Snabbare etablering - Socialdemokraterna

Snabbare etablering

I budgeten för 2016 avser regeringen att investera i snabbare etablering för människor som kommer till Sverige. Det handlar bland annat om snabbspår till jobb, validering av utländsk utbildning, höjd ersättning till kommunerna och ökat stöd till civilsamhället. Den totala investeringen i bättre etablering kommer att uppgå till 1,8 miljarder kronor under 2016 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Satsningen presenterades på en pressträff vid lunchtid där statsminister Stefan Löfven inledde med att prata om den rådande flyktingsituationen. Han talade om det moraliska ansvar vi har att hjälpa människor som är på flykt från krig och förföljelse. Han presenterade också  ”Sverige tillsammans” - en nationell samling för att hela Sverige ska ta ansvar för en bättre och snabbare etablering av människor som flyr hit.

 - Vi kommer samla kommuner, regioner, myndigheter, näringslivet, de fackliga organisationerna, civilsamhället, studieförbunden, de religiösa samfunden, idrottsrörelsen med flera för att se till att de som flyr till vårt land får ett bra mottagande och att vuxna snabbt kommer i jobb och utbildning, sade Stefan Löfven samtidigt som han betonade vikten utav att alla kommuner tar sitt ansvar och inte smiter undan mottagandet av människor på flykt.

Ersättningen till kommunerna för mottagande höjs

För att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända föreslår regeringen en rejäl investering i höjd ersättning till kommunerna. Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen per nyanländ som mottas i en kommun från och med den 1 januari 2016 höjs från 83 100 till 125 000 kronor per mottagen nyanländ upp till 65 år

Investeringar i jobb och utbildning för snabbare etablering

Etableringsinsatserna behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid. Regeringen investerar därför i:  

  • Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser 
  • Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar för etableringsuppdraget
  • Fler kontakttolkar

Validering av utländsk utbildning

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen .

- Det är många nyanlända som har en eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Det är viktigt att ta tillvara på den kompetens de bär med sig på ett bra sätt, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 

Regeringen investerar därför i förstärkta valideringsinsatser: 

  • Ökade resurser till Socialstyrelsen för validering
  • En valideringsdelegation tillsätts
  • Öronmärkta utbildningsplatser för sfi-elever på yrkesvux. 

Ökade resurser till det civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Därför satsar regeringen på: 

  • Fortsatt utökade medel till det civila samhället för flyktingguide/familjekontakter
  • Förstärkt arbete mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå

Läs mer på regeringen.se 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.