Gå till innehåll

Klimat

Världens första fossilfria välfärdsland

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

Socialdemokraterna vill

 • att Sverige ska driva på i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner
 • att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg och med fartyg och flygets utsläpp minskas
 • öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen
 • minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar
 • få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi

Klimatpolitik mot ett fossilfritt Sverige

Ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

Det här har vi gjort

 • nått en bred klimatpolitisk uppgörelse som är en av de mest ambitiösa i världen
 • infört ett nytt system med miljöbilsbonusar och infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen
 • kraftigt investerat för klimatet, bl.a. lokala klimatinvesteringar över hela landet
 • presenterat den största tågsatsningen i modern tid
 • anslagit det största stödet per capita i världen till FN:s globala gröna fond för klimatåtgärder i fattiga länder
 • I framtiden kommer vi att behöva tillverka både fler och nya biobaserade produkter för att klara klimatutmaningarna och skapa fler jobb. Industrins gröna omställning är avgörande om vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland! Därför har vi föreslagit industrisatsningar på 950 miljoner kr. Nu satsar vi även på att kunna ge stöd till andra industriprojekt såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Satsningen knyter an till den cirkulära strategin som den S-ledda regeringen tagit fram
 • Som del av industrisatsningarna finns programmet ”Industriklivet” som stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniksprång. Det är en nödvändighet om Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp till senast 2045. För att stötta industrins omställning till fossilfrihet satsar den Socialdemokratiskt ledda regeringen på att bredda Industriklivet med 217 miljoner kr under 2022 till totalt 909 miljoner kr
 • Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, står tillsammans för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten är ett av våra viktigaste styrmedel för att minska utsläppen. Därför har den Socialdemokratisk ledda regeringen förelsagit föreslagigt succesivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 och ett införande av reduktionsplikt för flyget
 • Föreslagit att dom statliga gröna kreditgarantier ska höjas till 50 miljarder kronor 2022. För att åstadkomma den gröna omställning som krävs för att nå klimatmålen måste hela samhället delta. Näringslivet har en central roll i omställningen samt öka konkurrenskraften och skapa framtidens jobb. Genom garantiprogrammet för gröna investeringar främjar staten stora industriinvesteringar som bidrar till att nå miljömålen och det klimatpolitiska ramverket
 • För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs satsningar på avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS). Regeringen har föreslagit satsningar på 6 miljarder kronor under perioden 2026–2040 på ett nytt driftsstöd för Bio-CCS införs
 • Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Därför har vi föreslagit 200 miljoner kr i stöd till produktion av biogas under 2021
 • Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter. Därför har vi satsat 200 miljoner kr under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar. Satsningen bidrar till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi
 • Sverige har erbjudit sig att stå värd för ett globalt högnivåmöte 2022, 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972. Högnivåmötets fokus är att bidra till det globala arbetet med Agenda 2030 och Parisavtalet. Därför föreslår regeringen att för 2021 tilldela 5 miljoner kronor till myndigheter och 5 miljoner kronor för miljöforskning som bidrar till förberedelserna av mötet. Samt 10 miljoner kronor under 2021 som ska gå till internationella organisationer som bidrar till förberedelser av regeringens högnivåmöte

Uppdaterades senast: