11 februari 2020

Socialdemokratisk politik i budgeten 2020

Budgeten för 2020 innehåller en rad satsningar på en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en rättvis klimatomställning, och ökade resurser till trygghet och säkerhet.

Den innehåller bland annat:

(Texten i parentes kommer från (S) valmanifest 2018).

1. Välfärdsmiljarder: I tillskotten för 2020 fanns 5 nya välfärdsmiljarder, det vill säga ett nytt steg i den utlovade trappan för att nå 20 miljarder år 2022. Dessa 20 miljarder var Socialdemokraternas största vallöfte.

(”Satsa minst 20 välfärdsmiljarder för att göra de tiotusentals nyanställningar som krävs för att nå en mer världsledande välfärd”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stora-tillskott-till-kommuner-och-landsting-nasta-ar/länk till annan webbplats

2. Pensionärsskattesänkning:2020 togs ett nytt steg för att avskaffa den orättfärdiga pensionärsskatten.

(”Avskaffa den sista resten av den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension”.)

Länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/06/om-sankt-skatt-for-personer-over-65-ar-2016-2019/länk till annan webbplats

3. Stärkt grundskydd:Grundskyddet för pensionärerna stärks med höjt bostadstillägg och höjd garantipension.Det ger mer pengar i plånboken för 675 000 pensionärer från år 2020. För en ensamboende kvinna med en inkomstpension och garantipension på sammanlagt 11 013 kr ger det förstärkta grundskyddet 1 474 kr mer varje månad.

(”Högre pensioner. Sveriges pensioner är för låga. De som jobbat och slitit för att göra kommande generationers liv möjliga förtjänar hela samhällets respekt – och en större ekonomisk trygghet”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/sankt-skatt-hojt-grundskydd-och-nya-insatser-for-sveriges-aldre/länk till annan webbplats

4. Största anslagsökningen till Polismyndigheten någonsin år 2020. Polisen ska ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa grov organiserad brottslighet, skjutningar och sprängningar och antalet polisanställda ska öka med 10 000 till 2024.

(”Öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024”.)

Länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/tryggheten-ska-oka-och-demokratin-ska-varnas/länk till annan webbplats

5. För att öka tryggheten och bygga ett starkare samhälle som håller ihop föreslås satsningar på rättsväsendet i BP20. Det handlar utöver Polismyndigheten om Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse.

(”Förstärka hela rättskedjan genom mer resurser till kriminalvården, åklagarna och domstolarna”, Gå in med insatser redan i tidig ålder, samt se till att fler brottsaktiva ungdomar omhändertas och att antalet slutna ungdomsvårdsplatser byggs ut”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/satsningar-pa-ett-starkt-rattsvasende-och-okad-trygghet/länk till annan webbplats

6. Investeringsstöd för fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror.

(”Fortsätta med de största statliga investeringar i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden som genomförts på över 20 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.”)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/investeringsstod-for-fler-hyresbostader-och-bostader-for-studerande-i-hela-landet/länk till annan webbplats

 7. Fler servicekontor i hela landet.

(”Skapa fler servicekontor som säkrar tillgången till statlig service i hela landet”)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/nya-servicekontor-oppnar/länk till annan webbplats

 8. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande för stor, särskilt för kvinnor. Därför satsar regeringen på svenska från dag ett, föräldralediga ska ges möjlighet att lära sig svenska, och etableringsjobb. För att asylsökande som vill bo i eget boende (EBO) ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett bättre mottagande föreslår regeringen ändrade regler kring eget boende. Asylsökande som bosätter sig i vissa områden med socioekonomiska utmaningar ska som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

(”Skapa fler och snabbare vägar in i jobb, med särskilda insatser riktade mot utrikes födda kvinnor och införa etableringsjobb som kombinerar utbildning och arbete för nyanlända och långtidsarbetslösa i linje med överenskommelsen mellan LO, Svenskt Näringsliv och Unionen”, ”föräldraförsäkring som underlättar studier i svenska”, ”Bryta upp reglerna om eget boende (EBO) som bidrar till att många flyktingar flyttar till samma område och i stället införa ett värdigt eget boende”)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-fler-i-arbete/länk till annan webbplats

 9. Stora klimatsatsningar som Industrikliv, Klimatkliv, rent hav med flera.

(”Kraftigt öka de lokala klimatinvesteringarna, fortsätta att stödja industrins omställning till fossilfri produktion och investera i elvägar, laddstolpar och utbyggd cykel- och kollektivtrafik (..) Stärka miljöarbetet genom att minska mängden skadliga ämnen i vår mat och miljö, förbättra havsmiljön och fortsatt prioritera den biologiska mångfalden”.)

Länk: https://www.regeringen.se/4adaf7/contentassets/29944eeaeae848a68a012f44e40e8006/fakta-pm-miljo--och-klimatsatsningar-i-budgetpropositionen-for-2020.pdflänk till annan webbplats

 10. Utbyggnad av Kunskapslyftet till 93 000 platser 2020, som sedan ökar än mer åren efter.

(”Inrätta minst 100 000 utbildningsplatser sammanlagt i hela landet inom Kunskapslyftet, höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid, samt arbeta för att fler mår bra under sina studier och att fler vågar ta steget att börja studera”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-fler-i-arbete/länk till annan webbplats

 11. Vi avsätter ytterligare 150 miljoner kronor för att snabba på utbyggnaden av bredband till hela landet.Ökningstakten var högre i lands- och glesbygd än i mer tätbefolkade områden (ca 9 procentenheter jämfört med ca 4 procentenheter). Bredbandsstöden är med och bidrar till den högre utbyggnadstakten i dessa områden.

(”Bygga ut den digitala infrastrukturen med målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stor-satsning-pa-landsbygdspolitik-i-budget-2020/länk till annan webbplats

 12. Styrmedel för fler elbilar/utökad bonusdel av bonus-malus.

(”Fortsätta ställa om fordonsflottan genom styrmedel för fler elbilar, mer biobränslen och andra förnybara bränslen”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/satsningar-pa-bonusbilar-och-skydd-av-vardefull-natur/länk till annan webbplats

 13. Mer pengar till förvarsplatser och migrationsdomstolar.

(”Säkerställa att ett avslag på en asylansökan också innebär att den som saknar asylskäl lämnar landet”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/satsningar-inom-justitiedepartementets-ansvarsomraden-i-budgeten/länk till annan webbplats

 14. Lärarassistenter 500 miljoner.

(”Investera i läraryrket, anställa fler lärare, förskollärare och lärarassistenter som kan avlasta lärarna i deras arbete, skapa bättre arbetsmiljö och mindre administration”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skolpaket-for-att-alla-elever-ska-lara-sig-mer/länk till annan webbplats

 15. Genomför ett professionsprogram för läraryrket

(”Höja kvaliteten i lärarutbildningarna med fler lärarledda timmar och stärkt koppling mellan teori och praktik, göra det lättare för akademiker att välja läraryrket, samt öka möjligheten att jobba på en skola och studera till lärare parallellt”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skolpaket-for-att-alla-elever-ska-lara-sig-mer/länk till annan webbplats

 16. Skolkommissionen – omriktning av medel.

(”Göra miljardinvesteringar för en mer jämlik förskola och skola”, ”skapa ordning och reda i svensk skola genom att införa en ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov”.)

Länk:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skolpaket-for-att-alla-elever-ska-lara-sig-mer/länk till annan webbplats

17. Medel till tekniksprånget, som är möjlighet till praktik efter gymnasiet för att locka till ingenjörsutbildningen

(”Stärka verksamheter som väcker och fördjupar elevers intresse för matematik, teknik och naturvetenskap”.)

Länk: https://www.regeringen.se/4adae8/contentassets/38addb7a141a4bcd9c103c6e05b93f97/skolpaket-for-hojda-kunskaperlänk till annan webbplats

 18. Öka tillgängligheten till, och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 300 miljoner kronor,

(”Skapa ett brett stöd till unga som mår dåligt genom en satsning på elevhälsan, snabbare väg till behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, och starkare stöd vid självmordstankar”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/300-miljoner-till-barn--och-ungdomspsykiatrin-och-forsta-linjens-vard/länk till annan webbplats

 19. Satsningar på att bekämpa välfärdsfusk.

(”Förstärka kampen mot den organiserade och systematiska brottsligheten som är riktad mot våra välfärdssystem”, ”Öka insatserna mot skattefusk, både nationellt och genom internationella samarbeten, samt förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten riktad mot våra välfärdssystem”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/ytterligare-atgarder-i-hostbudgeten-for-ordning-och-reda-konkurrensneutralitet-och-for-att-bekampa-valfardsfusk/länk till annan webbplats

 20. Bankskatt införs 2022

(”Värna Sveriges starka offentliga finanser. Reformer genomförs i den takt som ekonomin tillåter och med hänsyn till det finanspolitiska ramverket. Beskattningen ska höjas för storbankeroch de som tjänar absolut mest på kapital.”)

Länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/08/bankskatt--faktaunderlag/länk till annan webbplats

 21. Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot mäns våld mot kvinnor

(”Öka insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/storsatsning-for-okad-jamstalldhet-och-minskat-vald-och-fortryck/länk till annan webbplats

 22. LSS – pengar tillsondmatning, bilstöd, assistans, ombud flytt

(”Säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Pengarna ska gå till assistans, inte aggressiv marknadsföring och vinst. Alla som har rätt till stöd ska få den hjälp de behöver.”)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/utokad-satsning-pa-lss-i-regeringens-budget/länk till annan webbplats

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/okade-mojligheter-till-anpassning-inom-bilstodet/länk till annan webbplats

 23. Exportstrategipengar

(”Öka svensk export genom statliga satsningar som öppnar upp fler tillväxtmarknader, främjar investeringar, gör så att fler företag blir exportföretagoch underlättar för så kallad systemexport av större infrastrukturprojekt”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-fler-i-arbete/länk till annan webbplats

 24. Pengar till Almi

(”Skapa förutsättningar för fler och växande små och medelstora företag genom att förbättra tillgången till finansiering”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-fler-i-arbete/länk till annan webbplats

 25. Pengar till Innovationsrådet

(”Skapa förutsättningar för fler och växande små och medelstora företag genom att förbättra tillgången till finansiering, öka möjligheterna att bli världsledande inom digitalisering, automation och innovation, samt göra det enklare och tryggare att starta och driva företag”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/atgarder-for-fler-i-arbete/länk till annan webbplats

 26. Strategin för att stärka rättigheterna för HBTQ-personer fortsätter och kompletteras med en handlingsplan med nya insatser som finansieras genom detta tillskott.

(”Höja kompetensen hos skol-, vård- och socialtjänstpersonal för att bättre kunna stödja HBTQ-personer, samt modernisera lagstiftningen för att underlätta för stjärnfamiljer och olika familjekonstellationer”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/historisk-satsning-mot-rasism-och-for-hbtq-personers-lika-rattigheter/länk till annan webbplats

 27. Medel för hågkomstresor, nationell plan mot rasism, förintelsekonferens, strategi för att stärka HBTQ-personers rättigheter.

(”Prioritera arbetet mot hatbrott och minoritetsgruppers säkerhet, utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer, samt stärka insatserna mot antisemitism, våldsbejakande extremism, hat mot HBTQ-personer och rasistisk diskriminering i arbetslivet”.)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/historisk-satsning-mot-rasism-och-for-hbtq-personers-lika-rattigheter/länk till annan webbplats

 28. Satsningar på kulturskolan och fri entré till statliga museer.

(”Införa fri entré till regionala muséer i hela landet, höja stödet till kulturverksamheter, satsa på kultur­ och musikskolor, bibliotek och den svenska filmen runt om i Sverige, samt upprätta fler mötesplatser fria från kommersiella intressen”.)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/statens-stod-till-kulturskolan-aterinfors/länk till annan webbplats

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/satsningar-pa-kultur-demokrati-och-idrott-i-budgeten-2020länk till annan webbplats

 29. Insatser för att främja genomförandet av FN:s nedrustningsavtal samt stärkt svensk expertkompetens inom nedrustningsområdet, 15miljoner.

(”Arbeta för avspänning, icke-spridning av kärnvapen, medling och dialog, verka för försvaret av demokratin samt bidra till internationella FN-insatser för att skapa stabilitet i konfliktdrabbade regioner.”)

 30. Ytterligare försvarsförstärkning 5 miljarder kronor 2022.

(”Förstärka Sveriges militära förmåga och bygga ett modernt totalförsvar med en utvecklad ledning och samordning mellan militärt och civilt försvar.”)

Länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/forstarkning-av-det-militara-forsvaret-i-budgetenlänk till annan webbplats

 31. 20 miljoner för 2020 satsas på livslångt idrottande. 20 miljoner för att bryta äldres ensamhet

(”Öka stödet till pensionärsorganisationerna, göra ett handslag med folkrörelserna för att motverka äldres ensamhet, satsa på livslångt idrottande och friluftsliv – och ge varje äldre människa rättigheten att gå ut varje dag”).

Länk:https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/satsningar-pa-kultur-demokrati-och-idrott-i-budgeten-2020/länk till annan webbplats

Uppdaterades senaste: 11 februari 2020