Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En bra och jämlik skola

Alla barn ska få en bra start i livet. Alla ungdomar ska ha möjlighet till högre utbildning och ett jobb. Därför vill vi satsa på fler lärare, lovskola, bättre gymnasium och utbildningsplatser för fler i jobb.

Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor i särskilda satsningar riktade till skolan. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare. Kunskapsresultaten ökar i internationella mätningar. Målet är en likvärdig skola där inget barn lämnas efter. Nu går regeringen vidare i sitt arbete för en bättre och jämlik skola.

Förstärkning av statligt stöd för en jämlik skola
Kunskaperna ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Regeringen föreslår nu en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, i enlighet med Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola.

Satsning på föräldrars delaktighet i lärandet
Regeringen föreslår 50 miljoner kronor om året till stöd för föräldrar så att de ska känna sig trygga vid att hjälpa sina barn med läxor. Pengarna hamnar i en pott som Studieförbunden kan söka från. Studieförbunden lägger sedan själva upp en plan hur föräldrar hjälps på bäst sätt.

Satsning på gymnasium
I dag är det 35 procent av gymnasieeleverna som inte tar examen inom tre år. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen vill också att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Satsning på yrkesutbildning
Efterfrågan på arbetskraft är stor. För att motverka bristen på utbildad arbetskraft satsar regeringen på regionalt yrkesvux. Yrkesinriktad vuxenutbildning leder till jobb som exempelvis industritekniker, undersköterska, barnskötare och byggarbetare. Tillsammans med tidigare satsningar har regeringen därmed tillfört medel för totalt 31 500 utbildningsplatser 2018.

Satsning på vuxenutbildning i hela landet
Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentra, behöver därför främjas. Regeringen föreslår därför en satsning på 50 miljoner kronor 2018 till kommunerna för att möjliggöra en utveckling och etablering av lärcentra som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemorten.

Uppdaterades senast: