Viktiga frågor för Socialdemokraterna i Januariavtalet

21 januari 2019 fick Sverige efter fyra månaders dödläge äntligen en regering på plats. Fyra partier tog ansvar för landet och kompromissade och kom överens om ett antal övergripande mål som rustar Sverige för framtiden.

Det är tack vare det samarbetet som regeringen nu kan se till att det ska anställas fler poliser, sjuksköterskor och lärare. Minska klyftor genom jobb, utbildning och höjda pensioner. Göra historiska klimatsatsningar så att människor och företag ges möjligheten att ställa om från fossila bränslen till elektrifiering och förnybart. Få hela landet att hålla ihop.

Uppgiften är att bygga ett starkt samhälle där alla kan känna både trygghet och framtidstro.

Nedan är en lista på fler än 50 viktiga frågor för socialdemokraterna i Januariavtalet. Utöver det har regeringen också lagt fram 34 punkter för att bekämpa gängkriminaliteten, kommit överens om en bankskatt för att finansiera försvarsatsningar, utreder stopp för gräddfiler i vården och kommer att fortsätta ta fram förslag för att lösa samhällsproblem och bygga Sverige starkare.

 1. Minst 20 miljarder till välfärden.
 2. Högre pensioner.
 3. Pensionärsskatten tas bort.
 4. En familjevecka börjar införas med tre lediga dagar under mandatperioden.
 5. Ny skattereform där ett syfte är att utjämna ekonomiska klyftor med bland annat skatt på finansiella sektorn.
 6. 10 000 fler polisanställda till år 2024.

Skola och utbildning

 1. Kunskapslyftet byggs ut.
 2. Investera i goda lärmiljöer och små grupper i förskola och fritidshem.
 3. Genomför en nationell plan för studiero och trygghet i skolan.
 4. Mobilförbud införs i klassrum.
 5. Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter.
 6. Det statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling förstärks.
 7. Övergå till ämnesbetyg på gymnasiet.
 8. Underlätta för resursskolor och utveckla möjligheten till särskilt stöd.
 9. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket underlättas: Längden för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kortas ner och studietakten höjs och möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras.
 10. Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.
 11. Höga kvalitetskrav ska vara styrande för skolan.
 12. Ytterligare insatser kan prövas för att undvika betygsinflation, som externa examinatorer.

Sjukvård

 1. En generalplan för kortare köer tas fram.
 2. Ambulansvården, cancervården och förlossningsvården stärks.
 3. Systemet med ett patientkontrakt utvecklas.
 4. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska finnas.
 5. Inför kostnadsfria arbetskläder för anställda i äldreomsorgen.

Arbetsmarknad

 1. Statligt stöd för korttidsarbete införs.
 2. Arbetslöshetsförsäkringen förändras så att fler kan kvalificera sig samtidigt som ersättningen trappas av och fasas ut.
 3. Extratjänster blir kvar.
 4. Etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i enlighet med parternas förslag införs.

Hela landet ska leva och växa

 1. Fler servicekontor i hela landet.
 2. Innovationsrådet och samverkansprogrammen med näringslivet fortsätter.
 3. Exportsatsning genomförs.
 4. Bredbandsutbyggnad i hela landet.
 5. Inga myndigheter ska förläggas i Stockholm under mandatperioden.
 6. Nya differentierade strandskyddsregler införs.
 7. Avståndsbaserat reseavdrag införs.
 8. Förbättrat väg- och järnvägsunderhåll.
 9. Den beslutade nationella planen för infrastruktur, med investeringar i järnvägar och vägar i hela landet på 700 miljarder kronor, ska fullföljas.
 10. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas.
 11. Planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

Miljö och klimat

 1. Utveckla och effektivisera klimatinvesteringsprogrammen.
 2. Flygskatten blir kvar.
 3. Krav på lägsta servicenivå för återvinning.
 4. Krav på pant på fler produkter.
 5. Stopp för bottentrålning i skyddade områden.

Integration och migration

 1. Migrationspolitiken ligger fast- den tillfälliga lagen förlängs.
 2. Migrationspolitiken framöver görs upp i en parlamentarisk kommitté.
 3. Inför språkplikt för den som söker asyl eller uppbär försörjningsstöd.
 4. Obligatorisk samhällsintroduktion och undervisning i svenska för asylsökande och ett kvalitetslyft för SFI.
 5. EBO begränsas.

Bostadsmarknad

 1. Investeringsstöden kvar för att stimulera byggnation av hyresrätter med rimliga hyror.
 2. Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen.

Andra bra frågor vi gillar

 1. Värnplikten byggs ut.
 2. Mediestödet förstärks.
 3. Fri entré på museer räddas.
 4. Internationell solidaritet genom fortsatt enprocentmål för biståndet.

Uppdaterades senaste: