Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Gräns för utkontraktering av skyddsvärd information

På en pressträff under måndagen, redogjorde statsminister Stefan Löfven vad regeringen har vidtagit för åtgärder till följd av händelserna inom Transportstyrelsen. Därtill meddelande han också att regeringen avser att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd information.

- Det var i samband med att Maria Ågren delgavs misstanke om brott som jag fick informationen. Regeringen beslutade då omgående att skilja generaldirektören från hennes uppdrag och när den rättsliga processen var avslutad fattade regeringen beslut om att inleda ett avskedsförfarande. Transportsstyrelsen styrelse kommer att förändras. Relevanta delar av styrelsen kommer inom kort att bytas ut, sade statsminister Stefan Löfven.

Vid pressträffen presenterades även regeringens vidtagna och pågående åtgärder på området säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Tre pågående åtgärder kopplat till utkontraktering presenterades särskilt.

- Jag kan redan i dag avisera att regeringen kommer att lägga förslag så att det sätts en skarpare gräns för vad som över huvud taget går att utkontraktera. Transparens är nödvändig för att kunna utkräva ansvar. Men framför allt ska människor kunna känna sig trygga med att information om dem hanteras korrekt, sade Stefan Löfven.

Gräns för utkontraktering av skyddsvärd information

Regeringen avser att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd information
Enligt Säkerhetspolisen innebär outsourcing/utkontraktering av verksamheter som hanterar skyddsvärd information en ökad säkerhetsrisk. Säkerhetspolisens erfarenhet är att myndigheter missar att ställa rätt krav på leverantörer och att säkerhetsskyddsavtal är så allmänt hållna att de är svåra att följa upp. Säkerhetspolisen uppger också att de får fler och fler förfrågningar från myndigheter som avser att utkontraktera verksamheter utomlands. Det här är allvarligt. Ett gott hushållande av våra gemensamma medel får inte ske på bekostnad av rikets och människors säkerhet. Därför avser regeringen att begränsa möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd information.

En utredning är redan tillsatt i mars 2017 i syfte att kartlägga behovet av och föreslå förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning innan utkontraktering får ske av säkerhetskänslig verksamhet. Regeringen aviserar i dag att regeringen kommer att sätta skarpare gränser för vad som ska vara möjligt att utkontraktera.

Därutöver kommer regeringen ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ta fram en förvaltningsmodell för samhällskritisk verksamhet som hanterar mycket hög skyddsklassad information. Ambitionen är att skapa en säker it-drift i säkra utrymmen (insourcing).

Fördjupat kunskapsunderlag från Säkerhetspolisen om myndigheternas arbete med säkerhetsskydd, med särskild belysning av utkontraktering
Regeringen håller sig kontinuerligt informerad om hur myndigheterna och andra aktörer sköter sitt säkerhetsskydd. Säkerhetskultur, arbete med säkerhetsanalyser och utkontraktering är särskilt angelägna områden att förbättra. Regeringen vill nu ytterligare fördjupa kunskapsunderlaget genom att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna med mest skyddsvärd verksamhet. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med utkontraktering.

Granskning av Transportstyrelsens utkontraktering av it-drift
Regeringen kommer tillsätta en utredare att kartlägga det händelseförlopp rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som lett fram till att säkerhetsskyddad information i myndighetens register och system har hanterats på ett sätt som strider mot svensk lag.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: