Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Blocköverskridande överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner

I grunden är det svenska pensionssystemet sunt och bra, men sedan det infördes för snart 20 år sedan har mycket förändrats. Under de senaste åren har systemet därför setts över och slutsatsen är att det behöver utvecklas. Partierna som står bakom pensionssystemet har kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.

– Vi är alla överens och tar nu ett helhetsgrepp och renoverar det svenska pensionssystemet för att höja pensionerna och öka tryggheten för både dagens och framtidens pensionärer, säger Annika Strandhäll, ordförande i Pensionsgruppen, och Per Bolund, ansvarig för AP-fonderna och premiepension i regeringen.

Pensionsgruppen består av de partier som nu står bakom det svenska pensionssystemet och principen är att det behöver råda konsensus kring förändringar i pensionssystemet. Bakom den nya överenskommelsen står: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Pensionsgruppen är överens om:

1. Ett reformerat och förstärkt grundskydd

Grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska höjas. Bland annat kommer garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast. Taket i bostadstillägget ska höjas för att möta att hyrorna stigit. Personer med garantipension ska även kunna förbättra sin ekonomi genom att jobba längre. Det ska fortsatt vara tydligt ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med nivån på grundskyddet.

Grundskyddet i pensionssystemet består av garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Ett utredningsförslag presenteras i februari 2018.

2. Ett reformerat premiepensionssystem

Premiepensionen görs om för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner. Som ett led i detta ska Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram, som höjer kraven för att vara verksam på dagens fondtorg, införas snarast. Detta kompletteras av ett hållbarhetskrav som gäller för samtliga fonder på fondtorget.

Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten i systemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, trygg och stabil pensionsförsäkring under hela livet utan krav på kunskap eller egna åtgärder för spararen. Målsättning är en avkastning som långsiktigt överstiger inkomstindex. Risknivån i förvalet ska utredas för att säkerställa att den är rimlig. För den som väljer att göra aktivt val kommer kapitalet placeras på ett tryggt, kontrollerat och professionellt upphandlat fondtorg. En konsekvens av 30-punktsprogrammet och det upphandlade fondtorget är att antalet fonder minskar avsevärt jämfört med i dag.

3. Långsiktigt hållbara pensioner

I Sverige lever vi allt längre, sedan pensionsöverenskommelsen på plats har medellivslängden ökat med 2,4 år. Det är positivt, men innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart. Vi behöver få fler arbetade timmar i svensk ekonomi.

Förändringarna bygger i huvudsak på de förslag som lämnades i Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25) men även på den avsiktsförklaring som arbetsmarknadens parter ställde sig bakom 2016. Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden. Hur stor del av livslängdsökningen som bör påverka riktåldern liksom den närmare tekniska konstruktionen behöver utredas vidare.

Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern.

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:

  • 2020 från 61 till 62 år
  • 2023 från 62 till 63 år
  • 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs:

  • 2020 från 67 till 68 år
  • 2023 från 68 till 69 år

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:

  • 2023 från 65 till 66 år
  • 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)

Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska omfattas av övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder.

Reformen ska vara statsfinansiellt neutral. Pensionsgruppen är överens om att pensionerna i första hand ska upprätthållas genom ett längre arbetsliv, men att avgiften till pensionssystemet ska analyseras vidare.

4. Arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

För långsiktigt trygga och hållbara pensioner krävs en större omställning än bara förändringar i pensionssystemet. Det krävs att arbetslivet blir mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. Det är nödvändigt att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen. För att nå ett hållbart arbetsliv, klara framtidens kompetensförsörjning och långsiktigt hållbara pensioner är möjligheten att ställa om under arbetslivet central. Det måste vara möjligt att byta bana flera gånger under livet. Även tidpunkten för inträdet på arbetsmarknaden är viktig.
Dessa områden ligger utanför Pensionsgruppens mandat att fatta beslut om, men partierna bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att intensifiera arbetet med ytterligare insatser för en bättre arbetsmiljö och en bättre möjlighet att ställa om under arbetslivet.

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen

Vägen mot ett längre arbetsliv berör hela samhället och inte minst arbetsmarknadens parter. Det fortsatta arbetet för ett längre och mer hållbart arbetsliv och utvecklat pensionssystem bör därför dialog med parterna på arbetsmarknaden. För att underlätta det samarbetet skapas därför ett partsråd för ömsesidigt samråd mellan Pensionsgruppen och parterna.

6. Delegation för äldre arbetskraft

För en väl fungerande arbetsmarknad är det nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas. Samtidigt finns det studier som visar att åldersdiskriminering börjar redan i 40-årsåldern. För att uppnå ett mer hållbart arbetsliv och långsiktigt hållbara pensioner kommer Pensionsgruppen inom kort att presentera en delegation som ska arbeta forskningsnära, tillsammans med andra relevanta aktörer, för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension

Det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna måste fungera bättre tillsammans. Därför behöver avdragsreglerna för tjänstepension ses över för att både det allmänna pensionssystemet och de kollektivavtalade pensionslösningarna ska bidra till långsiktigt trygga och hållbara pensioner.

8. Åtgärder för mer jämställda pensioner

Det svenska pensionssystemet är jämställt, men det ger ojämställda pensioner. Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Detta vill Pensionsgruppen ändra på varför en handlingsplan för jämställda pensioner har beslutats. För att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor behöver bland annat förändringar ske på arbetsmarknaden.

9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna

Reglerna för hur AP-fonderna investerar våra framtida pensioner behöver moderniseras för att bli mer hållbara, för att mer pengar ska kunna placeras utanför börsen och för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.

Pensionsgruppens företrädare

Annika Strandhäll, ordförande (S)
Lars-Arne Staxäng (M)
Solveig Zander (C)
Mats Persson (L)
Lars Gustafsson (KD)
Rickard Persson (MP)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Teresa Carvalho (S)

Källa: regeringen.se

Läs mer om överenskommelsen

Här kan du läsa hela överenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa arbetsmarknadens parters avsiktsförklaring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: