när EU-domstolenslog fast att fackliga krav på likabehandling av arbetstagare var ett hinder för den friarörligheten och stred mot fördraget i denna del. Domen var ett direkt angrepp på densvenska kollektivavtalsmodellen. Den borgerliga regeringen införde därefterlångtgående begränsningar av den fackliga konflikträtten i svensk rätt med hänvisningtill EU-domstolens avgörande – lex Laval. Denna lagstiftning har kritiserats hårt av bådeEuropeiska kommittén för sociala rättigheter och ILO:s expertkommitté som anser attlagen bryter mot Sveriges internationella åtaganden till skydd för fackliga rättigheter.

Förslag till Utstationeringskommittén

De förslag som Utstationeringskommittén överlämnar till regeringen i dag innebär att lexLaval ersätts med en utökad rätt att kräva kollektivavtal, större kontrollmöjligheter förfackliga organisationer och nya rättigheter till de utstationerade arbetstagarna:

Utökad rätt att kräva kollektivavtal
Fackliga organisationer ska alltid ha rätt att vidta stridsåtgärder för att uppnå enbegränsad form av kollektivavtal med minimivillkor (utstationeringskollektivavtal). Tillskillnad från i dag ska det inte spela någon roll vilka villkor det utstationerande företagetsäger sig tillämpa eftersom den så kallade bevisregeln upphävs. En företrädare för detutstationerande företaget med behörighet att förhandla om och teckna kollektivavtaletska utses inom tio dagar på begäran av en facklig organisation. Möjligheten att frivilligtingå kollektivavtal om fulla villkor påverkas inte.

Större kontrollmöjligheter för fackliga organisationer
När kollektivavtal väl har träffats med ett utstationerande företag ska en fackligorganisation kunna begära in dokumentation (anställningsavtal, lönespecifikationer medmera) om att kollektivavtalet följs i fråga om minimivillkor. Dokumentationen skatillhandahållas inom tre veckor, översatt till svenska om så begärs.

Nya rättigheter till de utstationerade arbetstagarna
Utstationerade arbetstagare ska kunna utkräva minimivillkor enligt träffat kollektivavtaldirekt i svenska domstolar. Det ska inte spela någon roll om den utstationeradearbetstagaren är medlem i den avtalsslutande fackliga organisationen eller inte.Dessutom föreslår kommittén att krav på betalning av premier för arbetsskade- ochlivförsäkring som ger ekonomisk ersättning till arbetstagaren vid brister i säkerhet, hälsaeller hygien i arbetet ska anses ingå i minimivillkoren.

Samtidigt som lex Laval ersätts måste också arbetet fortsätta på den europeiska nivån.Det handlar bland annat om att förändra dagens utstationeringsdirektiv och tillfoga ettsocialt protokoll till fördraget. Det är först då vi kan uppnå ordning och reda på svenskarbetsmarknad.

Marie Granlund (S) 
ordförande i den parlamentariska Utstationeringskommittén.


Läs hela debattartikeln på dn.se 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.